Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2017-09-06 08:28 i Skogsgläntans förskola Helsingborg
Förskola
Detta läsår har vi valt att arbeta med kroppen som tema. Vårt syfte är att skapa en ökad förståelse för kroppens alla delar och funktioner samt att medvetetgöra barnen kring hälsa och välmående 🏃‍♀️🏃

Innehåll

Bakgrund

Detta tema tog avstamp i en uppgift som delades ut till barnen i slutet av vårterminen där de uppmuntrades till att dokumentera någon form av fysik aktivitet som de utfört under sommaren. Tanken med denna uppgift var att den skulle ligga till grund för samtal kring kroppen och hur vi använder den.

Utifrån detta har vi valt följande läroplansmål som övergripande att varje barn "utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande".

Genom detta vill vi nu jobba mot att uppnå vårt syfte ovan att "skapa en ökad förståelse för kroppens alla delar och funktioner samt att medvetetgöra barnen kring hälsa och välmående". 

 

 

Arbetsmetoder och grovplanering

I arbetet med vårt tema vill vi att barnen på vår förskola ska få vara så ledande som möjligt i fördjupandet av deras kunskap kring kroppen. Därav har vi bara gjort en så kallad grovplanering där vi pedagoger samlat våra tankar kring hur vi vill möjliggöra olika lärandesituationer för barnen under temats gång genom samlingar, film och literacy samt estetiska uttrycksformer och IKT. Nedan följer några exempel på temats aktiviteter:

 • fotografera barnens ögon och skriva ut för att sedan låta barnen diskutera fram vilken bild som tillhör vilket barn
 • skriva ut bilder på barnens ansikte, vika bilden på mitten och låta varje barn själva rita andra halvan 
 • göra avtrycka av händer och fötter samt att mäta dessa
 • föra diskussioner kring lika och olika, vad skiljer oss åt och vad gör oss lika?
 • lära känna de olika sinnena bland annat med hjälp av vår kock som låter oss använda alla våra sinnen i koppling till mat
 • rita en människa och låta beeboten köra längst med kroppen, hur tar vi oss från huvudet till fötterna?
 • blanadade lekar som exempelvis " Simon säger" 
 • koppla till hemmet genom att låta varje barn få ta med sig en maskot hem över en helg med uppdrag om att tillsammans med sina föräldrar utföra aktiviteter med specifika kroppsdelar i fokus
 • leta par i skogen med hjälp av färg och form
 • använda vårt microskåp för att titta närmare på hårstån, naglar osv.
 • hitta lugn och ro med mindfullness och massagesagor 

 

Med läroplanen som grund

Förutom att skapa en ökad samt fördjupad förståelse för kroppen vill vi utifrån läroplanen även att barnen i slutet av vårt tema fått möjlighet att lära sig följande:

 • empati och respekt för andra
 • rätten till den egna kroppen 
 • färg och form
 • antal och längd
 • utveckla sitt språk genom sång, rim och ramsor samt att prata inför grupp
 • en förståelse för matens funktion i kroppen
 • utveckla sin motorik
 • värdet i fysiskt aktivitet samt lugn ro

 

Allt detta i koppling till nedanstående mål från förskolans läroplan som skriver fram följande:

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: