👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individuell dokumentation

Skapad 2017-09-04 13:09 i Vågbro förskola Söderhamn
Förskola
För att utvärdera förskolans kvalité och skapa goda villkor för lärande, behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.

Innehåll

Nuläge

Vi har hittills lagt fokus på barngruppen som helhet. Vi har filmat och fotograferat barngruppen under lärgruppstillfällena. Vi har då bland annat lagt fokus på teknik och naturvetenskap som var förra teminens prioriterade mål. När vi fokuserade på dokumentation av barngruppen som helhet kunde vi se hur vi skulle utveckla lärmiljön för att stimulera barnens utforskande som grupp. Vi har hittills lyft fram varje barn i en så kallad ”pedagogisk analys”. Det är en bok där vi utvärderat varje enskilt barns görande i korthet.

Det har fungerat bra att filma lärgruppstillfällena, vi har ett stativ som vi använder. Vi har varsin ipad som underlättar dokumentationen.  

Det som har fungerat mindre bra är att granska filmerna tillsammans i arbetslaget. Detta är tidskrävande och tiden finns inte alltid till att göra detta.

Det har ej funnits tillfredställande redskap till att göra individuell dokumentation av barnens lärande. Detta redskap har vi fått nu genom UNIKUM.  

Mål

Det långsiktiga målet är att systematiskt synligöra barnens lärande genom individuell dokumentation. Detta gör att vi utvecklar verksamheten efter varje barns behov.

Det kortsiktiga målet är att påbörja dokumentationen av varje barns görande och lärande i UNIKUM.

 

Syfte

Att utveckla verksamheten efter varje barns behov.

Att få syn på varje barns görande och lärande.

 

Genomförande

Barnen får gå emellan lärmiljöerna. Det gör att de får fler valmöjligheter. Våra lärgrupper innefattar även att barnen får välja övriga miljöer på avdelningen. Här ger vi förutsättningar till våra individuella dokumentationer.

 - Vi har tagit in en bassäng, där vi experimenterar/utforskar med makaroner och olika redskap. Vi har utvecklat ateljén genom att tillföra mera arbetsyta. De förändringarna vi gjort har påverkat barnens nyfikenhet att utforska. De känns mer stimulerade. Bassängen har gett oss mera förutsättningar till utforskande av material. Det känns även enklare och roligare för oss lärare. 

Vi har introducerat bassängen och materialet genom att vara inspirerande lärare som närvarar i leken. Vi väljer att vara tillåtande men har ändå fasta gränser.

  • Läraren är med i atleljén och bekräftar barnens görande. Vi dukar fram penslar, färger mm som en buffé där barnen själv kan gå och ta det dem vill ha.
  •  När trycket blir för stort på en enskild aktivitet kan det bli trångt och konflikter. Vi begränsar antalet barn i ateljen med hjälp av antalet förkläden. 4-5 st. 
  • Vi tycker inte att ordet inte eller ordet nej är så bra att använda. Säg hellre vad barnen får göra. Vi upplever att när vi säger nej gör barnen tvärtemot eller reagerar inte alls. Det blir ett negativt klimat.   
  • Vi har delat in lärarna i tre zooner. En lärare är närvarande i miniateljén, en i bassängen och en lärare är "gående". Att vara gående lärare innefattar att röra sig mellan barnens aktiviteter och vara den som tar emot barn som kommer till förskolan.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi filmar och fotograferar barnens görande under lärgruppstillfällena. Vi lyfter fram varje enskilt barn. När vi tittar på filmen ska vi tänka på att endast titta och inte kommentera under tiden. Vi skriver i stället ner tankarna i reflektionsprotokoll och diskuterar sedan efter filmtittningen. Vi spånar på att tillföra något nytt/ byta ut material till utforskandet i bassäng och i ateljé.

Ansvar

Ansavariga för målet är samtliga lärare på avdelningen Jollen. Vi ska även dela upp barngruppen så vi lärare lättare kan säkerställa alla barns individuella dokumentation. Varje lärare ansvarar för ett visst antal barn.

 

 Utvärdering

December

 

Kopplingar till läroplanen

  • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
    Lpfö98 Rev. 2016