👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ursprungfolk, minoriteter och mänskliga rättigheter

Skapad 2017-09-13 21:15 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Historia Religionskunskap
Du kommer att få lära dig mer om Samerna, Europas enda ursprungsbefolkning samt titta närmare på Sveriges övriga minoriteter: tornedalingar, sverigefinnar, romer, judar. Vi kommer också att arbeta med andra ursprungsbefolkningar som aboriginer, inuiter och indianer. I samband med detta arbetar vi också med mänskliga rättigheter och tittar närmare på kolonialism och rasism.

Innehåll

Vi kommer att:

 • titta på olika filmer och serier som t.ex. Hundra ord för snö och valda avsnitt ur Rasismens historia
 • läsa olika texter om ursprungsfolk och minoriteter
 • få besök av Shipiboindianer samt besöka Universeums regnskog
 • sammanställa information med hjälp av tankekarta och skriva en faktatext
 • läsa berättelser och myter från fornskandinavisk och samisk religion
 • resonera, argumentera och uttrycka sin ståndpunkt om mänskliga rättigheter, om rätt och orätt, om jämlikhet och solidaritet

Bedömning/Kunskapskav

 • känna till de fem minoritetsgrupperna i Sverige
 • känna till minoritetsspråken i Sverige
 • ha kännedom om några av de mänskliga rättigheterna som rör minoritetsgrupperna
 • känna till några ursprungsbefolkningar i världen och hur de har blivit behandlade
 • känna till lite om kolonialismen, vilka länder som tog över andras länder, orsaker till och konsekvenser av detta
 • kunna berätta var och hur samerna lever nu jämfört med förr i tiden
 • känna till någon samisk berättelse
 • kunna förklara samernas världsbild och känna till några grundläggande drag i deras religion
 • känna till begrepp som: kolt, kåta, jojk, vaja, nåjd, minoritetsbefolkning, urbefolkning, kolonialism, rättigheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6