Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-09-07 13:59 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia Religionskunskap
Vi kommer under ett par veckors tid att arbeta med medeltiden. Här får vi lära oss mer om uppfinningar, byggteknik, kyrkan, städer, handel, samhällsgrupper, kungar, lagar och sjukdomar.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Metod och innehåll

Vi kommer att börja med en gemensam grundkunskap som vi läser, ser och pratar om tillsammans. Vi ska kunna begrepp och skeenden som:
kyrkan-Guds hus
kristendom
kättare
tionde
kloster
heliga Birgitta
de fyra stånden; adel, präst, borgare, bönder
marknad
fogde
pesten
tinget

feodalsamhälle
fridslagar
riddare
Birger Jarl
Magnus Ladulås
union
Stockholm blodbad
+ tre valfria begrepp man vill kunna


Vi tränar oss i att läsa texter och sammanfatta. Vi ser filmer och antecknar.


Vi kommer också i mindre skala bygga en medeltidsby i form av naturmaterial.


Ni kommer sedan att göra en fördjupningsuppgift om något tema inom medeltiden som intresserar er extra. Er uppgift kommer att vara att, på valfritt sätt redovisa ert område för resten av klassen så att det blir tydligt vad som är viktigt att få med sig från ert område.

Dessa tema finns att välja på:
Brott
Mat
Kläder
Hygien
Tro
Sjukdom
Nöjen
Yrken

eget förslag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6

Har ännu ej visat godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Beskrivningar, formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Förstärkning och levandegörande av budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Hi Re Sv
Historia Kunskapskrav år 4-6

Har ännu ej nått visat godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar och levnadsvillkor
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer och samband mellan tidsperioder
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Samtid kopplat till det förflutna
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Samla information samt källkritik
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien i vår tid
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: