Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Svenska HT17

Skapad 2017-09-14 20:28 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola F Svenska
LPP i Svenska HT 2017 för grundsärskolan år 4-6 Stenbergaskolan.

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering i Svenska

 

Höstterminen 2017.

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 


 

 

Tidsperiod

 

Höstterminen 2017

 

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • tala och samtala i olika sammanhang,
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
 • söka och värdera information från olika källor.              (Lgr-11)

 

Centralt innehåll

 

Tala, lyssna och samtala

 

 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder och andra verktyg som kan stödja presentationer.

 

Läsa och skriva

 

 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
 • Handstil och att skriva på dator.

 

Berättande texter och faktatexter

 

 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Några barnboksförfattare.
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

 

Språkbruk

 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man talar till och med vilket syfte.
 • Ord, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Informationssökning

 

 • Informationssökning i böcker och på webbsidor för barn.

 

 (Lgr-11)

 

Mål – Vad ska jag lära mig?

 

 • Känna till eller bli mer säker på Alfabetet och den alfabetiska ordningen.

 • Känna igen enklare ordbilder.

 • Använda en dator/iPad för att skriva kortare texter, till exempel en lista eller en kort berättelse.

 • Bli mer säker på att använda en dator och ett ordbehandlingsprogram men talsyntes och eventuellt bildstöd.

 

 

 

Undervisning – Vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Vi ska gå igenom alfabetet med de elever som behöver det.

 • Genom att träna ordbilder för de elever som behöver det.

 • Öva på att skriva på en dator, arbeta i ett ordbehandlingsprogram samt att skriva kortare texter.

 • Vi arbetar med alfabetet genom att läsa, sjunga och skriva tillsammans.

 • Genom att använda ”Story Cubes” (Bildtärningar) och göra egna berättelser utifrån bilderna på tärningarna.

 • Genom att varje morgon och eftermiddag ha en samling där vi övar turtagning, att lyssna på varandra, ställa frågor och berätta hur vi mår.

 • Vi tränar på att skriva olika slags texter, t ex berättelser, faktatexter och meddelanden.

 • Vi läser högläsningsbok, tränar då hörförståelse.

 • Alla elever har en bänkbok anpassade efter intresse och nivå.

 • Vi arbetar med läsförståelse i olika böcker och olika material.

 

 

 

 

 

Förmågorna – The Big 5

 

 • Vid våra samlingar på morgonen och eftermiddagen så övar vi alla de fem förmågorna; analys, kommunikation, begrepp, procedur samt den metakognitiva förmågan genom att prata om gårdagen och dagen som har varit. Genom att samtala med varandra, ställa frågor och vänta på svar. Genom att öva begrepp som vecka, månad, år, veckodag, igår, idag, imorgon, schema med mera. Vi över vår procedurförmåga då vi dagligen skriver ett schema på tavlan och lär oss i vilken ordning vi ska göra de olika momenten under dagen. Den metakognitiva förmågan övar vi i slutet av dagen då vi pratar om hur det har varit och vad vi har gjort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Mölndals stad - Svenska 4-6 (grundsärskolan)

Tala, lyssna och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **delvis fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **väl fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Dessutom kan eleven **medverka** i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.
I arbetet med presentationerna **medverkar** eleven i att välja och använda något verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Läsa och skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan med **stöd av bilder** läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Eleven kan med **visst flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Eleven kan med **flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett **delvis relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett **relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven **medverkar** i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven kan med **stöd av bilder** skriva ord och meningar.
Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Dessutom **medverkar** eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Eleven kan **medverka** i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Berättande texter och sakprosatexter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan också **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **enkla resonemang** om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **välutvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I samtalen **bidrar** eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med **viss säkerhet**.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med **säkerhet**.

Informationssökning och källkritik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan **medverka** i att hämta information från givna källor.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information från givna källor
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information från givna källor
Eleven kan **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven för **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven för **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: