👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg

Skapad 2017-09-11 10:55 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Våra barn har visat ett stort intresse för olika digitala verktyg som vi erbjudit för att se om det finns något intresse.

Innehåll

Detta vill vi utveckla: 

Barnens nyfikenhet och intresse för olika digitala verktyg som BeeBot, BlueBot, iPad, Osmo Coding samt QR-koder.

 

Så här ska det gå till:

Barnen ska få använda iPads där de kan skanna olika QR-koder, spela olika spel med medvetet lärande material, BeeBot och BlueBot där det framförallt handlar om programmering.

Osmo som handlar om Words där man fyller i bokstäver för att bilda ord som finns på bilden och för att på ett lekfullt sätt bli nyfiken på bokstäver och ordbildande, Numbers där man tar lärandet till en lekfull nivå och gör matematiken rolig. Tangram är ett pussel som man tittar på en bild och ska sedan på bordet lägga samma bild, och så finns det ett ritprogram som heter Masterpiece där man på paddan ser en bild och med hjälp av en spegel sedan ska rita av bilden på ett papper på bordet framför. Det handlar också om codning där man skall bygga banor med hjälp av olika verktyg så man hjälper en figur att komma på rätt bana, och plocka olika saker på vägen.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi fotograferar, filmar och använder Unikum.

Vi ska Dokumentera deras utveckling i Unikum där vi kommer att skriva lärloggar och bloggar.

Hur blev det?

Vi har börjat använda Beebot samt Blue-Bot  för att programmera oss till de olika planeterna i vårt solsystem. Solsystemet samt rymden präglar barngruppens intresse för tillfället och det är deras intresse, funderingar och inflytande som styr innehållet, tempot samt material som vi använder oss utav i de olika skapande aktiviteterna. Barnen kan själva med hjälp av Ipad, styra innehållet och vid en del tillfällen önskar de att få dokumentera sitt eget lärande, genom att fota sina skapande fenomen men även för att söka information om de olika planeterna samt söka svar på sina funderingar om hur det är att vara astronaut i rymden....

 

 

 

Vilken planet ska vi gå till? Hur programmerar vi BlueBot för att komma dit?

 

Du programmerade dig till 

 

Sedan tog vi fram iPaden där vi letade efter svaren på barnens frågor och gjorde QR-koder av dem som barnen själva kan skanna och titta och lyssana på. Det var frågor som Var sover austronaterna? Hur tvättar dom sig? eller hur går dom på toaletten?

Vi har också använt BlueBoten för att programmera oss till valfria bilder, till våra namn och siffror och då benämner vi sakerna varje gång så blir det också en bra träning för de barn som har olika modersmål.

Vi har nu också plockat fram Osmo där barnen ritar av olika bilder på ett papper som de ser på iPaden samtidigt. Det är svårt och energikrävande då man måste koncentrera sig noga. 

I Osmo jobbar vi också med siffror och matematik där barnen måste lösa olika problem med antingen tärningsprickar eller siffror.

Barnen jobbar också med svenska där man tränar att läsa och lösa olika ord och där man måste kunna bokstäverna.

 

Analys

Barnen har jobbat mycket med våra olika digitala verktyg och vill hela tiden ha mer och mer så för vår del gäller det hela tiden att hitta nytt material att utmana barnen med i de olika verktygen vi använder. De är verkligen kunskapstörstiga hela tiden.

När vi jobbat med detta material har barnen både jobbat självständigt, men även i grupp där de har samarbetat, och det ska vi fortsätta med.

Vad behöver nu utvecklas?

Barnen kommer att få jobba vidare med BlueBoten för att utvecklas med matematiken och få små uppgifter att lösa såsom plus och minus och gå igenom tiotalet. Så även inom svenskan med att dela och sätta ihop ord och även jobba med prepositioner. För de barn som behöver utvidga sitt ordförråd plockar vi in nya ord.

Nu ska vi också lära oss att programmera BlueBoten via iPaden.

Vi ska börja på ett nytt program i Osmo där man jobbar med Coding.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016