👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stackens pedagogisk planering fokusområde socialt och emotionellt HT-17

Skapad 2017-09-12 19:37 i Bosgårdens pedagogiska enhet - Verksamhetsplaner Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Syftet med att arbeta med empati är att varje barn ska utveckla en empatisk förmåga. Barn får möjlighet att utveckla sina emotionella och empatiska färdigheter, att känna igen och förstå egna och andras känslor, kunna se saker utifrån andras perspektiv och kunna bry sig om varandra.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

 

Syftet: 

- Att åka barns förmåga till att: 

 Förstå  vad  empati är .

Identifiera andras känslor .

Reagera empatiskt gentemot andra . 

 - Att minska tanklöst beteende hos barnen genom att: 

Använda problemlösningsstrategier för sociala konflikter i olika situationer.  

Öva sociala färdigheter och  trygghetsövningar . 

Vi har nya barn som har börjat på Stacken. För att skapa en trygg  och harmonisk barngrupp kommer vi att fokusera extra på att barnen lär sig sociala färdigheter och främja deras emotionella kompetens. Barnen kommer att förstå och lösa konflikter .

Empati är en viktig del av detta arbete. Det handlar om att kunna se, sätta sig i en annn kompis situation och hur det känns att vara ledsen, arg eller glad . 

"Förmågan att kommunicera inte enbart innefattar verbala kommunikation, innebär också att vara uppmärksam på kroppsspråket, eftersom det förmedlar icke- verbal kommunikation som säger mycket om individens känslor och sinnesstämning" (Lindgren &Burman, 2003:24-25). Att använda sig av kroppsspråket för att förtydliga det man vill förmedla anses också vara en hjälp vid kommunikation. 

Förmågan till empati  ses som en del av social kompetens, i likhet med Jarléns studie (Persson, 2000:36-37). Man kan dra en parallell till vad Piaget anser, enligt Jerlang, att vara social innebär, d.v.s inlevelse i andra och förståelse för andra (Jerlang, m.fl. 1988:233, 242)

 

Kinge (2015, s. 44) förklarar empati som inkänsla eller inlevelse. Det handlar om att leva sig in i någon annans känsla och på så sätt förstå varför hon/han agerar på ett visst sätt. Empati enligt Holm (2001, s. 9) är kunna sätta sig in i en annan människas känsla och genom den förståelsen kunna göra val och agera efter det. 

 

 Att vara empatisk är att förstå andras känslor och kunna stödja andra genom handling. Pedagogerna i Johanssons studie förväntade sig att barnen skulle trösta varandra, genom exempelvis kramar (Johansson, 2003:187)

 

 

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

I samlingen, under måltider och i dagliga rutinsituationer / lekar, inne och ute / ges barnen möljighet för socialt samspel och att lyssna på varandra. Vi läser böcker, leker, målar olika känslor och bygger en stimulerande  lekmiljö  där är barnen delaktiga och har mer inflytande.

Tillsammans med barnen  uttrycker  vi  känslor   tex (glad, ledsen, arg, ) med olika språk och med hjälp av TAAK . 

 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Under undervisnings tillfällen kommer vi att använda oss av drama och rollspel. Innehållet handlar bl.a. om, konflikthantering, känslor, empati . Vi kommer att dela barnen i två grupper, så alla får möjlighet att komma till tal och vara delaktiga. 

Att öka barns förmåga att : 

-Sätta ord på egna känslor 

- Identifiera andras känslor

- Reagera empatiskt gentemot varandra och kunna sätta sig in i en annans situation

- Öva sociala färdigheter och problemlösning 

- Förmågan till empati är en del av social kompetens

Vi kommer att använda oss av StegVis metod med barnen. Detta är ett verktyg för att barnen hanterar sina känslor och lösa konflikter  i leken. 

I konkreta situationer som t ex vid konflikter arbetar vi med att hjälpa barnen att sätta ord på känslor . Barnen ska ges tid att uttrycka sig och beskriva en situation och  försöka lösa konflikter . 

 För att skapa ett gott och tryggt klimat i barngruppen kommer vi att jobba med  Trygghetsövningar  som stärker barnens självkänsla. Genom t ex övning Jag- känsla kommer barnen att våga tycka, känna och tycka vad man själv vill osv. Barnen får möjlighet att läsa av känslor hos kompisar som de kommunicerar med. Barnen utvecklar sin identitet och  stärker sin självkänsla. Detta är förutsättning för att barnen lättare fungerar både enskilt och i gruppen. 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, motorik och hälsa samt värdegrund.

Alla barn ska ges möjlighet att ha inflytande och vara delaktig i leken och undervisning. Barn som har ett annat modersmål får också möljighet att uttrycka sig på sitt språk och benämna olika känslor på olika språk.

 Grön flagg:  

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjligheter till ett tryggt liv. 

det handlar också om att upptäcka hur vi ska leva för att må bra i samspel med varandra och med vår miljö. 

Med hjälp av olika Trygghetsövningar ges barnen möljighet att lära känna sina känslor och därmed känna sig trygga . 

Under arbetets gång kommer vi att använda oss av olika uttrycksformer såsom, musik, skapande, rörelse,  avslappning och massagesaga. 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016