Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 7

Skapad 2017-09-03 20:24 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi

Innehåll

Lokal pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall)

Geografi år 7

Vecka 35-43

 

Arbetsområde

Vår värld – Vår livsmiljö

 

Syfte och förmågor

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Förmågor

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

 • Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

 • Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

 • Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

 

 • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

 • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

 • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 • Miljö, människor och hållbarhetsfrågor, Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
Förväntat resultat/kunskapskrav

Efter arbetsområdets slut kan eleven:

 • Förklara astronomiskt vad år, dygn och månad är.

 • Berätta om olika sorters  kartor och dess uppbyggnad, med gradnät, väderstreck, symboler, skala, tecken och färger.

 • Kunna berätta om fördelningen mellan land och hav på jorden och skillnaden mellan oceaner, hav och bihav.

 • I stora drag placera jordens klimatzoner och beskriva vad som kännetecknar dem med betoning på klimat och natur.

 • Ge exempel sårbara platser och resonera kring risker och hot

 • Översiktligt beskriva och jämföra världsdelarnas natur- och kulturgeografi.

 • Placera och namnge världsdelarna, viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter på en karta.

 • Förstå och använda geografiska begrepp som tas upp i undervisningen.

 • Om vi hinner ska eleven också kunna redogöra för jordklotets uppbyggnad och dess inre och yttre krafter.

 

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 • Genomgång av centrala delar.

 • Muntliga diskussioner och frågor.

 • Högläsning och/eller tyst läsning av läroboken eller andra texter.

 • Arbeta med instuderingsfrågor och arbetsbok.

 • Olika typer av övningar och uppgifter som knyter an till arbetsområdet.

 • Film

 • Prov, läxförhörElevinflytande i undervisningen

 • Vilka läromedel som används.

 • I vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras.

 • Vilka arbetsformer man ska användas.

 • På vilket sätt en uppgift ska redovisas.
Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

 • E: Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

 • E: Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

 • E: Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

Tänkbara kunskapsomdömen

X behöver utveckla sin förmåga att förstå och använda begrepp.

 

Y visar grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: