Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter årskurs 5 ht 17

Skapad 2017-08-30 10:17 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi avslutar med att på egen hand skriva varsin text i form av en tidningsartikel.

Innehåll

 

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet


Under arbetsområdet ska eleverna …
• förstå syftet med en återberättande text (en tidningsartikel) samt veta hur man känner igen
en sådan (Förförståelse/förkunskaper)
• lära sig hur en återberättande text (en tidningsartikel) är uppbyggd och hur innehållet kan
presenteras (Steg 1)
• lära sig vilka språkliga drag som används i en tidningsartikel, som verb i preteritum, beskrivande
verb, ord, direkt och indirekt tal samt lära sig skilja på fakta och
åsikt (Steg 2)
• öva på det de lärt sig på Steg 1 och 2 samt tillsammans i klassen/gruppen skriva en artikel
om ett inbrott (Steg 3)
• på egen hand kunna planera och skriva en tidningsartikel (Steg 4)

 

Hur undervisningen kommer att gå till


Förförståelse/förkunskaper: Eleverna tittar på och läser olika tidningsartiklar, dramatiserar
nyhetsuppläsning, parar ihop rubrik och text eller bild och text osv.
Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en
tidningsartikels innehåll, syfte och struktur.
Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att skapa intresse, som
slagfärdiga rubriker, sammanfattande ingresser, partiskhet/opartiskhet och direkt/indirekt
tal.
Steg 3: Eleverna läser och bedömer två texter om samma händelse. Klassen/gruppen skriver
tillsammans en artikel om ett inbrott i en cykelaffär och använder då det de lärt sig på Steg 1
och 2. Läraren ger stöd i smågrupper till de elever som behöver extra hjälp.
Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en text samt bedömer den tillsammans
med sin lärare. Nya mål formuleras.
• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för återberättande text.

 

Dessa förmågor kommer att bedömas


Förmågan att …
• förstå syftet med en återberättande text (tidningsartikel)
• kunna hålla sig till ämnet, med ett tydligt innehåll och en ”röd tråd”
• kunna använda strukturen för en återberättande text (tidningsartikel)
• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en återberättande text

Hur eleven ska få visa sina förmågor
Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans
bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande - en tidningsartikel

SYFTE

På gång
Ok
Bra
Toppen
Använder återberättandet för att berätta om något självupplevt. Kan identifiera en återberättande text.
Använder återberättandet för att återge händelser av olika slag. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att återberättande text kan användas för att återge och beskriva händelser. Förstår att dagböcker, biografier, nyhetsartiklar m.m. kan vara återberättande texter. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att återberättande text kan skrivas för många syften och för olika målgrupper. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.

INNEHÅLL

På gång
Ok
Bra
Toppen
Håller sig huvudsakligen till ämnet, men den ”röda tråden” är svag.
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och utvecklar innehållet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utan att tappa den ”röda tråden”.

STRUKTUR

På gång
Ok
Bra
Toppen
Skriver en enkel redogörelse, utan någon tydlig struktur.
Har en i huvudsak fungerande struktur. Redogör för tid, plats, deltagare och händelser.
Har en relativt väl fungerande struktur. Ger en kortfattad men fullständig orientering vad gäller tid, plats och deltagare, följt av kronologiskt återgivna händelser.
Har en väl fungerande struktur. Organiserar efter strukturen hos en återberättande text och börjar med en orientering för att skapa intresse följt av viktiga händelser och en avslutning.
Inledning:
Ger bristfällig information om vem, var och när.
Ger en kortfattad orientering om vem, var och när.
Ger en orientering om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Ger all relevant bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten.
Händelser:
Använder talspråksstruktur och ger alla händelser samma vikt.
Återger händelserna kronlogiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar viktiga händelser så att läsaren får en tydlig bild. Tolkar händelser med liknelser och metaforer och inkluderar personliga reflektioner och kommentarer.
Avslutning:
Har ingen avslutning.
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Skriver en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.

SPRÅKLIGA DRAG

På gång
Ok
Bra
Toppen
Använder få av de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder korrekt de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Sambandsord:
Använder ett litet urval av sambandsord för tid, t.ex. ”sen”, ”och sen”.
Använder ett begränsat urval av sambandsord för tid.
Har en större variation av sambandsord för tid.
Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid.
Direkt och indirekt tal:
Återger varken direkt eller indirekt tal.
Återger direkt tal och/eller indirekt tal.
Återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion.
Återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion och på ett effektivt sätt.
Pronomen:
Upprepar namn istället för att använda pronomen.
Börjar använda pronomen.
Använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt.
Använder namn och pronomen korrekt och på ett medvetet sätt, för att underlätta för läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: