👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

South Africa Da15E ht17

Skapad 2017-09-12 08:48 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Engelska
"I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls... It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it..." (Nelson Mandela)

Innehåll

Vad är det vi ska göra - och hur hänger det ihop med läroplanen LGR 11?

Så här arbetar vi med SYFTE och LÅNGSIKTIGA MÅL inom detta arbetsområde

Sydafrika är ett land där engelska är ett av de officiella språken.

Inom det här arbetsområdet kommer vi att läsa ett antal texter om landet Sydafrika och dess historia. Texterna kommer att vara av olika typ; lärobokstexter, artiklar, tal, dikter, m.m. Vi kommer också att se några korta filmer om landet och dess kanske mest berömda ledare, Nelson Mandela. Dessa filmer är i de flesta fall på engelska; ibland med engelsk text och ibland otextat, så du kommer att ta till dig information genom att lyssna.

Vi kommer att arbeta med frågor på de texter vi läser, och den fakta du tar till dig via filmerna ger dig möjlighet att ge en mer utförlig och nyanserad bild av Sydafrika och dess historia. Du kommer först att få besvara dessa frågor skriftligt, och sedan redogöra för dina svar muntligt i mindre grupp. Ni kommer också att få öva er på att skriva olika typer av texter, med utgångspunkt från det ni lärt er om Sydafrika, och egna tankar om t.ex. situationen i landet. Slutligen kommer ni att få redovisa era kunskaper genom att muntligt diskutera olika frågor i smågrupper. Utöver övriga förmågor kommer ni då även visa att ni kan använda språkliga strategier för att förstå och göra er förstådda samt anpassa språket efter sammanhanget.

Då du besvarar dessa frågor och diskuterar dem visar du på din förmåga att använda ditt språk, både skriftligt och muntligt genom att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i Sydafrika.

Detta är det CENTRALA INNEHÅLL vi kommer att arbeta med inom detta arbetsområde

Dessa aspekter av KUNSKAPSKRAVET kommer vi att rikta in oss på inom detta arbetsområde

Undervisningens upplägg

START: "What do you know about South Africa?"
"In your notebook or on your computer - write down anything you know about the country (5 min.)"

FILM: "Sydafrika - Apartheids fall"
"År 1994 blev Nelson Mandela det fria Sydafrikas första svarta president. Bakom sig hade landet en lång historia av kolonialism, rasism, förtryck och uppror. Filmen berättar om vilka faktorer som låg bakom apartheids fall och presenterar de viktigaste nyckelpersonerna. Du får även veta historien bakom organisationer som ANC och Inkatha." Filmen är på svenska. Vi ser den för att ha en liten kunskapsbas att stå på då vi går vidare med de engelska texterna.

START: Memorize as many words as possible from the word list "South Africa", pp 143-144. (5 min).
South Africa, pp 125-127 i Base Book.

FILM: Nelson Mandela's Life Story
Ta korta anteckningar medan du tittar.
Jämför dina anteckningar med din bänkkamrats.

ARBETSBLAD med diskussionsfrågor. Utgå ifrån fakta på s 125-127 i Base Book, häfte med ytterligare texter, samt det ni kommer ihåg ifrån de två filmerna vi sett.

ARTIKLAR om gruvarbetarkonflikt i Sydafrika.
Diskussionsfrågor om dagens Sydafrika:
Vilken utveckling har skett sedan apartheids avskaffande?
Vilka konflikter/problemområden finns kvar och vilka har uppstått?

START: Read the poem "Invictus", quietly to yourself. Underline words you don't know. Find out what they mean.
1. Läs texten tillsammans med din bänkkamrat, minst en gång var.
2. Översätt texten tillsammans med din bänkkamrat, minst en gång var.
3. Texten är ganska högtidlig och innehåller många svåra ord. Försök att formulera varje rad på ett språk som är mer "vardagligt". (Helt enkelt: Vad menar personan med det hen säger?)
4. Diskutera: Nelson Mandela läste ofta denna dikt i fängelset. Varför, tror du? Motivera ditt svar.
5. Läs texten högt i klassrummet.

FILM: Invictus

Redovisning 1: Besvara ett antal frågor om Sydafrika skriftligt. I uppgiften ingår både fakta och eget resonemang.
Redovisning 2: Diskussionsgrupper (ca 4 personer/grupp) med frågor om Sydafrika. Frågorna förbereds på lektionstid och hemma.

Material som kommer att användas

Text ur Base Book, s 125-127.
Häfte "Who are the South Africans".
Film: Sydafrika - Apartheids fall.
Film: Nelson Mandela's Life Story.
Artiklar om t.ex. gruvstrejk i Sydafrika.
Utdrag ur Nelsons Mandelas självbiografi.
"Invictus" - dikt av William Ernest Henley (1849-1903)
Filmen "Invictus".

Ord och begrepp som används inom området

Separat dokument.

Bedömningssituationer

Formativa bedömningar som kommer att genomföras under detta arbetsmoment

Lärarrespons på de frågor som besvaras under tidens gång.
Övningsdiskussioner utifrån givna diskussionsfrågor: Lärarrespons och kamratrespons.

Summativa bedömningar som kommer att genomföras under detta arbetsmoment

Redovisning 1: Besvara ett antal frågor om Sydafrika skriftligt. I uppgiften ingår både fakta och eget resonemang. Lämnas in.
Redovisning 2: Diskussionsgrupper (ca 4 personer/grupp) med frågor om Sydafrika. Frågorna förbereds på lektionstid och hemma.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Kunskapskrav i engelska 9 - indelade i moment (inkl F)

Lyssna och läsa – reception

(Hör- och läsförståelse)
F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
(Läsa)
I lättillgängliga texter i olika genrer kan eleven förstå
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
(forts.) Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
översiktligt
välgrundat
välgrundat och nyanserat
.....samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredställande resultat
med gott resultat

Tala och skriva – produktion

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
(Muntligt)
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
xxxx
med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
(Skriftligt)
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
xxxx
med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
(Strategier)
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta egna framställningar, och göra
enstaka enkla förbättringar
välgrundade förbättringar
välgrundade förbättringar

Samtala och skriva (interaktion)

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
(Muntligt)
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig
begripligt och enkelt
tydligt och med visst flyt
tydligt och med flyt
....samt till syfte, mottagare och situation
i någon mån anpassat
med viss anpassning
med viss anpassning
(Strategier)
Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som är
i huvudsak fungerande
fungerande
väl fungerande
....och som löser problem i interaktionen och förbättrar den
i viss mån
och för den framåt på ett konstruktivt sätt

Kommunikationens innehåll – realia

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
....och kan då också med egna erfarenheter och kunskaper göra
enkla jämförelser
välutvecklade jämförelser
välutvecklade och nyanserade jämförelser