👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter

Skapad 2017-09-12 17:07 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Vilka olika typer av artiklar innehåller en tidning? Hur arbetar journalister? Hur skriver man olika tidningstexter?
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under denna period ska vi arbeta med följande typer av texter, som man hittar inom massmedia: reportage, nyhetsartikel, notis, insändare, debattartikel, recension och krönika.

Innehåll

Syfte

 • Formulera sig och kommunicera i skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Konkretisering

 • Du ska skriva texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning, samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Du ska utveckla ditt ordförråd, genom att lära dig nya ord.

Undervisning/arbetssätt

 • Introduktion och genomgång av olika texttyper.
 • Muntliga och skriftliga övningar, där olika texttyper belyses.
 • Arbete med egen text för inlämning och bedömning.

Bedömning

 • De inlämnade texterna bedöms i matrisen skriva.

Matriser

Sv SvA
Skriva

Mål att uppnå i år 9 - Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Mottagare
Kommunikativ kvalitet
Läsaren har svårigheter att förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (ex roa, övertyga, informera)
Texten är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och har inga omotiverade tankeluckor.
Textens genre
Du har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag, men genren är inte tydlig.
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar.
Helhetsstruktur och språk
Texten
Texten saknar disposition.
Textens disposition fungerar ganska väl.
Textens disposition är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl.
Textens disposition är avancerad och samtidigt tydlig och mycket väl genomtänkt.
Styckena
Styckeindelning saknas.
Styckeindelning förekommer.
Texten har en väl fungerande stycke-indelning – ofta med tydliga kärnmeningar.
Texten har en väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
Meningarna
Menings-byggnaden är enkelt konstruerad, brister och är kort. Satsradning förekommer ofta, d.v.s. du har bara skiljt meningarna åt med kommatecken. Meningarna är: - enkelt konstruerade - ganska korta inledda med subjekt
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kommatecken. Meningarna är ofta: - enkelt konstruerade - ganska korta inledda med subjekt
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad menings-byggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i menings-byggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetna.
Uttrycken och orden
Dina uttryck och ord fungerar mindre bra. Du har ofta vardagliga, enkla och talspråkliga ord. Ordvalet är inte så varierat och kanske inte alltid passar för textens syfte och mottagare.
Dina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval.
Dina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder du specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord. Texten visar variation i ordval.
Dina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är du nyskapande och kreativ. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Stavning
Du stavar inte korrekt. Du gör vissa åter-kommande stavfel.
Du stavar oftast korrekt.
Du stavar oftast korrekt och prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Du stavar korrekt.
Användning av tecken
Du använder inte punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Du använder inte liten och stor bokstav korrekt.
Du använder oftast punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt. Du använder oftast liten och stor bokstav korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Du använder liten och stor bokstav korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Texten i sin helhet
Din text visar att du behöver stöd i din skrivutveckling. Du behöver tydligt stöd för att utveckla innehåll, struktur och språk i din text.
Din text visar att du är på rätt väg i din skrivutveckling. Du behöver tydligt stöd för att utveckla innehåll, struktur och språk i din text.
Din text visar att du är på god väg i din skrivutveckling. Innehåll, struktur och språk samspelar.
Din text visar att du har kommit långt i din skrivutveckling. Innehåll, struktur och språk samspelar väl.