👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängsgård 2017/2018

Skapad 2017-09-12 15:28 i Exempelförskola Halmstad
Gpp 2017/2018
Förskola
Planering inför läsåret 2017/2018 på Ängsgårds Förskola. Tema Sagor med fokus på vår lärmiljö, språkutveckling och socialt samspel.

Innehåll

Varför?

Under läsåret 2017/2018 är det bestämt att hela Ängsgårdsförskola ska fortsätta att arbeta med temat Sagor.

I huset har vi gemensamt bestämt att arbeta utifrån sagan om Klas Klättermus. Genom sagan erbjuder vi barnen att utforska, upptäcka och uppleva olika relationer och att det är ok att vara olika. Tanken är att med hjälp av sagan erbjuda barnen de "100 språken". Planen mot diskriminering och kränkande behandling vill vi ha som ett levande dokument i vår verksamhet, genom vårt arbetssätt med sagor gör vi det levande.

Vi kommer att arbeta utifrån en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten både inne/ute för att öka samarbetet i huset. Detta kommer bli en verksamhet där alla barn och pedagoger känner en samhörighet.

Utifrån analysen i våras såg vi att det skett en positiv förändring i barngrupperna genom vårt arbete med temat Sagor, därför fortsätter vi jobba med samma Tema utifrån ett gemensamt arbetssätt. 

 

(Vad framkom i förra kvalitetsberättelsen/arbetet, åtgärder, förändra, ompröva, utveckla, vilka mål finns i planen mot diskriminering och kränkande behandling, vilka mål finns i handlingsplanen kring språk och kommunikation - åtgärder utifrån målbilderna språk och kommunikation, barnens intresse, erfarenheter och behov).

Syfte/Mål 

För barnen

Vi vill

 • stimulera varje barns språkutveckling, ordförståelse samt ordförråd
 • väcka barnens intresse för böcker och läsning
 • att barnen ska bli uppmärksamma på sina egna och andras människors känslor samt sin medkänsla för sina medmänniskor, att alla människor har ett lika värde
 • att barnen ska känna delaktighet och inflytande i verksamheten

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet
 • barns inflytande
 • vårdnadshavares involvering
 • kreativitet och de hundra språken
 • att lära tillsammans och av varandra
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • variation i arbetsformer
 • olika gruppkonstellationer
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016