Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3. (Uppställning i addition, flytta över i addition, räkna upp skillnad i subtraktion samt algebra,område 11)

Skapad 2017-09-06 15:43 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi kommer arbeta med uppställning i addition, flytta över vid addition, räkna upp skillnad vid subtraktion och algebra.
Grundskola 2 – 3 Matematik
Vi kommer arbeta med uppställning i addition, flytta över vid addition, räkna upp skillnad vid subtraktion och algebra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Problemlösningsförmågan:

 • Att inledningsvis fundera över var man skriver talets siffror, samt minnessiffra, i en uppställning med addition
 • att avgöra hur man kan ändra ett av talen i en uppgift så att det enbart består av tiotal, t.ex. vid 36+25 ändra till 40+21
 • att föreslå subtraktioner till en given skillnad, t. ex anger de en subtraktion som ger skillnaden 3
 • att räkna ut värdet av olika symboler i likheter

Begreppsförmåga

 • att använda minnessiffra vid uppställning i addition
 • att veta att summan av två tal är densamma även om man "flyttar" mellan talen, t.ex. 36+25=40+21
 • att se subtraktion som en skillnad
 • att identifiera mönsterdelen i upprepade mönster

Metodförmågan

 • att använda uppställning vid addition
 • att flytta över ental vid t.ex. 36+25, så att man istället får 40+21 eller 31+30 
 • att räkna fram skillnader i en subtraktion genom att vid tiotalsövergång hoppa till tiotalet och sedan resten, t.ex 51-49=1+1=2
 • att träna en metod att genom likhetstänkande lösa enkla ekvationer, samt kontrollräkna dem genom jämförelse

Resonemangsförmågan:

 • att avgöra när man använder minnessiffra i uppställningar
 • att förklara hur man kan flytta antingen åt höger eller vänster i en uppgift, vid t.ex. 37+28. Uttrycket kan skrivas 40+25 eller 35+30
 • att förklara att metoden "Räkna upp skillnaden" passar vid t. ex. 51-49 där talen ligger nära varandra, men vid  t. ex. 51-3 passar strategin "Ta bort"
 • att förklara hur ett upprepat mönster fortsätter

Kommunikationsförmåga:

 • att lösa uppställningar konkret med tiobasmaterial, skriva uppställningen med siffror, samt beskriva uppställningen muntligt.
 • att visa dina huvudräkningsstrategier med tiobasmaterial, ritar dem, samt redovisar skriftligtoch muntligt.
 • att visa sin huvudräkningsstrategi på tallinje, på tom tallinje, muntligt och på mattespråket
 • att rita ett mönster med figurer, skriva mönstret med symboler och beskriva mönstret med ord

 

Bedömning - vad och hur

Vad

Uppställning +

 • att kunna ställa upp och addera tvåsiffriga tal med minnessiffra

 • att kunna beskriva räkneoperationerna och använda termerna ental och tiotal korrekt

Flytta över vid +

 • att veta att summan av två tal är densamma även om man "flyttar" mellan de två talen, t.ex. 36+25=40+21
 • beräkna t.ex. 49+26 genom att flytta ett ental och tänka 50+25=75

Räkna upp skillnad vid -

 • känna igen subtraktioner där talen ligger nära varandra
 • beräkna skillnaden mellan tal som ligger nära varandra, t. ex. 51-48, genom att föreställa sig ett 2-hopp från 48 till 50 och sedan ett 1-hopp till 51 och på så sätt bestämma skillnaden till 3

Algebra

 • identifiera mönsterdelen i enkla upprepade mönster och fortsätta mönstren
 • identifiera mönsterdelen i enkla upprepade mönster i rutnät och fortsätta mönstren
 • ha god förståelse för likhetstecknet och kunna räkna med symboler, även x, i enkla likheter

Hur

 • deltar i samtal och visar att du kan resonera (en till en, i par och helklass)
 • i diagnoser
 • i ditt arbete på matematiklektionerna

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med:

 • diskussioner och resonemang kring arbetsområdet
 • konkret material
 • matteboken
 • arbetsblad
 • problemlösning

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: