Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyns planering 2017/-18

Skapad 2017-09-15 09:30 i Ängås förskola Orust kommun
Sopsamlarmonster
Förskola
Hur tar vi hand om vår miljö och varandra? I vårt arbete kommer vi att ta hjälp av "Sopsamlarmonster" som kommer att vara våra guider under året.

Innehåll

 

 

 

 

 

 

Hösten 2017

Bullerbyn är en äldrebarnsavdelning med barn i åldern 3 – 5 år.

Barnen på Bullerbyn befinner sig i en process där de ska lära känna varandra, där en del av barnen kommer från Villekulla och Lönneberga samt att några barn är helt nya på förskolan. Utöver detta är sammansättningen av pedagoger på avdelningen är ny.

I de observationer vi gjort av barn på Bullerbyn, så ser vi vissa skillnader om aktiviteten sker utomhus eller inomhus. Då barnen leker ute så kan man se dem leka olika rollekar, vilket även sker inomhus men däremot så har vi sett att barnen inomhus ägnar mer tid till konstruktionsmaterial med vilka de bland annat bygger upp miljöer/samhällen av olika material och smådjur. Att pyssla och pussla är också ett intresse hos barnen.

Den barngrupp vi har nu i höst innehar olika underbara och kreativa förmågor, där vissa barn gärna söker någon att leka med medan nästa barn letar sig till en något lugnare aktivitet. Vissa barn vill ha mera liv och rörelse och några vill ta det lite lugnare.

Projekt

Under detta år har vi har valt att fokusera oss lite mer på ”hur man tar hand om vår miljö och varandra”. Till detta projekt kommer vi att ta hjälp av några ”sopsamlarmonster” som ska guida oss i det aktuella projektet.

Vi kan!

Vi är tre pedagoger med olika förmågor och kunskaper. Dessa förmågor och kunskaper ska vi på vårt bästa sätt använda för att ge barnen förutsättningar till utmaningar så att de utvecklas på bästa sätt.

Vi är bra på det mesta men vi ser att vi har mycket goda kompetenser i: Utomhusaktiviteter, pyssla och skapa i olika material, spela spel, lässtunder, miniröris, musik och sång. I vår inventering av våra förmågor och kunskaper ser vi att vi kompletterar varandra så att vi täcker ett stort spektra i vår roll som utmanande pedagoger.

Läroplansmålen

Under detta år kommer vi att fokusera oss på följande läroplansmål i vårt arbete med barngruppen:

Normer och värden 1:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Syfte

Vi vill se att barnen visar en respekt och förståelse för varandras olikheter. Vi vill se att barnen visa solidaritet till varandra genom gott kamratskap samt att vi vill se barnen visa ett ansvarstagande av sin omgivning.

Målkriterier

Utveckling pågår när vi i leken, i samtalet och i interaktionen med någon annan visar förståelse och respekterar den andra individen.

Utveckling pågår när vi visar gott kamratskap genom att hjälpa varandra i olika situationer och utveckling pågår när vi tar ett gott ansvar för vår omgivning av medmänniskor och material.

Målet når vi genom att

…vi hjälper varandra att vara en bra kompis
…vi hjälper varandra i vårt ansvarstagande
…vi hjälper varandra att vara bra på ”någonting”

Normer och värden 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Syfte

Vi vill lära barnen att de i sin vardag kan visa en förståelse och respekt för allt levande de har i sin omgivning, som att respektera och värna om skog och natur och likaså oss medmänniskor.

Målkriterier

Utveckling pågår när vi tillsammans med barnen lär oss att se hur vi tar tillvara på alla de resurser som naturen kan ge oss om vi tar väl hand om den och utveckling pågår när vi kan se hur vi är varandras resurser och hur vi på bästa sätt kan ta hand om varandra.

Målet når vi genom att

…vi arbetar med material som inte är levande.
…vi lär oss att man bara använder det man behöver från ”skogens/havets skafferi”.
…vi tar reda på vilka djur och växter som lever i vår närmiljö.
…vi läser och ser på film om naturen.
…vi arbetar med hur man ska vara som kompis på fsk, hemma,…
…vi påminner och uppmuntrar varandra till positivt beteende.

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att barnet utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Syfte

Vi vill vara med och ta reda på hur vi på bästa sätt får en förståelse för hur vi kan samspela med naturen och hur vi på bästa sätt kan ta hand om den och föra vidare våra kunskaper och upptäckter till vår omgivning.

Målkriterier

Utveckling pågår när vi tillsammans upptäcker vår omvärld vilket innefattar vår närmiljö och ända ut i vida världen.

Utveckling pågår när vi lär oss att källsortera.

Utveckling pågår när vi återanvänder material.

Utveckling pågår när vi utforskar naturen.

Utveckling pågår…

Målet når vi genom att

…när vi är ute i naturen tar hand om ”skräpet” till förskolan.
…vi lär oss att återvinna och skapa nytt av ”förbrukat” material.
…samarbeta med ”Sopsamlarmonstren”.

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att barnet utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Syfte

För att barnet ska känna sig delaktig och betydelsefull så är den demokratiska principen en central del i gruppen. Alla ska få känna och kunna visa att de någon gång varit med i ett gemensamt beslutsfattande.

Målkriterier

Utveckling pågår när vi tillsammans med barnet deltar och tränar i olika former av samarbetsövningar och när barnet får positiv återkoppling till en bra handling.

Målet når vi genom att

…vi påminner varandra att hjälpa till i vardagen.
…låta barnen vara delaktiga i dagliga beslutsfattandet, stora som små beslut.
…vi samtalar kring betydelsen demokrati.

Metod

Barn i förskolan har fortfarande kvar en idérik och gränslös fantasi vilket vi vuxna ska försöka hjälpa dem att förverkliga genom att vara närvarande och lyhörda. Barn behöver utmaningar och stimulans för att utveckla sin kunskap.

I naturen vi har i anknytning till förskolan finns möjligheter till utvecklande och spännande utmaningar, liksom arenan på förskolans gård som också är tillåtande när vi arbetar tillsammans med barnen, men vi kommer även att behöva utnyttja avdelningens lokaler inomhus.

För att koda av barnens aktuella behov och intressen, kan detta bäst göras i mindre grupper där alla får större möjlighet till medverkan.

Utförande

Vi kommer att använda oss utav IT, litteratur, och andra medier för att ta reda på olika fakta som berör t arbete.

Vi kommer att utforska och studera i olika former för att ta reda på och få nya synvinklar på det vi undersöker.

Vi kommer att bearbeta vårt material i olika form som, lek, rollspel, sång, konstruktioner och andra presentationer.

Utöver temaarbetet så pågår ett ständigt arbete med språkutveckling, motoriska utveckling och social utveckling.

Förhållningssätt

I vårt arbete tillsammans med barnen kommer vi att vara återhållsamma och lyssna till barnens intresse i rådande stund för på så sätt vara med och utveckla barnens nyfikenhet och kunskap. Vi kommer att utgå från barnens idéer och teorier och sedan tillsammans undersöka om det fungerar i praktiken.

Dokumentation

Vi kommer att använda oss utav Unikum som ett dokumentationsmedel, där hemmen blir mer delaktiga i vårt arbete. Utöver Unikum, kommer även att presentera våra faktasamlingar ibland annat projektarbeten som exponeras inne på avdelningen och eventuellt på andra ställen på förskolan.


 

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Här får du tankestöd:

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet.

Verktyg som går att använda är

  • Dokumentation,
  • Observation,
  • Reflektionssamtal med barnen,
  • Pedagogisk dokumentation m.m
  • Forskning
  • Litteratur

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

Här kan ni sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: