👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 Prima

Skapad 2017-09-13 10:57 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Fokusområden inom matematik år 2
Grundskola 2 Matematik

I år 2 utgår en stor del av arbetet i matematik från arbetsboken Prima Matematik. Arbetsmetoderna är en variation av färdighetsträning med hjälp utav olika verktyg (skriftligt, dator, spel m.m.), matematiska diskussioner i grupp och helklass, problemlösning på såväl abstrakt som konkret nivå.

Innehåll

Arbetsområden

Taluppfattning/tals användning

 • Talsorter, att räkna med tiotal och ental. Positionssystemet
 • Huvudräkningsstrategier inom addition och subtraktion, med och utan tiotalsövergång
 • Bråk - Hel, halv, tredjedel och fjärdedel.
 • Ordningstal, udda/jämna tal, likhetstecknet, större än/mindre än
 • Talens värde upp till 1000
 • Multiplikationsbegreppet
 • Sambandet mellan multiplikation och division
 • Enklare division
 • Uppställning; addition och subtraktion
 • Överslagsräkning och uppskattning

Algebra

 • Talmönster
 • Formmönster
 • Öppna utsagor i addition och subtraktion

Geometri

 • Två- och tredimensionella objekt
 • Bygga tredimensionella objekt
 • Geometriska begrepp; sträcka, linje, punkt, hörn, sida, kant
 • Symmetri
 • Klockan; kvart över, kvart i. Räkna ut tidsdifferens mellan klockslag

Problemlösning

 • Problemlösningssituationer utifrån andra ämnesområden, vardagssituationer samt elevernas egna erfarenheter
 • Laborativt arbete med olika problemlösningsmodeller
 • Strategi vid problemlösning; fem-stegsmetoden
 • Formulera räknehändelser till addition, subtraktion samt kring tid

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 2 prima

På god väg
Uppnått målet
Talraden 0 - 100
Udda och jämna tal
Större än, mindre än och likhetstecknet
Dela upp tal i tiotal och ental Exempel: 34 = 30 + 4
Addition och subtraktion med hela tiotal Exempel: 40 + 20 = __ 60 - 30 = __
Bråk; 1/2, 1/3 och 1/4 Färglägga delar av en figur
Addition med tiotal 20 - 100 Exempel: 35 + 20 = __
Addition med ental 20 - 100 (utan tiotalsövergång) Exempel: 52 + 7 = __
Subtraktion med ental 20 - 100 (utan tiotalsövergång) Exempel: 69 - 4 = __
Subtraktion med tiotal 20 - 100 73 - 20 = __
Ordningstal 1-12 Exempel: första, andra osv
Geometriska objekt Namnge, jämföra och beskriva klot, kub, rätblock, cylinder och kon sträcka, linje och punkt
Addition med tiotalsövergång 0 - 20 Exempel: 9 + 4 = __ 8 + 6 = __
Tidsdifferens; Räkna ut tiden mellan två klockslag hela timmar
Klockan; hel, halv, kvart över, kvart i
Subtraktion med tiotalsövergång 0 - 20 Exempel: 19 - 13 = __ 17 - 11 = __
Storleksordna tal upp till 1000
Addition med tiotalsövergång 0 - 100 Exempel: 28 + 5 = __ 88 + 6 = __
Minräknare
Addition med talsortsräkning; hundratal, tiotal, ental Exempel: 258 + 321 = 500 + 70 + 9 = 579
Avrundning till närmaste tiotal
Talmönster och geometriska mönster
Addition med uppställning
Vikt Jämföra, uppskatta och mäta massa
Om multiplikation
Subtraktion med tiotalsövergång 0 - 100 81 - 3 = __ 71 - 9 = __
Multiplikation, tabellerna 1, 2, 5, 10
Om division
Rita och måla symmetriska bilder
Välj räknesätt när du löser matematiska uppgifter
Subtraktion med uppställning