👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kimbo P GPP

Skapad 2017-09-11 13:23 i Kimbogårdens förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vår magiska värld- Grodan och hans vänner

Innehåll

Varför?

(Vad framkom i förra kvalitetsberättelsen/arbetet, åtgärder, förändra, ompröva, utveckla, vilka mål finns i planen mot diskriminering och kränkande behandling, vilka mål finns i handlingsplanen kring språk och kommunikation - åtgärder utifrån målbilderna språk och kommunikation, barnens intresse, erfarenheter och behov).

Syfte/Mål

Vårt syfte är att skapa en ”vikänsla” i huset genom att ha ett gemensamt projekt i hela huset. Med Grodanböckerna får vi in en helhet (samma bokserie, olika arbeten). Vi vill med grodans hjälp öppna upp och kunna följa upp barnens olika intressen. Vi vill använda grodan som en medforskare och utforska, upptäcka, uppleva och lära nya saker.

 

För barnen

Vi vill att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära och känna en vi-känsla på Kimbogården Paviljongen.

(Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

För pedagogerna

Vi vill att pedagogerna skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära och känna en vi-känsla på Kimbogården Paviljongen.

Vad är en vi-känsla?

Ömsesidig respekt.

 

 Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Prioriterade riktlinjer utifrån Förskola och Hem 2:4

 • Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år,

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet
 • barns inflytande
 • vårdnadshavares involvering
 • kreativitet och de hundra språken
 • att lära tillsammans och av varandra
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • variation i arbetsformer
 • olika gruppkonstellationer
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016