Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test planering studiedag. Planera ett arbetsområde enligt Lgr 11

Skapad 2017-09-07 10:39 i Andersbergsskolan Halmstad
Mall till LPP med stödfrågor enligt Diskussionsunderlag Lgr 11
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Detta är en test planering där vi i arbetslaget provar olika funktioner.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 • Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
 • Hur tar vi reda på elevernas förkunskaper och vad kan de ha inflytande över i planeringen av arbetsområdet?

Innehåll

 • Vad av det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet?
 • Finns det idéer från lärare eller elever på ytterligare innehåll som vi ser skulle kunna vara relevant att behandla inom ramen för arbetsområdet?

Bedömning

 • Hur och när kan elevernas kunskaper och förmågor bedömas i relation till arbetsområdet och ämnets kunskapskrav både under arbetsprocessen och efter genomfört arbete?
 • Vilka redovisningsformer ger eleverna möjlighet att visa de kunskaper som det är tänkt att de ska utveckla?

Konkretisering av mål

 • Hur tydliggör vi arbetsområdet för eleverna så att de är medvetna om målet med arbetet?
 • Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Arbetssätt

 • Vilka delar från den samlade läroplanens övergripande mål ska eleverna ges möjlighet att utveckla i det aktuella arbetsområdet?
 • Hur introducerar, genomför och avslutas arbetsområdet så att eleverna ges möjlighet att utvecklas i riktning mot ämnets syfte och läroplanens övergripande mål?
 • Hur stimulerar vi elevernas språkutveckling inom ramen för arbetsområdet?
 • Vilka andra ämnen kan kopplas till arbetsområdet för att skapa större sammanhang och helheter?

Dokumentation

 • Hur dokumenterar vi varje elevs kunskapsutveckling?
 • Hur kan vi använda dokumentationen för att utvärdera vår undervisning?
 • Hur överför vi de erfarenheter vi gör i arbetsområdet till andra arbetsområden?
 • Hur delger vi andra kollegor våra erfarenheter?

Uppgifter

 • redovisa om bok

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
Samhällsorientering åk 1 2015

Rubrik 1

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och   Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Rätt och orätt.
Du känner till vad som är rätt och orätt, gott och ont och hur man är en bra kamrat.
 • SO  1-3
Du är ibland osäker på vad som är rätt eller fel. Du kan, i vissa situationer, glömma bort hur man är en bra kamrat.
Du vet vad som är rätt och orätt, gott och ont och hur man är en bra kamrat.
Regler i skolan.
Du känner till vilka regler som finns i skolan.
 • SO  1-3
Du är osäker på vilka regler som finns i skolan.
Du vet vilka regler som finns i skolan.
Mänskliga rättigheter
Du känner till Fns barnkonvention och kan berätta om några av det olika rättigheterna samt syftet.
 • SO  1-3
Du känner dig osäker på vad barnkonventionen står för och dess syfte.
Du kan berätta om rättigheterna och klargöra syftet.
Samhällsfrågor
Du kan berätta om det senaste samhällsfrågorna som diskuteras i olika medier.
 • SO  1-3
Du känner dig osäker på det olika samhällsfrågorna som vi diskuterat.
Du kan berätta om det olika samhällsfrågorna vi diskuterat.

Religion

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Religion
Du känner till våra vanligaste religioner. Ex: namnge, symboler, personer (Jesus, Muhamed, Buddah) och gudar.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du är osäker på våra vanligaste religioner
Du känner till våra vanligaste religioner
Byggnader
Du känner till byggnader, dit man går för att utöva religion, och var de finns i närområdet. Ex kyrkan och moskén.
 • SO  1-3
Du är osäker på vilka byggnader man går till för att utöva religion, och var de finns i närområdet.
Du vet vilka byggnader man går till för att utöva religion, och var de finns i närområdet.
Högtider
Du känner till våra vanligaste högtider som till exempel jul, påsk, midsommar, halloween.
 • SO  1-3
Du känner dig osäker på våra vanligaste högtider.
Du känner till om våra vanligaste högtider.

Närområdet

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola Yrken och verksamheter i närområdet Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt
 • SO   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Viktiga samhällsfunktioner
Du känner till några viktiga samhällsfunktioner. Ex: polis, sjukvård, räddningstjänst.
 • SO  1-3
Du är osäker på några viktiga samhällsfunktioner.
Du kan några viktiga samhällsfunktioner.
Yrken i närområdet
Du känner till några yrken i vårt närområde. Ex: busschaufför, expedit, städerska, bibliotekarie, kassörska, bilmekaniker, väktare osv.
 • SO  1-3
Du är osäker på yrken i vårt närområde.
Du kan några yrken i vårt närområde.
Trafikregler
Du känner til våra trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt
 • SO  1-3
Du känner dig osäker på det olika trafikreglerna.
Du kan det olika trafikreglerna och kan röra dig på ett säkert sätt i trafiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: