👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp kommunikation ht 17

Skapad 2017-09-14 09:54 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation

Innehåll

 

Tidsperiod:  Höstterminen 2017.

 

 

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • samspela med andra,
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • söka information från olika källor, och
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation

 

                                                             (Lgr 11)

 

 

 

Centralt innehåll:

 

     Samspela, tala och samtala

 

 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel eller samtal.
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel under rasten, i affären eller genom digitala kommunikationsverktyg.
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur man kan uttrycka sin avsikt på olika sätt.
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

 

Tolka och förstå

 

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, dramatik,
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Skriva för hand eller på dator, till exempel elevens namn.

 

 

 

Informationssökning

 

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

 

                                                            (Lgr 11)

 

                                 

 

 

 

Mål: Vad ska jag lära mej?     (efter elevens förutsättningar)

 

Kunna initiera, upprätthålla/avsluta kommunikation

 

Kunna uttrycka egna samt tolka andras behov och känslor.

 

Kunna samspela, tolka olika kommunikativa uttryck

 

Kunna tolka några elevnära ordbilder  

 

Kunna skriva några elevnära ord

 

Kunna visa igenkännande, förstår språket i tal sånger ljudlekar samt återberätta innehållet i återkommande berättelser

 

Kunna söka elevnära information

 

Kunna använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig

 

Kunna identifiera/använda ord begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

 

 

 

 

 

 

 Hur: Undervisning

 

V. 34-51 Jobba med AKK. Tecken, tal, bilder, kropp, Ipad. Att den nya eleven förstår meningen med bildschema, kunna använda det. Personalen dagligen vara förebilder i användandet. Visa rutiner för eleven/eleverna återkommande under dagen samt gå till/ta fram kommunikationsmedlet när det blir fel. Hämta kommunikationsmedlet – visa eleven/eleverna, så att eleven själv blir aktiv och delaktig. Kommunikationsmedlet ska alltid finnas synligt, tillgängligt!

 

Introducera olika aktivitetsscheman.

 

 

 

V. 34-51 Lyssna till läsning ca 20 min/dag. Vi använder oss av QR koder och              

 

         läser böckerna via projektor. Läser bilderbok med text och tecken,

 

         kommunicerar/samspelar samtidigt kring innehållet. Böckerna

 

         bygger på elevernas intressen. Detta kan alterneras med att se film.

 

V. 34-51 Olika bänkjobb till vara och en, personligt utformade, efter förmåga:

 

         I bänkarbetet arbeta med att skriva sitt förnamn och efternamn med

 

         Penna.

 

         Skriva sitt namn på dator med talsyntes utifrån Symwriter kort.

 

         Skriva ljudenliga ord, 1-4 ords satser på dator med talsyntes utifrån

 

         Symwriter kort. Läsa det som skrivits.

 

         Träna alfabetet, att känna igen bokstäverna, skriva, ljuda samt vad

 

         de heter. Hitta/känna igen dess plats i olika ord.  

 

         Träna även på samlingen genom att använd ”bokstavspåsen”.

 

         v. 34 Repetera Ö ö.

 

         v. 37 Introducera bokstaven Y y.

 

         v. 40                   C c.

 

         v. 45                   H h.

 

         v. 48                     J j.

 

 

 

         Läsa para ihop bild/ord. Para ihop 2-3 ords sats med bild.

 

         Skriva, känna igen, läsa ljudenliga ord kopplade till årstiden och olika

 

         högtider.

 

         Skriva i Ipad med talsyntes enkla korta ljudenliga 2-4 ords satser.

 

         Jobba med känslor och uttryck, se Lpp Vardagsaktiviteter

 

         Jobba med munmotorik och språkljud, detta även under samlingen. Se

 

         Lpp Motorik.

 

V. 50-51 Lyssna till och titta på julberättelser. Jesu födelse i Betlehem.

 

         Läsa böcker kopplade till julhögtiden.

 

 

 

 

 

Hur eleverna visar sina förmågor:

 

Genom att efter förmåga delta/genomföra/beskriva/kommunicera under lektionerna.

 

 

 

Bedömning: Personalen stämmer av mot Lpp samt elevens IUP. Kontinuerlig formativ och summativ bedömning.

 

Stämmer varje dag av med eleven hur dagen varit samt hur eleven tycker olika aktiviteter gått. Kort/Ipad med JA/NEJ, GLAD/LEDSEN gubbe, TUMME UPP/TUMME ned. Personalen stämmer också dagligen av med varandra hur olika aktiviteter gått.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big 5: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedur

 

       förmåga, metakognitiv förmåga.

 

I vår LPP ingår de 5 begreppen The big 5.

 

Dels övergripande men även mer specifikt.

 

Förmågorna används varje dag på morgon under samlingen för att förstå dagen. Vi jobbar med analys, den kommunikativa, den begreppsliga och den metakognitiva förmågan. Genom att under samlingen samspela med varandra, lyssna till varandra, vänta på sin tur, titta och lära av varandra samt känna gemenskap och utföra en aktivitet tillsammans. Detta även genom att arbeta med dagens begreppsbild över schemat, över dagens aktiviteter.

 

I bänkarbetena arbetar eleverna på individnivå med personligt utformade aktiviteter. Här tränas främst den begreppsliga, procedur och den analytiska förmågan.

 

Slutsamling för att analysera dagen och se över orsak verkan och utveckla främst de kommunikativa och metakognitiva förmågorna.  

 

 

 

Matriser

KOM
Kopia av Mölndals stad -Kommunikation (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
 • KOM   samspela med andra,
 • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM   söka information från olika källor, och
 • KOM   använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
...
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
...
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.