Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Ljungskileskolan år 1-3

Skapad 2017-09-06 15:30 i Ljungskileskolan F-3 Uddevalla
Planering för läsåret 2016/2017 för klass 1A, 1B och 1D.
Grundskola 1 Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur LGR11

Innehåll

I ettan:

Vi jobbar med bokstäver, alfabetet, skriva olika typer av texter för hand och vid datorn (ex ord, meningar, dagbok, saga, faktatext, tankekarta).
Vi läser nivåanpassade böcker, en stund varje dag. Alla barn har läsläxa varje vecka.
Vi samtalar, diskuterar, argumenterar och talar i par, i mindre grupper och helklass.
Vi ser filmer, lyssnar på högläsning, har boksamtal, och får ta del av olika typer av litteratur.
Vi jobbar med språkbruk ex genom att öka ordförrådet, prata om hur/vad/varför vi säger eller inte säger saker till varandra.  

I tvåan och trean:

Vi läser nivåanpassade böcker ur olika genrer. Alla har läsläxa varje vecka.
Vi lyssnar på högläsning.
Vi jobbar med läsförståelse och hörförståelse.
Vi jobbar med ordkunskap samt strategier för att själv kunna ta del av text/bild.   
Vi skriver olika typer av texter (dagbok, fakta, beskrivande, återberättande, sagor, dikter etc). 
Vi jobbar med ljudstridig stavning ( ex. sj-ljudet, ng-ljudet, tj-ljudet, j-ljudet).
Vi jobbar med språkets struktur (vokaler och konsonanter, dubbelteckning, skiljetecken). 
Vi jobbar med språkbruk ex genom att öka ordförrådet, prata om hur/vad/varför vi säger eller inte säger saker till varandra.  

Läsa och skriva

• Eleven skall kunna alfabetet.
• Eleven skall kunna läsa och förstå olika typer av åldersanpassade texter samt kunna återge innehållet.
• Eleven skall kunna skriva alfabetets alla bokstäver läsligt både på dator och förhand.
• Eleven skall kunna bearbeta sina texter.
• Eleven skall kunna skriva enkla texter.

Tala, lyssna och samtala

• Eleven skall kunna berätta egna upplevelser.
• Eleven skall våga göra ett muntligt framträdande.
• Eleven skall våga vara delaktig i diskussioner och uttrycka sin åsikt.
• Eleven skall kunna lyssna på andra i gruppen.

Berättande texter och sakprosatexter

• Vi tar del av olika typer av texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. (sång, ramsor,rim, bilderböcker, kapitelböcker, myter, dikt, sagor)
• Vi jobbar med olika texters budskap, uppbyggnad och hur de kan organiseras.
• Vi  bekantar oss med några skönlitterära författare och illustratörer.
• Vi jobbar med texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webb-texter samt bekantar oss i digitala miljöer för barn (texter med länkar och andra interaktiva funktioner).

Språkbruk

• Eleven skall få uttrycka sina åsikter med ett vårdat språk.
• Eleverna skall bli medvetna om att ordval, tonfall och kroppsspråk påverkar hur omgivningen uppfattar något samt hur språket kan uppfattas på digitala medier.
• Vi jobbar med språkliga strategier för att minnas och lära.

Information och källkritik

• Vi jobbar med informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
• Vi jobbar med källkritik och hur texters avsändare påverkar innehållet.

Bedömning

• Sker i separat matris. Vi jobbar kontinuerligt med att eleverna får visa vad de kan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Sammanställning av elevens läsutveckling åk 1-3

Sammanställning av elevens läsutveckling åk 1-3.

Avstämning A
LÄSA - Bokstäver och berättande text. Har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - Berättande text Tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk läsning.
Avstämning C
LÄSA - Berättande text och beskrivande text Använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Urskiljer ord i meningar.
Läser enkla meningar med flyt.
Utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningstrategin.
Stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelsen av ord och sammanhang.
Korrigerar sig själv vid behov.
Prövar att läsa om och korrigerar sig själv på lärarens uppmaning.
Läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Sv
Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3

Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3.

Avstämning A
SKRIVA Börjar skriva för att uttrycka sig.
Avstämning B
SKRIVA Skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - Berättande text och beskrivande text Skriver längre texter med handling och innehåll.
Har skrivriktningen klar för sig.
Skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Skriver läsligt med gemener och versaler.
Prövar att skriva för att kommunicera.
Skriver text för att kommunicera.
Skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Gör ofta mellanrum mellan orden.
Gör mellanrum mellan orden.
Söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Kan stava några för eleven vanliga förekommande ord.
Kan stava många för eleven vanliga ord.
Bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Sv
Sammanställning av elevens förmåga att samtala, tala och lyssna

1
2
3
4
A Berättande
Berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra.
Återberättar sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser.
Berättar längre sammanhängande berättelser med tydlig poäng.
A Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Beskriver olika företeelser så att andra förstår.
Förklarar på ett begripligt sätt.
Ger och tar muntliga instruktioner.
Uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument.
A Samtala och redogöra
Anpassar sitt sätt att samtala till olika syften, situationer och mottagare.
Förbereder och genomför en muntlig redogörelse med anpassning till syfte, situation och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: