Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering Anemonens avdelning

Skapad 2017-09-01 09:08 i Gemensamt Helianthus Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
Välkommen till avdelningen Anemonen som är en småbarnsavdelning med åldrarna 1-3 år. Pedagogerna som jobbar på Anemonen är: Yeliz Jelena Fatma Serife Anemonen är Öppningssavdelning på förskolan vilket innebär att alla barn kommer innan kl. 8:00 samlas på vår avdelning tillsammans med öppningspersonalen. Barnen samlas kl.16.00 på Anemonen tillsammans med våra stängningspedagoger.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet

Vi på Anemonen strävar efter att:

 • Alla barnen behandlas lika oavsett kön, etnisk bakgrund, religion och nationalitet
 • Uppmärksammar alla barn dagligen
 • Alla barn ska känna trygghet
 • Anpassa oss efter barnets behov
 • Alla barn ska få möjlighet till utveckling på dess respektive nivå

Rutiner

Vi på Anemonen anser att det är väldigt viktigt att vi håller våra dagliga rutiner, för att barnen ska känna tryggheten på avdelningen. Det vill säga att det är viktigt att barnen är på förskolan senast kl 9.00 då våra aktiviteter som vi har planerat för dagen påbörjas.

 

En dag på Anemonen:

06.30 Förskolan öppnar

8.00-8.30 Frukost

8.30-9.00 Förbereder våra grupper

9.30-9.45 Fruktstund 

9.00-10.00 Aktivitetsgrupper inne/ute

10.15-10.30 Blöjbyte/hygien

10.30-10.45 Samling/sångstund/drömmen om det goda

10.45-11.15 Lunch

11.20-13.30 Vila

13.30-14.00 sagostund 

14.00-14.30 Mellanmål

14.30-14:45 Blöjbyte

14.45-16.00 Fria val/ Högläsning

16.00 Sammanslagning inne/ ute med andra avdelningar

17.30 Förskolan stänger

Regler

Vi anser att det är viktigt att man har regler för att kunna skapa ordning och reda både på avdelningen och i barngruppen. På det sättet hjälper vi barnen att utveckla sin självständighet.

Våra regler på Anemonen är:

 • Att barnen under den fria leken håller sig till respektive station och plockar undan efter avslutad aktivitet.
 • Tränar dagligen med att klä av/på sig själv.
 • Vi uppmuntrar barnen till att duka av efter sig så gott det går, dem får skrapa av sin tallrik samt ställa undan glas och bestick.
 • Att alla barn ska få möjlighet till avslappning med beröring till lugn musik. ( vi tvingar inga barn att delta men vi uppmuntrar dem gärna till det.)

Barns inflytande

Under våra observationer utifrån den dagliga verksamheten upptäcker vi vad barnen utforskar och har intresse för. Det är utifrån dessa observationer och reflektioner som vi utgår ifrån när vi planerar vår verksamhet tillsammans med barnen.Eftersom vårt uppdrag säger att barnen ska vara delaktiga så ger vi dem alltid möjligheten att prova och hjälpa varandra med det som vi möter i vardagen, det finns inga hinder så länge barnen inte kan skada sig. Vi reflekterar med barnen genom att "påminna" dem om deras upplevelser med hjälp av samtal och bilder. Eller att vi tittar på det som barnen skapat tillsammans.

Utveckling och lärande

Vi på Anemonen arbetar ständigt med att utveckla vår innemiljö för att skapa en innehållsrik och inbjudande verksamhet för våra barn.

Med vårt tema kring Jag et utvecklar vi vår uppfattning av kroppen och med våra lärvänner har vi olika inriktingar där vi utvecklar jaget i olika ämnen genom språk( Alfabeta-) , matematik(Räkne-Reza ) vi jobbar utifrån läroplanen och kopplar in lärvännerna.

 

Grunden för vår verksamhet är att barnen utvecklar sin nyfikenhet,utforskande och lust att lära.

 

IKT Programmering:

Under 2019 kommer vi att introducera IKT till barnen i form av Qr-koder och till gång till appar i lärplattan.

 

 

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

Vi på Anemonen har lekmaterial som är anpassade efter barnens intresse och ålder. Lärmiljön är anpassad till barnens nivå. Det innebär att vi har möbler i barnens nivå och materialet är väl synligt och lättillgängligt så barnen lätt kan ta fram de material som dem vill använda. Vi har genomskinliga lådor så barnen lätt kan se vad lådan innehåller.

Anemonen strävar efter att skapa rum i rummen, vilket innebär att avdelningen har olika rum i det stora rummet.

 • Vi Har en babblar höra där vi har böcker och ett litet hemvrån 
 • Vi har en Hjärt-Ruds hörna där vi har våra samlingar.
 • vi har en matematik hörna.
 • Språkhörna där får barnen får möjlighet till att välja olika sagor som dem vill lyssna på/läsa själva. 
 • Kreativa hörna där vi skapar.

 

Yttre Miljön

Vi har tillgång till våra två stora gårdar som kan utmana barnen med att ,klättra,balansera,springa,cykla och sandlek. Vi använder oss väldigt mycket av vårt närområde för att promenera och gå till våra närliggande parker. Förskolan har ett bra läge där vi har tillgång till både grönområde och vatten.

 

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Vi på Anemonen anser att kontakten mellan oss pedagoger och er föräldrar är extremt viktigt för barnens trygghet och utveckling på förskolan.

Vi strävar efter:

 • Att ha en daglig kontakt vid lämning/hämtning.
 • Att vi ska visa respekt för varandra
 • Att vi ska erbjuda utvecklingssamtal minst en gång per år.
 • Att vi erbjuder föräldramöte där ni kan delge oss era tankar och idéer för att ni ska känna en delaktighet i vår verksamhet.
 • Att ha en tillitsfull relation mellan förskolan och och hemmet.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Arbetet på förskolan kretsar väldigt mycket kring dessa tre saker, vilket är uppföljning, utvärdering och utveckling. Dessa arbetssätt hjälper både oss att utveckla vårt arbete och barnens utveckling.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärandeprocess. Dokumentationen görs både med digitala verktyg och skriftligt. Vi strävar efter att varje barn får minst 3-4 pedagogiska dokumentationer per termin i sin lärlogg på Unikum, där ni som föräldrar kan följa ert barns lärandeprocess.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: