👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Svenska - Faktatext

Skapad 2017-09-01 14:12 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 6 Svenska
Har du någon gång tänkt på varför det blir vulkanutbrott? Eller hur det kommer sig att naglarna växer eller varför dinosaurierna försvann? Svar på de här frågorna och mycket mer kan du hitta i förklarande faktatexter. Typiskt för sådana här texter är att de förklarar saker och ting i en logisk ordning. Dessutom finns det ofta bilder och bildtexter med som visar de olika förloppen. I det här arbetsområdet ska du få träna på att läsa och förstå förklarande faktatexter. Du ska även skriva en egen förklarande faktatext som du ska få redovisa muntligt för dina kamrater.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Begrepp/språkliga mål

Att eleverna ska behärska faktatextens struktur och kunna använda den på egen hand när de skriver och läser. 

Kunna faktatextens struktur: Rubriker, inledning, bild och bildtext

Kunna gör egna förklaringskedjor: Förlopp, förklarande ord, tidsord, 

Kunna aktiv läsning av faktatexter: ställa frågor på ytan, ställa frågor på djupet och ställa "jag undrar" frågor för att förstå faktatexter bättre. 

Kunskapskrav (för år 6)

Kunskapskrav för betyget A 

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutveckladhandling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsaturval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 

Bedömning

 

Eleven skriver en faktatext på egen hand. 

Eleven läser andras texter och ger feedback/kamratbedömning utifrån en checklista. 

Eleven får respons från andra elever och har sedan möjlighet att göra förbättringar av sin text. 

Eleven redovisar sina kunskaper muntligt i liten grupp. 

 

Undervisning

Vi utgår från cirkelmodellen som har en arbetsgång i fyra faser. Under arbetet vägleds eleverna genom skrivprocessen. 

Fas 1 - målen tydliggörs och vi tar tillsammans reda på vilka förkunskaper eleverna har. Tillsammans bygger vi up kunskap om ämnet och ämnesområdet och vi samtalar om aktuella begrepp. Fokus ligger på texttypens innehåll. 

Fas 2 - Fokus flyttas från texttypens innehåll till texttypens syfte, struktur och kännetecken. Eleverna får undervisning i textens olika delar, form och funktion. Eleverna ska i denna fas ska utveckla ett språk om språket (metaspråk). Eleverna lär sig sätta ord på det de lär sig. 

Fas 3 - Lärare och elever bygger gemensamt upp en text. Med hjälp av elevernas idéer och lärarens vägledning synliggörs processen i arbetet och eleverna förbereds på det självständiga arbetet i fas 4. 

Fas 4 - Eleverna har byggt upp kunskap om texttypen att de kan planera och genomföra arbetet med att bygga upp en text. Till stöd har de checklistor och matriser som håller fokus på mål, innehåll och särdrag för texttypen. 

Slutligen kommer eleverna muntligt redovisa sina sina kunskaper i det ämne som de skrivit om. Redovisningen kommer förberedas och tränas i par och den muntliga redovisningen kommer ske i mindre grupper. 

Texterna kommer att hängas upp på snäckan eller biblioteket för att andra ska kunna ta del av faktatexterna. 

Matriser

Sv
Faktatext om ljus/fysik- skriva

Nej
Till viss del
Ja
Planera
Jag kan planera en faktatext genom att ställa och söka svar på "jag undrar frågor"
Planera
Jag kan planera en faktatext med hjälp av förklaringskedjor och tankekartor.
Rubrik
Min text har en passande rubrik
Inledning
Min text har en inledning som talar om vad faktatexten kommer att handla om.
Underrubriker
Min text har passande underrubriker som passar ihop med texten.
Tidsord
Min text innehåller tidsord (först, sedan, efter det, till sist, då, slutligen) som gör att förloppet beskrivs i logisk ordning.
Beskrivande ord
Min text innehåller förklarande ord (för att, det beror på, det är därför, på grund av, så kallade, eftersom, om, när) de gör att texten binds ihop och blir tydlig.
Ämnesspecifika ord
Min text innehåller ämnesspecifika ord.
Bild och bildtext
Min text har en förklarande bild och bildtext.
Korrekt enkel meningsbyggnad
Med korrekt användning av stora skiljetecken.(. ! ?)
Korrekt avancerad meningsbyggnad
Med korrekt användning av stora och små skiljetecken. Inskjuten sats och korrekt syftning.