Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare - filmanalys Morden i Sandhamn

Skapad 2017-09-13 10:28 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi ser en film tillsammans i klassen och eleverna skriver en filmanalys individuellt.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få se tre avsnitt av Morden i Sandhamn och sedan göra en analys av vad du har sett. Fokus kommer att ligga på hur du analyserar, tolkar och drar slutsatser av det du har sett.

Innehåll

Detta kommer att bedömas

  • Att du på ett tydligt sätt får fram dina egna tankar och åsikter.
  • Att du uttrycker dig säkert, varierat och tydligt.
  • Att du har ett korrekt språk.

 

Matriser

Sv SvA
Matris - Morden i Sandhamn

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Morden i Sandhamn läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag, vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier
Berättar konkret om innehållet och visar viss förståelse.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Resonerar och framför egna funderingar. Kan med hjälp av stödfrågor ”läsa mellan raderna”/tolka.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Försöker på egen hand tolka och värdera budskap och syfte. Gör jämförelser och drar slutsatser.
”Läser mellan raderna”. Tolkar, värderar och kritiskt granskar budskapet. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller. Ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
ANALYSERA
Morden i Sandhamn medvetet reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig (* Upplevda = läst, hört, sett, känt)
Reflekterar kring det upplevda* och framför egna åsikter. Försöker göra jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda* och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till egna erfarenheter. Gör enkla jämförelser och kan med hjälp av ledande frågor dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda*, argumenterar för den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar förmåga att granska egna åsikter.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda egna kunskaper, åsikter och erfarenheter. Uttrycker sig på ett personligt sätt. Kan sätta in det upplevda i olika sammanhang.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Skriftlig filmanalys av morden i Sandhamn Kommunicera, Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Korta och outvecklade förklaringar.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Viss språklig variation. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/ förklara samt jämföra med t.ex. andra filmer i samma genre, egna kunskaper och erfarenheter av genren.
HANTERA SPRÅKET
Behärska olika språkliga situationer
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå.
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel. Mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk. Mottagaren förstår utan problem.

Sv SvA
Filmanalys - Kunskapskrav

E
C
A
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: