Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4-6 Rörö skola

Skapad 2017-09-14 12:38 i Rörö skola Öckerö
LPP och bedömningsmatris för åk 4-6 Rörö skola
Grundskola 4 – 6

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanen:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Arbetet utgår från det centrala innehållet i kursplanen för åk 4-6.

Taluppfattning och tals användning

Algebra

Geometri

Sannolikhet och statistik

Samband och förändring

Problemlösning

Arbetssätt

Vi använder oss av läromedlet Matteborgen. Vi diskuterar tillsammans problemtal, där alla redovisar sina förslag till lösningar. Vi pratar matte för att träna begrepp och spelar
pedagogiska spel för att öva upp "mattetänket". Vi har praktisk matte, då vi bl a tränar skalanvändning, statistik, enhetsbyten mm.Kunskapskrav för slutet av åk 6

För betyg E

Kunskapskrav för betyget C

Betyg A

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Matris matematik åk 4-6, Öckerö Norra rektorsområdet

E
C
A
Taluppfattning
Du kan använda i huvudsak fungerande metod för addition- och subtraktionsberäkningar med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder för addition- och subtraktionsberäkningar med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för addition- och subtraktionsberäkningar med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metod för multiplikations- och divisionsberäkningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder för multiplikations- och divisionsberäkningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för multiplikations- och divisionsberäkningar med god anpassning till sammanhanget.
Du har grundläggande kunskaper om begrepp gällande taluppfattning, kan använda dem på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om begrepp gällande taluppfattning, kan använda dem på ett relativt väl fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp gällande taluppfattning, kan använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Algebra

E
C
A
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar inom algebra med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra beräkningar inom algebra med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar inom algebra med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Du har grundläggande kunskaper om algebraiska begrepp, kan använda dem på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har relativt goda kunskaper om algebraiska begrepp, kan använda dem på ett relativt väl fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om algebraiska begrepp, kan använda dem i nya sammanhang och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Geometri

E
C
A
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar inom geometri med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra beräkningar inom geometri med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar inom geometri med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Du har grundläggande kunskaper om geometriska begrepp, kan använda dem på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om geometriska begrepp, kan använda dem på ett relativt väl fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om geometriska begrepp, kan använda dem i nya sammanhang och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Sannolikhet och statistik

E
C
A
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar inom sannolikhet och statistik med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra beräkningar inom sannolikhet och statistik med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar inom sannolikhet och statistik med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Du har grundläggande kunskaper om begrepp gällande sannolikhet och statistik, kan använda dem på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om begrepp gällande sannolikhet och statistik, kan använda dem på ett relativt väl fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp gällande sannolikhet och statistik, kan använda dem i nya sammanhang och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Samband och förändring

E
C
A
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar inom samband och förändring med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra beräkningar inom samband och förändring med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar inom samband och förändring med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Du har grundläggande kunskaper om begrepp gällande samband och förändring, kan använda dem på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om begrepp gällande samband och förändring, kan använda dem på ett relativt väl fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp gällande samband och förändring, kan använda dem i nya sammanhang och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Problemlösning

E
C
A
Du känner till och kan använda dig av olika strategier för problemlösning på ett i huvudsak fungerande sätt, t ex rita bilder, med viss anpassning till problemets karaktär.
Du känner till och kan använda dig av olika strategier för problemlösning på ett ändamålsenligt sätt, t ex rita bilder, med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du känner till och kan använda dig av olika strategier för problemlösning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, t ex rita bilder, med god anpassning till problemets karaktär.
Du kan föra enkla resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan föra utvecklade resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan föra välutvecklade resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan matematiskt samtala och resonera om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematiska uttrycksformer, exv bilder, symboler, tabeller, grafer, med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan matematiskt samtala och resonera om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt med hjälp av matematiska uttrycksformer, exv bilder, symboler, tabeller, grafer, med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan matematiskt samtala och resonera om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med hjälp av matematiska uttrycksformer, exv bilder, symboler, tabeller, grafer, med god anpassning till sammanhanget.
Du kan matematiskt beskriva tillvägagångssätt i problemlösningssituationer på ett i huvudsak fungerande sätt, samt bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan matematiskt beskriva tillvägagångssätt i problemlösningssituationer ändamålsenligt sätt, samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan matematiskt beskriva tillvägagångssätt i problemlösningssituationer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Du kan föra och följa en matematisk diskussion på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt (ställa frågor, argumentera).
Du kan föra och följa en matematisk diskussion på ett sätt som för resonemangen framåt (ställa frågor, argumentera).
Du kan föra och följa en matematisk diskussion på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem (ställa frågor, argumentera).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: