Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Vatten, Mark, Syror och Baser

Skapad 2017-09-05 22:07 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 8 Kemi
Världens viktigaste ämne, vatten, är ett vanligt ämne men som ändå har mycket ovanliga egenskaper?! Tack vare vattnets fantastiska egenskaper kan det finnas liv på jorden. Livet på jorden näringsämnen för att kunna växa. För växter är det marken är näringsrik och för oss är det viktigt eftersom vi får många av våra näringsämnen ifrån växterna! Syror och baser är inte bara kemiska föreningar som finns i laboratorier utan förekommer också i naturen i naturlig och onaturlig mängd. Vad har de för egenskaper? Vad kan de ha för påverkar på miljö och natur?

Innehåll

Mål

Att lära sig använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle. Genomföra systematiska undersökningar. Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen, samhället och inuti människan.

Vad ska vi lära oss?

Vattnets egenskaper

 • Beskriva hur vattenmolekylen är uppbyggd
 • Förklara hur vattenmolekylerna samspelar i vattnets tre faser
 • Förklara egenskaperna densitet, ytspänning och värmekapacitet i vatten

Vattnen i naturen

 • Redogöra för vattnets fördelning i naturen
 • Redogöra för vattnets betydelse i organismer och naturen som lösningsmedel
 • Beskriva vattnets kretslopp

Vatten i vardagen och samhället

 • Redogöra för hur tillgången till rent vatten och vattenförbrukningen ser ut lokalt och globalt
 • Redogöra för plastskräpets effekter på miljön
 • Beskriva hur man renar dricksvatten och avloppsvatten

Bergarter och mineraler

 • Redogöra för vad en bergart, ett mineral och en malm är
 • Redogöra för gruvbrytningens effekter på miljön

Jord

 • Beskriva jordens innehåll i kretslopp
 • Beskriva kvävets betydelse för växterna
 • Redogöra för vad konstgödsel är och vilka effekter det har på miljön

Surhet

 • Ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper
 • Redogöra för pH-skalan och pH-värden för syror, baser och neutral lösning
 • Mäta om en vätska är sur, basisk eller neutral med hjälp av indikatorer

Syror och baser

 • Redogöra för syror och basers egenskaper
 • Hur man hanterar syror och basers på ett säkert sätt
 • Redogöra för några vanliga syror och basers egenskaper och vad de används till
 • Veta försurning innebär och vilka orsaker, effekter och åtgärder som kan minska försurningens skador

Naturvetenskapliga undersökningar

 • Planera, genomföra, analysera resultat och dra slutsatser
 • Diskutera resultatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras
 • Skriva en laborationsrapport

Hur kommer vi lära oss allt detta?

 • Med hjälp av muntliga genomgångar och diskussioner
 • Genom att arbeta med frågeställningar, uppgifter och laborationer
 • Genom att läsa och bearbeta kursbokens och egna källors texter

Hur kommer bedömningen av dina kunskaper ske?

 • Skriftligt - Prov på delar av arbetsområdet ett skriftligt prov
 • Muntligt - I arbetet på lektioner och laborationer
 • Praktiskt - I arbetet på laborationer
 • Inlämning - Laborationsrapporter och skriftlig uppgift som skrivs individuellt 

 

Uppgifter

 • Föreläsningar - Vatten, Mark, Syror och Baser

 • Individuell skrivuppgift om Övergödning

 • 5 meningar om Syror och Försurning

 • Frågor: Syror och Baser

 • Labbrapport: Syror och Baser i vanliga produkter

 • Inför provet - Vad ska man kunna? Var finns saker att läsa på?

 • Individuell skriftlig uppgift om "Övergödning"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kunskapskrav Kemi

F
E
C
A
Samtala och diskutera
,
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
,
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: