Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado 4A, hösten 2017

Skapad 2017-08-29 21:52 i Storvretaskolan Uppsala
Pedagogisk planering av matematiken utifrån läromedlet Eldorado 4A samt laborativa lektioner såsom konkret material och problemlösning.
Grundskola 4 Matematik
Planering för HT-17 för år 4. Vi arbetar med matematikboken Eldorado samt med laborativa material.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Se nedan

Vad bedöms i undervisningen?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. Det är för att eleverna hela tiden ska kunna utvecklas.

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

 • Kontinuerlig elevuppföljning t ex observationer, samtal, (vid arbete med läxor, mattebok, stenciler, Ipad,dator)
 • Diamant- och FAT-diagnoser (förstå och använda tal)

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen.

Vad ska vi göra?

Under höstterminen ska vi i arbeta med talområdet 1-100 000, lära oss om olika matematiska symboler, olika räknesätt, arbeta med tvådimensionella figurer, vinklar och symmetri samt lära oss hur man löser problem.

Arbetssätt

Eleverna kommer att arbeta i sin matematikbok Eldorado 4a, göra diamant och FAT-diagnoser, samtala, NOMP (läxa), arbeta med via Ipads.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, vi kommer även att arbeta i helklass, mindre grupp och individuellt med de ovan beskrivna arbetsområdena. 

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

-  Lösa matematiska problem (problemlösning) genom att välja en eller flera strategier som passar till uppgiften samt resonera kring resultatets rimlighet. 

-  Förklara, välja och använda dig av olika skriftliga räknemetoder och huvudräkningsstrategier med anpassning till uppgiftens utseende och innehåll. 

- Förklara och använda dig av grundläggande matematiska begrepp.

- Dela med dig av ditt matematiska tänkande och kunna motivera varför du tror som du gör. (Hur kom du fram till detta?)

 

 Nedan ser du de olika delarna i det centrala innehållet vi kommer att arbeta med under höstterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: