👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren- värdegrundsarbete genom sagans värld

Skapad 2017-09-11 13:42 i Parkstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Ekorren- värdegrund och kompisprojekt Datum:11/9- 2017 Gruppnamn: Ekorren Deltagare: Ped: Annalena, Rebecca och Eva Barn: Hedda, Loke, Wilhelm, Vincent, Thindra, Lilly, Lova, Ronja, Ingrid, My, Felicia, Maja och Arvid

Innehåll

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt, Vad sa underökningsperioden? ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur

 

Gruppen: 13 st barn födda 2014, 5 av barnen är nya i gruppen sedan terminstart. Vi har ingång i två stycken hallar och vi är lokaliserad på hela gläntan under projekttiden. Miljön i lokalerna är under uppbyggnad, vi försöker se vad barnen är intresserade av och vad vi vill erbjuda dem i de olika rummen. 

Undersökningsperioden: vi har sett/upplevt att barnens intresseområde spretar men en gemensam nämnare är leken.(mycket lek om djur, ex Kattis/ugglis, hästar mm. Skapande, klipp och klistra, bilar och bygg/konstruktion)

Under undersökningsveckorna såg/upplevde vi att vi lyckades fånga/väcka nyfikenhet genom sagan, bockarna Bruce. Vi har berättat den på olika sätt med figurer, olika versioner och med olika infallsvinklar och känslor. Barnen har även fått leka sagan själv, både med sagofigurerna, ljus, utomhus med sig själv som aktörer, fått se sagan på internet på olika sätt, lyssna på den..... såg att denna metoden med olika uttryckssätt kan vara vägen in för att förhoppningsvis fånga alla barnen. 

 I deras dagliga möten på förskolan med ekorrgruppen, ugglan och övriga barn, även pedagoger, inne och utemiljö vill vi möta dem i deras lek, ge dem möjlighet och verktyg i att hantera sociala samspel/relationer och lek i en grupp. 

Därför har vi valt att fokusera på värdegrundsarbete genom sagans värld. Där vår förhoppning är att vi kan fånga alla barnens olika intresseområde och skapa vi-känsla. 

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Innehåller värdegrundsarbete, samspel, jag-vi.

undersöka känslor, beteende/handlandets påverkan av/på andra. Hur är vi mot varandra, vad är mina skyldigheter kontra rättigheter. 

Varför?

Syfte med projektet:

Vi vill skapa en vi-känsla i gruppen, skapa en miljö och klimat där barnen vågar/kan uttrycka sina känslor och åsikter. Se både sina rättigheter och skyldigheter.

Tillåtande klimat och tydlighet i värdegrundsarbetet ska förhoppningsvis ge en vi känsla och en trygghet för alla barnen i gruppen. 

Vi pedagoger anser att det är viktigt att ge barnen verktyg i det sociala samspelet. I en trygg miljö växer upptäckarglädjen och självkänslan-> vi-känsla, upplevelser och lärandeklimat och lärande.

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas

Vi ska presentera ett nytt värdegrundsmaterial: kompisböckerna. Där igelkotten och kaninen hanterar olika vardagssituationer som barnen möter på förskolan. 

Olika sagor som tar upp värdegrundsfrågor, ex vem, Max bil, känslokort mm.

Vi kommer att erbjuda mtl på olika sätt, sagolåda/påse, böcker, samtal kring bilder 

skapa i olika material

Ta med figurerna ut på utflykter, ha figuren som medupptäckare och samarbets"partner".

Uppmuntra barnen att hjälpa varandra, testa/prova själva, 

Vara närvarande, vägledande pedagoger: vad hände nu, vad kan vi göra istället, hur gjorde kanin mm......,.,

Skapa nya miljöer som erbjuder olika sorters lek, rum i rummen. 

Få igång en dokumentationsväg- synliggöra för barnen.

Värdegrundsbilder

Teknik- qr koder, sagoappar mm

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

hur kan vi stärka och synliggöra barnens lärande kring hur man är en bra kompis?

Hur skapar vi ett tillåtande klimat så att barnen vågar/känner att de kan uttrycka sina känslor/önskemål och upplevelser på ett gruppgynnande sätt (både individuellt och på gruppbasis) så de kan påverka sin vardag? 

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016