👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaområde: vår närmiljö årskurs 2

Skapad 2017-09-13 15:47 i Hästhagenskolan Lerum
Vi arbetar med kartor (rumsuppfattning), trafik, yrken, centrala samhällsfunktioner, olika betalningsformer och vad olika varor och tjänster kan kosta. Dessutom arbetar vi med vad det innebär att flytta inom ett land och mellan länder.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

I temaarbetet kring vår närmiljö kommer vi lära oss mer om kartor, trafik, olika yrken och samhällsfunktioner, olika betalningsformer samt vad vanliga varor och tjänster kan kosta. Dessutom kommer vi arbeta med hur det är att flytta inom ett land och mellan länder.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

Målet är att du ska...

 • förstå pengars användning och värde.
 • veta olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • kunna olika trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • kunna namnge vissa centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • kunna namnge vissa yrken och verksamheter i närområdet.

 

SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Du kommer att få...

 • Vi promenerar runt i vårt närområde och iakttar vilka verksamheter och samhällsfunktioner vi har här.
 • Du kommer få intervjua någon du känner om hans eller hennes yrke.
 • Du kommer få undersöka vad olika varor och tjänster kan kosta.
 • Vi kommer iaktta kartor över vår närhet, träna väderstrecken och göra egna kartor. 
 • Du kommer lära dig mer om vad det innebär att flytta inom ett land och mellan länder och om olika anledningar till hur det kommer sig att man flyttar.
 • Du kommer se filmer, nyhetsprogram, läsa texter, arbeta med arbetsblad och skriva egna texter både digitalt och analogt genom hela arbetsområdet.

 

DETTA SKALL BEDÖMAS 

Bedömning sker genom att..

 • Du visar ditt lärande genom att aktivt delta i samtal.
 • Du visar ditt lärande genom att uppträda säkert i trafik.
 • Du visar ditt lärande genom att kunna ge förslag på olika betalningsformer.
 • Du visar ditt lärande genom att ge rimliga förslag på vad vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Du visar ditt lärande genom att berätta om olika yrken och ge förslag på viktiga samhällsfunktioner.
 • Du visar ditt lärande genom att göra en egen karta som går att följa/använda.
 • Du visar ditt lärande genom att kunna ge exempel på varför man flyttar och vad det kan få för konsekvenser.
 • Du visar ditt lärande genom att bygga ett väl fungerande samhälle i Minecraft.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Udd/HH SO 1- 3

------------------------------->
-------------------------------->
-------------------------------->
Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Du känner till ordet rättighet och kan berätta om någon rättighet.
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även nämna någon rättighet.
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
Träna kommunikativ förmåga och göra reflektioner.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att man kan ta gemensamma beslut i tex ett klassråd.
Du vet att det finns olika regler i samhället och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Du vet att man använder pengar för att betala med och kan avgöra rimligheten i vad tex en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Du vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Du vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor bor på olika ställen i samhället.
Du förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att det finns olika yrken. Du vet att det finns polis och brandkår tex.
Du kan nämna några olika yrken och vet vad de gör.
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du känner till att det du gör kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du känner till att det finns trafikregler.
Du vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att samhället har förändrats genom åren.
Du vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO
 • SO  1-3
Du vet att det finns olika religioner.
Du vet att det finns olika religioner och kan ge exempel på några olika religioner och deras högtider.
Du beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Du känner till några delar ur Bibeln. Du vet att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger du exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Förmåga att ta del av information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Förmåga att hantera information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
Du gör enkla undersökningar av omvärlden.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.