Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor

Skapad 2017-09-15 09:08 i Storstugan Mariehamn
Förskolan Åland
Vi kommer att arbeta med sagotema under hösten. Detta har vi valt för att barnen tycker att det är roligt och inspirerande att höra sagor. Barnen får stort utrymme att uttrycka sig samt använda sin fantasi. Sagor utvecklar språket och skapar tillfällen till samarbete. I sagans värld är allt möjligt och ingenting är fel.

Innehåll

Mål och arbetsmetoder:

 • Språklig målmedvetenhet genom sagor, rim och ramsor.
 • Matematik genom spel och mattelek samt experiment.
 • Motorik genom gymnastik och promenader, Miniröris, Bamsegympa.
 • Jämställdhetsarbete genom att erbjuda alla barn samma möjligheter.
 • Bild och skapande genom att pärla, pyssla, måla och skapa.
 • Naturen genom att röra oss i vår närmiljö och göra skogs besök. Utforska och undersöka vad som finns i skogen.
 • Mobbningsförebyggande arbete genom bla kompis materialet.
 • Arbeta i små grupper för att skapa lugn och ro, samt ge mer talutrymme för varje barn.

Våra mål med detta sagoprojekt är att :

 • Stärka barnens förmåga att visa hänsyn och leva sig in i andra människors situation.
 • Stimulera barnens tillit och samspel  till varandra.
 • Stärka självkänslan genom att låta barnen ta plats.
 • Ge barnen varierande och roliga motoriska utmaningar.
 • Utveckla barnens estetiska förmågor så som lek, bild, rörelse, sång,musik, dans och drama. Och därigenom komma varandra närmare.
 • Väcka barnens intresse och med lekens hjälp möjliggöra att barnet hittar just sitt sätt att lära.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Lekens obestridliga egenvärde samt dess betydelse för barnets välbefinnande, utveckling och lärande ska beaktas i all planering av verksamheten.
  Fsk Åland
 • Tillräcklig tid och utrymme för lekens alla olika former t.e.x. ensamleken, den gemensamma rolleken, den spontana fria leken, byggoch konstruktionsleken och den vuxenledda leken ska finnas med i förundervisningens upplägg.
  Fsk Åland
 • Tilliten till barnets egen förmåga att lära ska utvecklas och deras uppfattning om sig själva som personer med inflytande på sin tillvaro ska stärkas. Förundervisningen ska bevara nyfikenheten, glädjen och entusiasmen för att lära sig nya saker. Lärandet ska bygga på barnets tidigare erfarenheter. Barnet ska i samverkan med andra utveckla sina kunskaper och färdigheter.
  Fsk Åland
 • Barnets aktiva kunskapssökande och naturliga nyfikenhet ska uppmuntras. De egna erfarenheterna och närmiljön är utgångspunkten för inlärningen. Barnet behöver få god tid och goda möjligheter att utforska, reflektera och pröva sig fram genom ett undersökande förhållningssätt. Det behöver också tillräcklig tid att dröja kvar i, upprepa och glädjas åt erövrade färdigheter.
  Fsk Åland
 • Flickor och pojkar ska få lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.
  Fsk Åland
 • Den språkliga miljön ska vara berikande och möjliggöra en dialog där alla barn deltar. Alla vuxna på daghemmet har en viktig roll som goda språkliga förebilder.
  Fsk Åland
 • Barnets delaktighet är viktigt för att arbetet ska upplevas som intressant och meningsfullt. Efter att tema arbetet utförts ska barn och vuxna tillsammans utvärdera den gemensamma processen och resultatet av arbetet. Detta är ett sätt för barnet att bli medvetna om sitt eget lärande och om gruppens gemensamma resultat.
  Fsk Åland
 • samlingar där alla flickor och pojkar vågar berätta och uttrycka sin mening
  Fsk Åland
 • att sätta ord på matematiska tankar, argumentera för dem i en atmosfär där alla lyssnar och intresserar sig för varandras förslag till lösningar på problem
  Fsk Åland
 • grundläggande trafikkunskap så att barnen får grunderna till ett säkert sätt fungera i samspel med trafiken i närsamhället
  Fsk Åland
 • rikliga möjligheter att uppleva, förundra sig över och glädjas åt naturen genom utflykter med lek i det fria
  Fsk Åland
 • att få uttrycka sig mångsidigt, pröva många olika material och färger
  Fsk Åland
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: