👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten åk 4

Skapad 2017-09-14 14:01 i Eklandaskolan Mölndals Stad
- beslutad i västra området Mölndal läsår 15/16
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet ska vi jobba med de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att titta på vad som är speciellt för varje räknesätt och se vilka samband det finns mellan de olika räknesätten.

Innehåll

Tidsperiod v 38-43

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

 • Analysera begrepp
 • Se samband mellan begrepp
 • Formulera problem 
 • Lösa problem
 • Välja lämpliga matematiska metoder
 • Använda olika matematiska metoder
 • Värdera valda strategier och metoder

Så här kommer vi att arbeta:

 • Grupparbeten - lösa uppgifter tillsammans
                         - skapa uppgifter tillsammans
                         - olika matematikspel och lekar
 • Genomgångar - gemensamma genomgångar av olika metoder i de olika räknesätten
 • Enskilt arbete - öva på de olika metoderna inom de olika räknesätten

Elevens ansvar och inflytande:

Varje vecka har vi en planering som varje elev har ansvar för att följa.

Vissa uppgifter är utöver grundplaneringen, eleverna kan välja bland dem för att utvecklas vidare inom olika områden.

Kunskapskrav och bedömning (matris)

Bedömningen sker i matrisen som finns med i planeringen. Till matrisen läggs även kommentarer i klartext vad varje elev kan/behöver visa/behöver öva.

Bedömningen sker dels utifrån lektionerna, dels utifrån ett test i slutet av arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4 De fyra räknesätten

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lösa problem med strategier & metoder
Du kan välja fungerande räknesätt och metod för räknesättet.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl / väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god / god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Du kan berätta om hur du tänker när du löser ett problem eller en öppen uppgift. Du kan resonera om din lösning och se om den verkar rimlig. Du kan ge något förslag på hur man skulle kunna lösa problemet eller den öppna uppgiften på ett annat sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl / väl fungerande sätt och för utvecklade / välutvecklade och relativt väl / väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något / flera förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Begrepp: * addition, addera, term, summa * subtraktion, subtrahera, term, differens, skillnad * multiplikation, multiplicera, faktor, produkt * division, dividera, täljare, nämnare, kvot * samband, metod, strategi, förändra, algoritm, rimlighet
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda / mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta / nya sammanhang på ett relativt väl / väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Du kan visa med tex en bild, symboler eller text vad som beskrivs i en problemlösning eller öppen uppgift.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl / väl fungerande sätt
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Du kan på olika sätt berätta om de olika begreppen och hur de hänger ihop.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade / välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Du kan välja fungerande räknesätt och metod för räknesättet.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga / ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med relativt god / god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott / mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Du kan berätta om hur du tänker när du löser ett problem eller öppen uppgift och kan då visa det med hjälp av tex bilder och symboler.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god / god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
Du kan lyssna på en förklaring av en lösning eller matematisk tanke och sedan ställa frågor till det eller berätta dina tankar om hur en lösning skulle kunna se ut.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt / för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.