👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

av Skalman GPP 2016/ 17. Test.

Skapad 2017-09-12 15:28 i Exempelförskola Halmstad
Tema matematik
Förskola
Mångfalld

Innehåll

Varför?

Under hösten och våren 2015/2016 arbetade vi med temat kroppen. Under projektets gång såg vi att en stor del av det vi arbetade med kunde kopplas till matematik. Under det gångna året  har vi även sett att matematik är en stor del av den vardag som barnen befinner sig i. Vi har uppmärksammat att barnen visar stort intresse för både siffror o antal , räkneramsor på både svenska o engelska. Detta är något som vi vill fånga upp och spinna vidare på under årets tema. 

 Vi anser att matematik finns överallt, inte minst i språket. Använder vi rätt begrepp redan från början möjliggör vi för barnen att tänka i matematiska termer på ett naturligt sätt. På så vis berikar matematiken också språket.

Vi menar även att vi vuxna i förskolan är viktiga personer för barnen i deras matematikutveckling. Vi vill vara goda förebilder och ha ett bra förhållningssätt som kan väcka barnens intresse och lust för att lära.

Syfte/Mål

Vårt övergripande syfte med vårt matematikprojekt är att ge varje barn möjlighet att få en stabil matematisk grund att stå på. Dels en grund i matematiska begrepp och principer och dels en tilltro till sig själv som en matematisk tänkande person.

 

 

För barnen

Genom vårt matematikprojekt vill vi erbjuda barnen möjligheten att möta matematik i flera olika planerade och vardagliga aktiviteter.

Vi vill att barnen ska få möjlighet att lära sig mer om tid, form, storlek, volym, antal, mätning, läge och vikt.

Vi vill att barnen ska känna tilltro till sig själva och sina matematiska förmågor. I boken Hur blir man matematisk? från 2011 beskriver Anna Palmer att vi skapar och får olika identiteter i olika sammanhang. Enligt henne är matematisk identitet inte något fast utan något som ständigt skiftar. Vi gör oss/görs till mer eller mindre matematiska beroende på den kontext, det sammanhang vi befinner oss i. 

Vi vill ge barnen möjlighet att möta och utforska olika matematiska begrepp och principer. Matematik finns överallt, inte minst i språket. Använder vi rätt begrepp redan från början möjliggör vi för barnen att tänka i matematiska termer på ett naturligt sätt. 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att uttrycka tankar och åsikter för att de på så sätt  ska kunna påverka temat och känna sig delaktiga.

I enlighet med målbilden att arbeta med barns språkliga och kommunikativa utveckling ska vi återkoppla tillsammans med barnen genom att vi återberättar och lyssnar på varandra,

För pedagogerna

.Vi ska skaffa kunskap om ämnet matematik både genom litteratur och genom att spana på matematiken i barnens vardag.

Vi ska upptäcka och fånga matematiken i såväl vardagssituationer som i planerade aktiviteter för att kunna utmana barnen vid dessa tillfällen.

Vi ska medvetet använda oss av de korrekta matematiska begreppen i samtalen med barnen. Enligt målbilden att arbeta med barns språkliga och kommunikativa utveckling ska vi klä situationer i ord i alla sammanhang.

Vi ska vara goda förebilder och ha ett bra förhållningssätt som kan väcka barnens intresse och lust för att lära. 

Vi ska ge varje barn tillit till sitt tänkande och sin förmåga. Utifrån ett åldersperspektiv ska vårt förhållningssätt vila på att varje barn ska bli bemötta efter sin förmåga. Vi ska utgå ifrån Vygotskys teori om den nästa proximala utvecklingsnivån där varje barn får utmanas utifrån sin utvecklingsnivå.

Vi ska dela upp barnen i mindre grupper för att underlätta för barnen att delta efter sina villkor.

Vi ska utveckla miljö och material utifrån ett matematiskt perspektiv tillsammans med barnen.

Vi ska upptäcka matematiken tillsammans med barnen med nyfikenhet, glädje och inspiration.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Lpfö98-mål via knappen koppla till mål utifrån normer och värden

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Lpfö8-mål via knappen koppla till mål utifrån utveckling och lärande

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Lpfö98-mål via knappen koppla till mål utifrån Barns inflytande 2:3

Hur?

Vi vill starta upp temat genom att göra en kartläggning på vad både barn, föräldrar och vi pedagoger tänker om matematik. Kartläggningen vill vi sedan ha som inspiration i vårt fortsatta arbete. 

För att göra lärandet lustfullt för barnen tänker vi bland annat använda oss av en mattefigur. Mattefiguren kommer kontinuerligt skriva brev och hjälpa oss framåt i våra matematikkunskaper. Brevens innehåll kommer att variera och utgå från barnens intressen. För att synliggöra barnens tankar och åsikter kommer vi bland annat ge barnen möjlighet att skicka brev tillbaka till brevskrivaren. 

Några framgångsfaktorer för lärande synliggjordes under temat kroppen. Därför kommer vi även i arbetet med matematik att använda tydliga och konkreta material som barnen delvis själva skapat och upprepa samma aktivitet på flera olika sätt. 

Vi kommer även involvera temat i de vardagliga situationerna och låta det genomsyra hela dagen. Utifrån vårt tema vill vi skapa en utmanande och spännande miljö som uppmuntrar matematikforskande i vardagen. Vi vill att alla utrymmen ska kunna användas för matematiklärande och vi vill även skapa en kompletterande matematikverkstad. För att underlätta aktiviteter utomhus vill vi tillverka lättillgängliga matematiklådor. Vi vill även att dokumentationer ska vara en naturlig del av miljön som genererar till reflektioner och samtal mellan barnen och oss pedagoger. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016