👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 2017/2018

Skapad 2017-09-12 14:16 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Pedagogisk planering i matematik

Innehåll

LPP Matematik årskurs 2

 2017/2018

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL: 

·      Eleven kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 


·      Eleven kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 


·      Elever utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 


 

    Fokusförmågor/syfte:

    formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 


    använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 


    välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 


    föra och följa matematiska resonemang, och 


    använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 


 

 

Centralt innehåll:

·      Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. 


·      De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 


·      Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över­ slagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 


·      Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 


·      Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar. 


·      Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. 


·      Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

·      Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 


·      Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 


 

Kunskapskrav samt konkretisering av mål/syfte:

    Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och
använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

    Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt 


    Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. 


    Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycks­ former med viss anpassning till sammanhanget. 


    Eleven kan vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat. 


    Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. 


 

Genomförande:

Praktiska och laborativa arbetssätt samt lekar kommer att varvas med mer enskilt arbete med lärobok eller stencil. Ett fokus på gruppaktiviteter och matematiska diskussioner och resonemang kommer att genomsyra undervisningen. Då är det meningen att eleverna ska få möjlighet att förklara olika tillvägagångssätt för att lösa uppgifter, jämföra de olika tillvägagångssätten med varandra och argumentera för om något sätt är mer fungerande än något annat. I diskussioner då eleverna får möjlighet att använda och uttrycka olika matematiska begrepp eller få dem förklarade för sig på varierande sätt kan en fördjupning av det matematiska innehållet ske.

 

Både självbedömning och kamratbedömning sker kontinuerligt då eleverna diskuterar sina egna och andras lösningar och tillvägagångssätt. Genom att som lärare lyssna till diskussionerna och delta i dem får jag en god förståelse för elevernas nuvarande förståelse och kan hindra att felaktiga eller bristfälliga uppfattningar befästs.

 

 

Bedömning:

Bedömning av elevernas kunskaper kommer att ske kontinuerligt i undervisningen framförallt då eleverna diskuterar och resonerar med mig eller med varandra. Jag som lärare kommer också att ta del av de anteckningar eller praktiska metoder som barnen använder sig av under arbetet.

 

Vid särskilt utvalda tillfällen kommer det att användas skriftliga bedömningar, t.ex. efter ett avslutat område för att se hur väl eleverna tagit till sig det aktuella innehållet. Framförallt kommer Skolverkets egna bedömningsmaterial från Bedömningsportalen att användas. Testerna sker då på ett sådant sätt att eleverna känner så lite press som möjligt och resultaten används i syfte att utvärdera undervisningen samt elevernas utveckling. På så vis kan extra stöd sättas in hos de elever som behöver det eller extra tid med området läggas in så att eleverna får möjlighet att ta till sig det aktuella området.

 

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

Elevernas arbete kommer att dokumenteras på varierande sätt. Dels så kommer läraren att föra anteckningar om varje elevs individuella utveckling och sedan kommer det även att finnas resultat dokumenterade från Skolverkets bedömningsmaterial. Då vi arbetar med områden som tabeller/diagram eller mätning av längd/massa/volym så kommer elevernas arbeten att dokumenteras med hjälp utav det som barnen skapar eller själva antecknar.