👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 5000 1a

Skapad 2017-08-30 12:30 i Campus Futura Gy Tanum
kjsdkjhkkjhkd kjhsdkjhf
Gymnasieskola Matematik
Planering för kursen Ma1a

Innehåll

Välkommen till kursen!

Under uppgifter hittar du hela Ma1a´s pedagogiska planering.

 

Vi kommer att i Ma1a ge er förutsättningar att utveckla er förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att visa förståelse av begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.

De förmågor vi kommer att ge er förutsättningar att utveckla, är förmågan att:

 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
 2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
 3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
 4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
 5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
 6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
 7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Kunskapskraven

Längst ner på sidan hittar du ”Matriser”, där kan du läsa om kursens kunskapskrav. Du hittar de även under länken pedagogisk planering.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen kommer behandla följande centrala innehåll.

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
 • Geometri
 • Samband och förändring
 • Sannolikhet och statistik
 • Problemlösning

Under varje kapitel  vid "Uppgifter" hittar ni det centrala innehållet mer detaljerat.

Så här kommer vi att arbeta

 • Lektionsgenomgångar
 • Tydlig information vid start och stop vad lektonen ska behandla och har behandlat.
 • Övningstillfällen i bok 
 • Fler pedagoger under lektionstillfällena.

Uppgifter

 • Pedagogisk planering

 • Kap 1 - Att arbeta med tal

 • Kap 2 - Procent

 • Kap 3 - Sannolikhetslära och statistik

 • Kap 4 - Ekvationer och formler

 • Kap 5 - Geometri

 • Kap 6 - Linjära och exponentiella modeller

 • Veckoplanering - algebra, ekvationer

Matriser

Mat
Utvecklade förmågor för kursen matematik 1a

Att arbeta med tal

Metoder för beräkningar med tal skrivna i olika former. Enheter, enhetsbyten och behandlingar av mätetal. Begreppet proportionalitet och strategier för problemlösningar. Matematiska begrepp och metoder i situationer kopplade till karaktärsämnena
 • Mat  -   Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
 • Mat  -   Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
 • Mat  -   Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena.
 • Mat  -   Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.
 • Mat  -   Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
 • Mat  -   Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
Förmågor/kunskaper som inte ännu är godkända
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
B/P (Begrepp/Procedur)
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven har inte grundläggande kunskaper om begrepp/procedur Eleven kan inte använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om begrepp/procedur Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om begrepp/procedur Eleven kan använda sina kunskaper i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper och kan använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Elen kan även med säkerhet hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. Eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang.
PL / M (Problemlösning / Modellering)
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
Eleven kan inte ännu redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har svårt att argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare. Eleven kan ännu inte tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Eleven kan redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan redovisa på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
Eleven kan med säkerhet formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. Eleven kan med säkerhet tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
R / K (Resonemang / Kommunikation)
Följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling
Eleven har svårt med enkla resonemang/Kommunikation. Eleven har svårt att argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan föra goda matematiska resonemang. Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem, vilka innehåller flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleven kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett säkert sätt.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleve kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett mycket utveckla och säkert sätt. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.

Procent

I det här kapitlet ska du skaffa dig metoder för beräkningar med procent, promille, ppm, förändringsfaktor och index. Du ska även lära dig metoder för att beräkna räntor och amorteringar för olika typer av lån. Matematiska begrepp och metoder i situationer kopplade till karaktärsämnena är en viktig det i kursen.
 • Mat  -   Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
 • Mat  -   Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
 • Mat  -   Begreppen förändringsfaktor och index. Metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån med kalkylprogram.
 • Mat  -   Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
Förmågor/kunskaper som inte ännu är godkända
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
B/P (Begrepp/Procedur)
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven har inte grundläggande kunskaper om begrepp/procedur Eleven kan inte använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper. Eleven för enkla resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper. Eleven för utvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper. Eleven för välutvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang.
PL / M (Problemlösning / Modellering)
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
Eleven kan inte ännu redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har svårt att argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare. Eleven kan ännu inte tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan redovisa på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder framåt.
Eleven kan redovisa på ett effektivt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder till fördjupning.
R / K (Resonemang / Kommunikation)
Följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling
Eleven har svårt med enkla resonemang/Kommunikation. Eleven har svårt att argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem, vilka innehåller flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleven kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett säkert sätt.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleve kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett mycket utveckla och säkert sätt. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.

Sannolikhet och statistik

Förståelse för begreppet sannolikhet (chans och risk), slump och slumpförsök, växla mellan olika representationer, tolka och beräkna statiska beräkningsmodeller, nyttja kunskaperna för att lösa vardagliga matematiska problem.
 • Mat  -   Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
 • Mat  -   Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.
 • Mat  -   Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
 • Mat  -   Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
Förmågor/kunskaper som inte ännu är godkända
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Eleven har grundläggande kunskaper. Eleven för enkla resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper. Eleven för utvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper. Eleven för välutvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang.
Procedur
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven kan redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan redovisa på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder framåt.
Eleven kan redovisa på ett effektivt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder till fördjupning.
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem, vilka innehåller flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleven kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett säkert sätt.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleve kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett mycket utveckla och säkert sätt. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.
Förståelse
Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
Eleven ger exempel som kan relateras till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria.

Algebra

Skriva uttryck med okända variabler (bokstäver), hantera formler, sätta upp och lösa linjära ekvationer (likheter), använda algebra för att lösa matematiska problem.
 • Mat  -   Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
 • Mat  -   Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
 • Mat  -   Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
Förmågor/kunskaper som inte ännu är godkända
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Eleven har grundläggande kunskaper. Eleven för enkla resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper. Eleven för utvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper. Eleven för välutvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang.
Procedur
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven kan redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan redovisa på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder framåt.
Eleven kan redovisa på ett effektivt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder till fördjupning.
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem, vilka innehåller flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleven kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett säkert sätt.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleve kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett mycket utveckla och säkert sätt. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.

Geometri

förstå och använda till exempel begreppen längd, area, volym och skala. kunna beräkna omkrets, area, volym. enhetsomvandling, mättal. problemlösning
 • Mat  -   Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
 • Mat  -   Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
 • Mat  -   Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier.
 • Mat  -   Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena.
 • Mat  -   Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.
 • Mat  -   Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
Förmågor/kunskaper som inte ännu är godkända
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Eleven har grundläggande kunskaper. Eleven för enkla resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper. Eleven för utvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper. Eleven för välutvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang.
Procedur
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven kan redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan redovisa på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder framåt.
Eleven kan redovisa på ett effektivt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder till fördjupning.
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem, vilka innehåller flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleven kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett säkert sätt.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleve kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett mycket utveckla och säkert sätt. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.
Förståelse
Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
Eleven ger exempel som kan relateras till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria.

Linjära & icke linjära modeller (linjära och exponentiella funktioner, grafer och samband)

Använda och härleda tal skrivna i olika former. proportionalitet, förstå och beräkna linjära och icke linjära funktioner. problemlösning
 • Mat  -   Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
 • Mat  -   Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
 • Mat  -   Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.
 • Mat  -   Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
Förmågor/kunskaper som inte ännu är godkända
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Eleven har grundläggande kunskaper. Eleven för enkla resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper. Eleven för utvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper. Eleven för välutvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang.
Procedur
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven kan redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare
Eleven kan redovisa på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder framåt.
Eleven kan redovisa på ett effektivt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder till fördjupning.
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem, vilka innehåller flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleven kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett säkert sätt.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleve kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett mycket utveckla och säkert sätt. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.

Modellering

Genomgående i kursen kommer eleverna att träna på att gör egna modeller tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. (skolverket)
Förmågor/kunskaper som inte ännu är godkända
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Modellering
Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
Eleven gör om lämpliga delar av problem-situationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att till viss del tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan till viss del utvärdera resultatens rimlighet.
Eleven gör om lämpliga delar av problem-situationer i karaktärsämnena till matematiska formu- leringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
Eleven gör om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
Kommunikation
Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer.
Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Eleven uttrycker sig med säkerhet i tal, enkel skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.