👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2017-09-08 14:35 i Sandarne förskola Söderhamn
Förskola
Naturvetenskap - känna igen växter, djur och insekter och se samband inom naturen. Värna om allt levande och vara rädd om vår miljö både ute och inne. Barnen är medvetna om att skräp inte hör hemma i naturen. Kemiska processer och fysikaliska fenomen- vi arbetar med enkla och vardagliga experiment där barnens frågor och funderingar står i fokus. Det viktiga är inte att komma med rätt svar utan att försöka formulera en tanke (hypotes) Barnen i gruppen behöver utveckla sitt språk och lyssna till varandra.

Innehåll

Nuläge

Vi har i dagsläget 23 barn på avdelningen. Det är ett barn född 2015, femton barn födda 2014 och sju barn födda 2013 och det är fyra personal och en resurs som arbetar med gruppen.

Barnen födda 2013 är en grupp tillsammans med barnen födda samma år från en annan avdelning. Denna grupp kallas Godisarna.

Barnen födda 2014 och 2015 är en grupp och de kallas Kompisarna.

I nuläget har vi inte aktivt arbetat med naturvetenskap, kemi eller fysik. Vi snuddar på ämnena ibland när vi tex gör deg med barnen, samtalar om vatten etc. Några i personalen har utbildning i NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). En del barn har lite erfarenhet av att arbeta med NTA.

 

Mål

Vi strävar efter att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Barnen ska få mer erfarenheter av;

  • Öva på att ställa hypoteser angående olika ämnen
  • Begreppsförståelse inom naturvetenskap, kemi och fysik.

Dessutom vill vi skapa en förståelse för att ordet naturvetenskap handlar om lärandet om djur och natur.

Syfte

Vi vill att barnen ska få möjlighet att se sammanhang och skapa en förståelse för hur olika saker påverkar varandra.

Genomförande

Vi kommer genomföra olika experiment, samtala med barnen och försöka få dem att ställa olika hypoteser kring olika ämnen. Vi försöker skapa ett intresse kring naturvetenskap, kemi och fysik och få in begrepp angående dessa ämnen.

Vi kommer använda oss av NTA lådor, våtrummet, utflykter, utemiljön, lärplattan, osv. Vi kommer lägga stor vikt på att samtala med barnen under processens gång för att få in begreppsförståelse och även försöka få in barnen i att ställa egna hypoteser.

Vi önskar köpa in några fjärilslarver för att enkelt synliggöra en naturvetenskaplig process.

Kompisarna och Godisarna arbetar enskilt med detta under grupptimmarna, men vi avser att arbeta tillsammans som hel avdelning i fjärilsprojektet. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Alla pedagoger på avdelningen har ansvar för att dokumentera. Vi strävar efter att engagera barnen och att få dem delaktiga i dokumentationen.

Vi ska dokumentera verksamheten och dess innehåll. Barnens lärande och dess processer är det som ska försökas fångas och vi ska gemensamt utvärdera och reflektera angående dokumentationen för att synliggöra lärandet och dess processer.

Dokumentationen ska ske löpande under läsårets gång.

Ansvar

Alla pedagoger på avdelningen ansvarar för att målen strävas efter att uppfyllas, och även dokumentera barnenes utveckling.

Josefin, Bea och Carina ansvarar för Kompisgruppen.

Camilla ansvarar för Godisgruppen.

Uppföljning

Löpande reflektion under läsårets gång.

Uppföljning sker en gång per läsår

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016