Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7 höstterminen 2017

Skapad 2017-09-07 13:25 i Gammal Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Övergripande planering för höstterminen och kunskapsutvecklingen i tyska.

Innehåll

Konkretiserade mål:

De förmågor i tyska som kommer att tränas under terminen är de recepetiva (höra och läsa), produktiva (skriva och tala) och interaktiva (höra och tala i samtal med andra, skriva och läsa i skriftlig kontakt med andra)

Undervisningen:

Förmågorna ovan tränas genom ett aktivt deltagande i undervisningen. Här räknas även glosinlärning in, som oftast är en hemuppgift. Vi gör varierade sorters uppgifter med mål att utveckla de språkliga förmågorna. Läromedlet vi använder är Genau 2, som har en bra sida som stöd för inlärningen: Övningsmästaren.se . Här kan var och en repetera och träna på ord och fraser. Här finns dessutom alla ljudfiler, så man kan lyssna på kapiteltexterna igen. Utöver läroboken arbetar vi med annat materiel, som läggs ut på Classroom.

Bedömningen:

Vad? - Det som bedöms är förmågan att använda sig av det materiel vi arbetar med för att utveckla hörförståelse, läsförståelse, muntlig och skriftlig färdighet. 

Hur? - Vi kommer att ha regelbundna läxförhör och mindre deltester under terminen så var och en kan se vad han/hon lärt sig och vad han/hon måste träna mer på av det vi precis arbetat med.  Vi gör dessutom en rad varierade uppgifter under terminen som tas med i den slutgiltiga bedömningen till betyget. 

När? - Bedömning sker både under lektionstid, vid inlämningsuppgifter och vid provsituationer. Detta sker regelbundet och kontinuerligt under terminens gång. Utvecklingen av förmågorna syns i matrisen till den här planeringen. Varje elev får självklart också muntlig feedback på sitt arbete under terminens gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tyska - färdighetsmatris

Reception

Läsa eller lyssna och förstå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du kan förstå /.../ i -tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo. -korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Har inte deltagit tillräckligt mycket i momentet att bedömning kan ske.
...vanliga ord och enkla fraser...
...det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer...
...det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer...
Visa förståelse
A) Hur du visar din förståelse och B) Hur du agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Har inte deltagit tillräckligt mycket i momentet att bedömning kan ske.
A) i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. B) med godtagbart resultat.
A) i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. B) med tillfredsställande resultat.
A) översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. B) med gott resultat.
Arbetssätt
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du ...
Har inte deltagit tillräckligt mycket i momentet att bedömning kan ske.
...välja att använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
...i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning. (lägre nivå)
...i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning. (högre nivå)
Urval
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt /.../ använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Har inte deltagit tillräckligt mycket i momentet att bedömning kan ske.
...med viss relevans...
...på ett relevant sätt...
...på ett relevant och effektivt sätt...

Produktion

Skriva text eller berätta muntligt om något.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig...
Har inte deltagit tillräckligt mycket i momentet att bedömning kan ske.
...enkelt och begripligt med fraser och meningar.
...enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
...enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förbättringar
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra /.../ av dina egna framställningar.
Har inte deltagit tillräckligt mycket i momentet att bedömning kan ske.
...enstaka enkla förbättringar...
...enkla förbättringar... (lägre nivå)
...enkla förbättringar... (högre nivå)

Interaktion

Samtal eller skriftlig kommunikation med andra.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig /.../ med ord, fraser och meningar
Har inte deltagit tillräckligt mycket i momentet att bedömning kan ske.
...enkelt och begripligt...
..enkelt och relativt tydligt ...
...enkelt och tydligt... ...samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du kan välja och använda dig av /.../ som löser problem i och förbättrar interaktionen
Har inte deltagit tillräckligt mycket i momentet att bedömning kan ske.
...någon strategi...
...några olika strategier...
...flera olika strategier...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: