Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - Snäckan, 17-18

Skapad 2017-08-31 16:23 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Var är vi?

 • Vi startar terminen med fokus på att lära känna varandra. Vi tar upp "den gyllene regeln" och pratar om allas lika värde och hur vi bemöter varandra. 

 

 • Under samlingen sjunger vi sånger och ramsor som handlar om hur vi är mot varandra.

 

 • Vi har börjat med Läsvilan. Bokpåsar har lånats från biblioteket med teman som handlar om värdegrund och vänskap. Genom dessa böcker får barnen möta olika figurer som ställs inför dilemman, och dessa berör ämnen som till exempel kamratskap och empati.

 

Vart ska vi?

 • Skapa en tillåtande miljö, där vi respekterar varandra och tar tillvara på varandras olikheter. 

 

 • Få ihop gruppen. 

Hur gör vi?

A. Känslor har vi som tema i början av terminen, detta för att vi ska kunna förstå varandra bättre och kunna se både våra egna och andras känslor. Spelar en kort teater som lyfter känslor (arg, ledsen, glad, blyg, rädd mm.)

B. Sånger och ramsor - vänskap.

C. Böcker om värdegrund och vänskap.

D. Vännerna i Kungaskogen (teater)

 • Språk- synliggöra olikheter. En del har ett annat första språk och vi kan lära av varandra. 
 • Detta har gjort att temat på avdelningen är Språk och länder. 

E. Blanda grupperna oftare.

Hur blev det?

HT:

A. Vi har under början av terminen jobbat med att bli en grupp och känner att vi nu har fått ihop gruppen. Att synliggöra olika känslor har gjort det lättare at sätta ord på våra känslor. Barnen kunde dela med sig av situationer där de kan relatera till de känslor vi pratat om.

B. Vi pratar och sjunger om hur man är en bra kompis. Att alla får vara med.

VT: Vi ser att det har ändrat sig i gruppen. Det har blivit grupperingar, främst i gruppen med de äldre barnen. De barn som har varierade tider eller mindre tid här har svårare "att hitta en plats". Vid måltiderna får barnen byta plats så att de lär känna varandra. 2-3 barn i olika åldrar får följa med till biblioteket och låna böcker. 

Vi har oftare blandade grupper, vilket har gjort att det har blivit lugnare och inte lika mycket grupperingar.

Utvärdering, 21/6-18

Vi har haft en tät kontakt med föräldrar och haft tillgång till specialpedagog. Detta har gjort att vi känner att vi har kunnat nå barnen och kunna hjälpa dem i relationerna på bästa sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: