Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 Prima

Skapad 2017-09-13 10:57 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Fokusområden inom matematik år 2
Grundskola 2 Matematik

I år 2 utgår en stor del av arbetet i matematik från arbetsboken Prima Matematik. Arbetsmetoderna är en variation av färdighetsträning med hjälp utav olika verktyg (skriftligt, dator, spel m.m.), matematiska diskussioner i grupp och helklass, problemlösning på såväl abstrakt som konkret nivå.

Innehåll

Arbetsområden

Taluppfattning/tals användning

 • Talsorter, att räkna med tiotal och ental. Positionssystemet
 • Huvudräkningsstrategier inom addition och subtraktion, med och utan tiotalsövergång
 • Bråk - Hel, halv, tredjedel och fjärdedel.
 • Ordningstal, udda/jämna tal, likhetstecknet, större än/mindre än
 • Talens värde upp till 1000
 • Multiplikationsbegreppet
 • Sambandet mellan multiplikation och division
 • Enklare division
 • Uppställning; addition och subtraktion
 • Överslagsräkning och uppskattning

Algebra

 • Talmönster
 • Formmönster
 • Öppna utsagor i addition och subtraktion

Geometri

 • Två- och tredimensionella objekt
 • Bygga tredimensionella objekt
 • Geometriska begrepp; sträcka, linje, punkt, hörn, sida, kant
 • Symmetri
 • Klockan; kvart över, kvart i. Räkna ut tidsdifferens mellan klockslag

Problemlösning

 • Problemlösningssituationer utifrån andra ämnesområden, vardagssituationer samt elevernas egna erfarenheter
 • Laborativt arbete med olika problemlösningsmodeller
 • Strategi vid problemlösning; fem-stegsmetoden
 • Formulera räknehändelser till addition, subtraktion samt kring tid

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 2 prima

På god väg
Uppnått målet
Talraden 0 - 100
Udda och jämna tal
Större än, mindre än och likhetstecknet
Dela upp tal i tiotal och ental Exempel: 34 = 30 + 4
Addition och subtraktion med hela tiotal Exempel: 40 + 20 = __ 60 - 30 = __
Bråk; 1/2, 1/3 och 1/4 Färglägga delar av en figur
Addition med tiotal 20 - 100 Exempel: 35 + 20 = __
Addition med ental 20 - 100 (utan tiotalsövergång) Exempel: 52 + 7 = __
Subtraktion med ental 20 - 100 (utan tiotalsövergång) Exempel: 69 - 4 = __
Subtraktion med tiotal 20 - 100 73 - 20 = __
Ordningstal 1-12 Exempel: första, andra osv
Geometriska objekt Namnge, jämföra och beskriva klot, kub, rätblock, cylinder och kon sträcka, linje och punkt
Addition med tiotalsövergång 0 - 20 Exempel: 9 + 4 = __ 8 + 6 = __
Tidsdifferens; Räkna ut tiden mellan två klockslag hela timmar
Klockan; hel, halv, kvart över, kvart i
Subtraktion med tiotalsövergång 0 - 20 Exempel: 19 - 13 = __ 17 - 11 = __
Storleksordna tal upp till 1000
Addition med tiotalsövergång 0 - 100 Exempel: 28 + 5 = __ 88 + 6 = __
Minräknare
Addition med talsortsräkning; hundratal, tiotal, ental Exempel: 258 + 321 = 500 + 70 + 9 = 579
Avrundning till närmaste tiotal
Talmönster och geometriska mönster
Addition med uppställning
Vikt Jämföra, uppskatta och mäta massa
Om multiplikation
Subtraktion med tiotalsövergång 0 - 100 81 - 3 = __ 71 - 9 = __
Multiplikation, tabellerna 1, 2, 5, 10
Om division
Rita och måla symmetriska bilder
Välj räknesätt när du löser matematiska uppgifter
Subtraktion med uppställning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: