Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering

Skapad 2017-09-01 15:34 i Allén Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola

Avdelningen består av 20 barn i åldrarna 3 - 5. Personalgruppen består av en förskollärare, en barnskötare och en vikarie. Avdelningsansvarig på "Draken" är Olena som bär det pedagogiska ansvaret för gruppen, samtidigt vi delar uppgifterna. Vi har ett stort rum som är indelat i mindre utrymmen för barnens olika aktiviteter ( ateljén, köket, byggrummet, rörelserummet). Vi arbetar både med ansvarsgrupper och gemensamt ansvarstagande. Det betyder att man ansvarar för ett visst antal barn i Unikums bloggen, pedagogisk dokumentation samt uppföljnings och utvecklingssamtal.

Innehåll

Normer och värden

"Förskolan skall sträva att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar"

Genom att stimulera barnens samspel och hjälpa dem att lösa konflikter. Vi arbetar med reflekterande samtal vid problemlösning.

Att förhålla sig till det kompetenta barnet som möjliggör barns självständighet och ge barnen verktyg att utforska sin omvärld. Vi vill att barnen ska tycka att det är kul och lärorik att komma till förskolan som ska locka dem till utforskande och lärande. Genom att förhålla sig till det kompetenta barnet erbjuds barnen utmanande och lärande situationer.

Vi strävar efter att förhålla oss till en pedagogik som möjliggör en lärorik verksamhet som är fylld med utmaningar och lärande situationer. Det som kan vara för svårt för barnen att klara av på egen hand blir möjligt med en medforskande pedagog.

Den pedagogiska verksamheten genomsyras av ett barn perspektiv vars fokus riktas på att se saker ur barnens synfält. Ett barns perspektiv bygger på att se saker utifrån ett barns ögon, att lyssna in barnens intresse och funderingar. Vi pedagoger strävar efter att alltid förhålla oss till ett barns perspektiv för att fånga upp barnen "här och nu" och skapa ett meningsfullt lärande, som baseras på deras föreställningar.

Ett barnperspektiv är ett förhållningssätt där de vuxna bestämmer vad som är bäst för barnen. Detta förhållningssätt använder vi pedagoger när det exempelvis gäller barnens säkerhet. Vi menar att ett samspel mellan de olika perspektiven där barnen lockas till utforskande på säkra marginaler är nödvändigt.

Rutiner

En dag hos oss på "Draken"

06:30 "Allén" öppnar, barn som kommer innan kl. 08:00 lämnas på "Draken".

08:00 - 08:30 Frukost

09:00 - 10:30 Aktivitetsgrupper ute/inne

09:45 - 10:00 Fruktstund

10:30 - 10:40 Toalettbesök

10:40 - 11:00 Samling / Sångstund

11:00 - 11:40 Lunch

11:40 - 11:50 Toalettbesök

11:50 - 13:40 Aktivitetsgrupper ute/inne. Stationer.

13:45 - 13:55 Tvättar händer

14:00 - 14:30 Mellanmål

14:30 - 16:00 Fria val ute/inne

16:00 Sammanslagning "Draken" och "Ugglan".

16:15 - 16:30 Fruktstund

17:30 Förskolan stänger

Det är viktigt att barn som ska äta frukost på förskolan lämnas senast kl.08:00 för att barn och pedagoger skall få en lugn frukost tillsammans.

Det är även mycket viktigt att tänka på att de barn som slutar kl.14:00 då barn som är kvar skall sätta sig ner för att äta mellanmål efter.

Observera att blöjbyten sker vid behov under hela dagen på förskolan.

Utifrån grovplaneringen gör vi en finplanering varje vecka, där vi planerar veckans aktiviteter mer i detaljer.

Regler

Våra rutiner syftar till att stärka barnens självförtroende, öka grupptillhörigheten och göra barnen självständiga. Vi vill se barnens förmågor, kunskaper och egenskaper samt hjälpa barnen att se de själva. Det sättet man väljer att se på ett barn påverkar i hög grad hur man bemöter de och har i längden stor inverkan på barnets självbild. Vi ser till att möta alla barn efter deras förmågor och behov oavsett ålder. Det är viktigt att när barnen har lekt vid station så hjälper de till att städa efter sig innan de går vidare till nästa station. Vi pedagoger och barn hjälps åt att vårda våra leksaker och vårt material. Alla måste hjälpas åt att ta ansvar för avdelningens leksaker samt övrigt material.

Konflikthantering är ett ständigt pågående arbete med barnen. Konflikter är något som barn behöver hjälp med att lära sig att hantera. Därför har vi valt att i en konfliktsituation gå in som medlare och försöka vägleda barnen i att hitta en lösning.

Vi tycker att det är viktigt att våra barn lär sig att det finns en tid och plats för allt. Ibland måste man ha tålamod och vänta på sin tur. Det är också viktigt att de lär sig att vissa saker får man vara med och bestämma med andra saker får man anpassa sig efter.

Vi vill att barnen tränar på att bli självständiga gällande av- och påklädnin. Det är bra om barnen har skor som de kan ta av och på själva. Viktigt är även att barnen har tillgång till extrakläder samt gummistövlar och galonkläder. När det blir kallare behöver barnen varmare kläder för att kunna gå ut och njuta. Vi delar ut ett separat dokument om vilka kläder som är bra för barnen att ha på förskolan vid olika tidpunkter på året samt vad som är viktigt att tänka på.

Vi väntar på varandra och lämnar inte matsituationen förrän alla barn är klara. Våra barn får dukat glas, djupa tallrikar samt sked och gaffel (beroende på måltid). Det är viktigt att barnen själva får duka av sin tallrik, sitt glas och sina bestick. Bordsgrupperna går med sin pedagog och tvättar händerna samt gör sina toalettbesök.

 

Barns inflytande

"Utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande"

Genomföra barnens önskemål i möjligaste mån när det fungerar i verksamheten. Vi ska använda oss av TAKK för att alla ska komma till tals och bli lyssnade på.

Barnen ska känna att de har inflytande över sin dag på förskolan, och att de blir respekterade och lyssnade på, av både andra barn och vuxna. Vi kartlägger barnens intressen genom att fråga dem vad de skulle vilja lära sig. Vi observerar vad barnen gör och leker, vilket material de har intresse för och så långt det är möjligt ändrar vi i verksamheten. Just nu är det många barn som leker dinosaurier. Därför har vi bestämt oss för att arbeta med tema "Dinosaurier" och göra ett studiebesök på Naturhistoriska museet i två grupper om åtta barn och två pedagoger i varje grupp och låta detta bli höstens temaarbete. Vi väver in de olika läroplansmålen i temaarbetet.

 

Utveckling och lärande

"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter" (Lpfö 98, rev 2010)

 "Utveckar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lera"

Barnen får själva reflektera över sitt lärande på olika sätt, samt pedagogerna är medupptäckare i det pedagogiska arbetet.

Vi arbetar utifrån Lpfö-98/10. Vi har påbörjat arbetet med webbverktyget Unikum som kommer att synliggöra barnens lärande, utifrån våra pedagogiska planeringar, genom att dagligen publicera bloggar kopplat till läroplanen. Vi hjälper barnen att kommunicera genom olika metoder som TAKK och bildschema för att stärka deras språk och ge dem stöd i språkkomunikation. Vid behov samarbetar vi med logoped och talpedagog. Vi samarbetar förskola-skola i ett matteprojekt "att arbeta med matematik i förskolan och förskoleklass" för att ge barn en förståelse för matematik.

Vårt förhållningssätt till enskilt barns utveckling och lärande utgår från att som pedagog vara lyhörd, se och höra det enskilda barnet, samt att ta till vara varje enskilt barns intresse och behov.

Under höst terminen kommer vi arbeta inom barns kommunikation och relation till varandra, material, teknik och miljö. Även barnens identitetsskapande arbete och bygga på våra grundläggande värden . Så som närvarande pedagoger, empati, trygghet, respekt, hänsyn och hållbarhet.

 

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

Vi anser att miljön ska stimulera barnen samt uppmuntra deras kreativitet och nyfikenhet. Utformningen av miljön sker kontinuerligt efter barnens behov och intressen. Vi uppmärksammar de behov och intressen som finns i barngruppen och som barnen ger uttryck för. Vi utformar miljön utefter det och omorganisera om barnens intressen förändras eller om barnen behöver utmanas. Vi samtalar också med barnen och tillvaratar önskningar och förslag i den. Vi har behållit vårt station system och har idéer om hur vi kan utveckla det. Till exempel vill vi göra en "lässtation" för att stimulera barnens upptäckarlust när det gäller att läsa och skriva.

Vi vill ha en tillåtande miljö som ger barnen möjlighet till att göra egna val. materialet ska vara lättillgängligt och väl synligt samt finas i barnens höjd (i den mån det går).

 

Yttre miljon

Förskolan väntar på stor renovering på vår gården så vi inte fokuserar på utemiljön i dagsläget. Vi använder det material vi har för att locka barnen till lek på olika platser på gården.

 

 

Förskola och hem

"Att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande"

Genom att publisera vad barnen har gjort/har lärt på Unikum bloggen med frivillig återkoppling.

 Vi arbetar för att ha en god och öppen relation till föräldrarna där de känner att vi lyssnar till dom och väger in deras åsikter och tankar i vårt arbetssätt. Genom detta samt föräldraenkäten så får föräldrar möjlighet att utvärdera vår verksamhet. Vi erbjuder föräldrarna ett föräldramöte och utvecklingssamtal/uppföljningssamtal. Vi hoppas att alla föräldrar känner sig välkomna in och titta på verksamheten och att ställa frågor om det är något ni undrar över.

Vi tillämpar flexibel inskolning och tar hänsyn till varje ny individ som börjar hos oss. Föräldrar får information genom Unikum, månadsblad, daglig kontakt, utvecklingssamtal mm.

 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamhetens rutiner ska utvärderas fortlöpande under terminen. Genom observationer och samtal mellan vuxnaen-barn utvärderas barns inflytande samtsamband utveckling och lärande. Vi dokumenterar genom pedagogisk dokumentation och synliggör det genom dokumentation  på Unikum och i miljön på avdelningen. 

Vi kommer även att lägga stor vikt vid reflektionsarbetet med den pedagogiska dokumentationen. I verksamheten kommer reflektion inom arbetslaget ske och barnen ska få möjlighet att själva reflektera över vad som skett och vad de lärt sig.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: