Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Sälen/röda-gruppen 17/18.

Skapad 2017-09-11 15:06 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Vi är den Röda gruppen på Avdelningen Sälen, där arbetar Cecilia Björklund och Charlotte Erlandsson med barnen som är födda 2012 och 2013.

Innehåll

Nuläge

Vi är i nuläget en grupp med barn i åldrarna 4-5år med olika nationaliteter.

Våra prioriterade mål för läsåret är "normer och värden" och "språklig utveckling" (se separat planering).

Under kommande läsår kommer vi även att arbeta med ett material som heter Före Bornholmsmodellen samt inrikta oss på teknik, rörelse/rytmik och ha mulle/utegrupp.

Personalen går utbildning i TAKK (Tecken för Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och detta är något vi kommer arbeta med som ett stöd i den språkliga utvecklingen (se separat planering).

 

 Mål

Målet med "före Bornholmsmodellen" i den språkliga utvecklingen är:

 • Att förbereda barnens väg till språklig medvetenhet vi lek.

Målet med Teknik är:

 • Att barnen enkelt ska kunna utforska hur teknik i vardagen fungerar.
 • Att med hjälp av olika tekniker kunna skapa, bygga och konstruera.

Målet med rörelse/rytmik är:

 • Att utveckla sin kroppsuppfattning.
 • Samspela med andra.
 • Att kunna uttrycka sig i olika former som lek, rörelse, sång och musik.

Målet med  Mulle/utegrupp är:

 • Utveckla sin förståelse naturens kretslopp och våra årstider.
 • Vi vill att barnen utvecklar ett bra förhållningssätt till vår natur.

Målet med TAKK är:

 • Att förstärka barnets språk.
 • Att lära sig enklare vardagliga tecken.

 

 Syfte

Syftet med våra övergripande mål är att ge barnen en bra grund. Vi vill stärka deras självkänsla och tron på sin egna förmåga.

Vi vill uppmuntra barnen till en god kamratskap, att visa varandra respekt, empati och allt levandes lika värde.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att resonera och argumentera och öva upp sin uppmärksamhet, koncentration och sin uthållighet.

 

Genomförande

Arbetet med "före bornholmsmodellen" kommer att ske med olika lekar, sånger och övningar såsom rim och ramsor, ords sammansättningar, högläsning och spännande samtal.

Tisdagar kommer vi ha teknikgrupp tillsammans med personal och barn från avdelning Uttern, de kommer delas in i två grupper och turas om att prova på enklare teknikövningar. Tillsammans med personal från Uttern går vi en teknikutbildning och kommer att genomföra och redovisa vårat arbete med barnen.

Onsdagar har vi rörelse och kommer under sju Fredagar har rytmik tillsammans med kulturskolan.

Torsdagar går våra 5åringar på Mulle tillsammans med avdelning Uttern. Samtidigt går 4åringarna på utflykt till våran plats vi har utsett. Dit kommer vi återkomma för att följa naturens gång efter våra årstider.

TAKK: vi kommer ha veckans tecken och månadens teckensång. Vi som personal kommer att förstärka vårat tal med tecken i alla vardagliga situationer.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar genom film och bilder som vi kommer lägga upp på Unikum på både grupp och individnivå samt sättas upp på förskolan.

Vi kommer låta barnen stå för en del utav dokumentationen.

Vi kommer reflektera tillsamman med barnen på samlingen.

Ansvar

Cecilia och Charlotte

Uppföljning

 

 Uppföljning, utvärdering och planering sker varje måndag på vår gemensamma planeringstid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: