Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SUA- Snäckan, 17-18

Skapad 2017-08-31 17:09 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Var är vi?

 Barngruppen

 •  Vi har barn som har flera språk. De har ett annat första språk (språk i hemmet).

            - Svårt att generalisera (föra över kunskap från ord, ex. böjningar) i språket, ord/begrepp. 

 • Olika åldrar i barngruppen, 3-5 år. Detta gör att språkutvecklingen ligger på olika nivå.

 

 • Vi har barn med speciella behov, sen i språkutvecklingen. 

 Vart ska vi?

 •  Vi vill stimulera barnen i deras språkutveckling.

           - Ordförråd och ordförståelse.

           - Begrepp.

           - Meningsuppbyggnad.

Hur gör vi?

A. Lässtund: 

Vi har delat in läsgrupper utifrån ålder och väljer böcker till grupperna utifrån textomfång och innehåll. Genom detta vill vi att böckerna ska utmana dem, men de ska inte är för "svåra" för barnen att ta till sig. 

Lässtund ska ge barnen möjlighet till reflektion. Vi kan läsa samma böcker flera gånger, vilket ger repetition och gör att barnen känner igen berättelsen. Vi försöker låna böcker ofta för att inte få för lite variation. Utifrån det tema som är aktuellt väljer vi böcker med ämnen som kan ge mer förståelse. Vi kommer fortsätta med läslyftet för att öka läsförståelsen. Detta genom att samtala om böckernas innehåll.

Bokpåsen - barnen får ta med sig en egen bok och berätta om den. 

Läsfixarna- (läsförståelsestrategier) kan vi som pedagoger använda oss av som ett verktyg för att ställa frågor och uppmuntra barnen att dela med sig av deras tankar kring böckerna.

Alla kommer få möjlighet att gå till biblioteket och låna böcker. 

B. Samlingarna: 

I samlingarna har vi sånger, rim och ramsor, vilket stimulerar språkutvecklingen. Vi använder oss även av motsatsord- memory. Bilder används som stöd för förståelse av begrepp och texters innehåll.

Vi har ett väggschema (bilder) över hur dagen ser ut, då vi ser att barnen blir lugnare när de vet som kommer att ske under dagen. 

C. IKT- Appar:

HT: QR-koder har gjorts som leder till bokstäver i alfabetet och andra aktiviteter. 

VT: QR-koder som leder till sagor finns tillgängliga på avdelningen. Barnen får låna en Ipad och sitta och lyssna och se bilder ur berättelsen på Youtube. Detta är ett häfte med flera kända sagor. 

D. Bibelkul:

Flanobilder används för att berätta om olika händelser i bibeln. Barnen får rita och återberätta, 

 

E. Vännerna i Kungaskogen

 Genom "Vännerna i Kungaskogen" har vi kommit in på språk. Vi pratar om vad språk är och vilka språk vi kan.

F. Takk

På avdelningen har vi tecken synligt för barnen. 

G. Experiment

En gång i månaden gör vi experiment. Genom dessa får barnen lära sig nya begrepp och de får samtala om experimenten. 

 

Hur blev det?

A. HT: Vi började med att ha två grupper på lässtunden utifrån ålder, men detta kommer att ändras då vi upplever att en del har svårt att ta till sig innehållet i böckerna. Framförallt i gruppen med de äldre barnen och vi kommer därför att blanda grupperna.  

På avdelningen har vi gjort om ett rum till bibliotek och detta har gjort att barnen har blivit mer intresserade av att läsa böcker. De vill gärna ta med en bokpåse med böcker hemifrån. Tre barn i taget har även fått följa med till biblioteket där de fått vara med och välja böcker till avdelningens bibliotek. Intresset är inte lika stort hos alla barn, så en del vill följa med en gång och en del vill följa med flera gånger. 

I december har vi haft en adventskalender med Pixiböcker som barnen har fått. Barnen har fått öppna luckorna och vi har läst böckerna i samlingen eller under lässtunden. En del har vi läst både under samlingen och lässtunden. Detta upplever vi som positivt då det ger mer variation och barnen uppskattar att läsa de nya böckerna. 

VT: Hos de äldre barnen ser vi en utveckling. I början av höstterminen hade vi några i gruppen som inte hängde med i böckerna under lässtunden. Pedagogerna fick välja två korta böcker med mycket bildstöd. I den stora gruppen märker pedagogerna skillnad genom att det går att läsa en lång bok med mycket text. 

De yngre barnen har mer tålamod och orkar sitta en längre stund och lyssna. 

Vi upplever att barnen hittar en bra lek/aktivitet efter maten, därför är det bättre att ha lässtunden en annan tid. Lässtunden kommer vi testa att ha innan maten alt. under samlingen. 

För att inspirera både pedagoger och barn till mer läsning så kommer vi att vara med i projektet Sagodiplom. Tio böcker har valts ut som vi kommer att läsa och fördjupa oss i. Här använder vi oss av "läsfixarna" för att ställa frågor kring böckerna. Barnen får berätta vad de tycker om böckerna och detta dokumenteras på väggen i hallen. 

 

B. HT: Vi tänkte ha två samlingar, men vi har haft en gemensam samling för båda grupperna. Vi kände att detta kan få ihop barngruppen. Vi går igenom schemat över dagen, sjunger mm. Vi har två grupper (utifrån åldrar) under aktiviteterna, men vi vill blanda grupperna oftare. Det blev lugnare med blandade grupper. 

En del aktiviteter är mer anpassade utifrån barnens ålder, då introduceras dessa i delade samlingar. Till nästa termin vill vi anpassa aktiviteterna ännu mer utifrån barnens ålder, då en del som vi gjort på samma sätt i båda grupperna inte varit åldersadekvata. Detta blev tydligt då en del inte fyllt tre år och vi har ett längre ålderspann. 

VT: Aktiviteterna har anpassats mer utifrån åldrarna. Grupperna gör inte samma saker, men aktiviteterna kan ändå kopplas till det aktuella temat. 

Samlingarna har forfarande varit gemensamt, men vi har fördjupat oss efter den gemensamma samlingen i respektive grupp. Exempel kan vara skriftspråket, tid, reflektion och att lyssna. 

 

C. VT: De koder som leder till bokstäverna i alfabetet har använts för att barnen ska kunna titta på sina bokstäver (första bokstaven i sitt namn). De får se varandras bokstäver och även se andra ord som börjar på dessa bokstäver.

De koder som leder till olika kända sagor har barnen uppskattat och de lånar gärna en Ipad och lyssnar på en bok. Vi vill göra fler QR-koder till nya sagor. Något som vi funderat över är att utmana barnen genom att bara lyssna på böcker utan att se bilderna. Detta för att de ska få fantisera och skapa sina egna bilder.

D. HT: Bibelkul har kommit igång, hittills är barnen intresserade och lyssnar. Att rita något som de kommer ihåg från det som de hört och sett tycker en del barn är svårt. Det tar längre tid att komma igång och utifrån tidigare erfarenheter har det hjälpt att pedagogerna också ritar något från berättelsen. Efter barnen har ritat klart får barnen återberätta och pedagogen ställer frågor. Barnen ligger på olika nivå i deras återberättande, detta gör att en del behöver fler ledande frågor och stöd. 

Det syns även för de som har svårt för att återberätta, att ju fler gånger vi gör detta ju längre blir deras återberättande. 

VT: Vi ser ett ständigt utvecklande både i återberättande och skapande.

 

E. HT: Genom "Vännerna i Kungaskogen" och FN- dagen har vi kommit in på länder och språk som tema. Det här har gjort att vi synliggjort olika språk som finns på avdelningen och barnen har fått berätta vilket första språk de har. Vi sjunger sånger om olika språk och lär oss att säga "hej" och "tack" på olika språk. Barnen vill färglägga och göra flaggor.

Barnen är intresserade av olika områden inom temat. Genom att använda oss av dator, projektor har vi kommit igång med att dramatisera. Vi har varit flygvärdinnor, kaptener, busschaufförer mm. 

Föräldrarna är delaktiga och genom unikum har de sett vårat projekt. Detta har gjort att barnen kommit med idéer och material hemifrån som kan användas till att bygga vidare på temat. 

VT: "Vännerna i Kungaskogen" lyfter TAKK- Tecken. Vi får lära oss om årstider, begrepp kring dessa och djur som kan väckas till liv under våren. QR- koder leder till tecken på lärplattorna. 

 

F. HT: TAKK- tecken har vi synligt på avdelningen.

- Fruktstunden: Tecken för olika frukter.

- Räkna

- Alfabetet

- Årstider

"Vännerna i Kungaskogen" lyfter detta i storsamlingarna. 

VT: "Vännerna i Kungaskogen" lyfter TAKK i storsamlingarna. Just nu får vi lära oss tecken för olika årstider. Med våren kommer även olika insekter och djur fram. Tecken för olika insekter och djur får vi lära oss tillsammans med vännerna. Vi har bl.a. gått en promenad genom skogen där vi fått leta efter QR-koder som leder till tecken.

 

G. HT: Vi har blandade grupper (olika åldrar) för att alla ska kunna lära sig att vara med alla och lära av varandra. Det har fungerat bra, barnen är intresserade och pratar om experimentet. Väggdokumentationen inspirerar till ytterligare reflektion. Till nästa termin vill vi göra om experiment som vi gjort tidigare. Detta för att repetera och ge barnen möjlighet till att utforska dessa ytterligare. Det här är någonting som är nytt för barnen och pedagogen har lett aktiviteten. Under nästa termin kan barnen få ta mer plats och kanske kan göra experimenten helt själva. 

 

VT: Vi har gjort experiment som hänger ihop med tidigare experiment. Barnen pratar om tidigare experimenten som gjorts och kan koppla till de nya. 

Vi tänker att barnen ska få önska vilka experiment de vill göra igen. 

 

Utvärdering, 21/6-18

Det har varit positivt att vi har kunnat gå till biblioteket så ofta. Detta har gjort läsningen roligare och barnen har fått vara med och välja böcker.  Små grupper har fått följa med till biblioteket, det har varit bra för att alla ska kunna få vara med och välja. En del barn har inte varit på bibliotek innan, så att få vara med och se hur det "fungerar" på ett bibliotek gör att barnen får en bättre förståelse för närmiljön och en lust att lära och läsa. 

Vi blev erbjudna att vara med och läsa tio böcker för att få ett Sagodiplom. Detta har fått positiv respons från både barn och föräldrar. Vi har även fördjupat oss mer i böckerna. Ställt mer frågor och använt oss av strategier utifrån Läslyftet. 

Vi har gjort egna djurböcker. Alla har berättat vilket djur de vill veta mer om. I samlingen har vi haft en korg med lappar där alla djur vi är intresserade av ligger. Alla barn har fått forskat om djuret man önskat. Vi har lärt oss om olika djur i faktaböcker och på lärplattorna. Barnen har varit intresserade och fokuserade. Det här har vi gjort i blandade grupper. Snäckan besökte Djurmuseet på Karolinska gymnasiet. Barnen kände igen många djur och blev ännu mer inspirerade till att fortsätta med böckerna. Vi avslutade bokprojektet med en ceremoni där vi delade ut böckerna.

Barnen har tagit till sig projektet (länder och språk) som har lett oss in på olika spår. Vi är nöjda med vårt projekt. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: