Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nalle Puhs mål 2017/2018 "I sagans värld med Mumin".

Skapad 2017-09-15 12:57 i Äventyret ULNA Förskolor
Förskola
Genom sagor och berättelser vill vi erbjuda barnen ett projektinriktat arbetssätt som bygger på upplevelser, fantasi och nyfikenhet. Detta för att lärandet ska bli meningsfullt, mångsidigt och sammanhängande. Med hjälp av vårt projekt vill vi utmana både barnen och oss pedagoger till att lära genom alla våra sinnen och genom de 100 språken. Dessutom vill vi lägga fokus på kamratskap, samspel, språk och lek på ett lustfyllt sätt. Hur detta kommer att utvecklas beror på barnens behov, intresse och idéer.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte 

Vi vill ge barnen möjlighet att bygga goda relationer. Att alla barn visar respekt och tar ansvar för sina handlingar.

 

 Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

# Sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människor situation samt vilja att hjälpa andra.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
Försöka lyssna på varandra.
• Klara av att lösa konflikter och lära sig att kompromissa.

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
Vi delar in gruppen i smågrupper 
• Jobbar aktivt med hur man är en bra kamrat

Hur blev det, Varför blev det så

Vi har arbetat aktivt med hur man är en bra kamrat genom Mumintrollet som är en bra förebild. Vi har skapat nya lekmiljöer som gör att barnen hitta mötesplatser. Vi har delat in barngruppen i två grupper som gör att det blir färre barn ute/inne. Vi gör genomtänkta inköp och vi har gått på föreläsningar med tanke på lekmiljöerna. Vi ser att barnen har hittat fler kamrater. Vi arbetar med att barnen ska ta ansvar och visa respekt genom att tala om för dem att vi inte förstör och är rädda om varandra. Skogen har varit en mötesplats för lek och aktiviteter där det är få konflikter och mycket samarbete. Vi har haft grupp/jag stärkande lekar som utmanar barnen att våga, vänta på sin tur, samarbeta och känna trygghet i gruppen. Vi pratar mycket om konfliktlösningar och uppmanar barnen att lyssna på varandra eller att hämta en vuxen. Genom att lyssna av och observerat ute på gården har vi märkt att på vissa ställen förekommer konflikter.

Hur går vi vidare

Ändra om och tillföra nytt i lekmiljöerna. Lyssna av vad barnen pratar om och bejaka dem. Se till att personal finns fördelat på gården så att det alltid finns någon vuxen i närheten som kan stötta vid konflikter ev. kränkningar. Få in mer IKT i verksamheten.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

Lära sig genom alla sina sinnen. Ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter.  Barnen ska få ha inflytande på verksamheten.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

# Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
Våga prova - våga delta i gemensamma aktiviteter
• Behärska en ny färdighet

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
Dela in i smågrupper
• Utveckla lekmiljöerna tillsammans med barnen
• Stanna upp - lyssna in, lyfta idéer och jobba under lång tid.
• Alla ska få känna delaktighet och vi pedagoger är medforskare.

Hur blev det , Varför blev det så

Delar barnen i två grupper. Barnen uttrycker sig i lek och det hänger ihop med att de får vara i smågrupper. De får utrymme, tid  och valmöjlighet för de olika uttrycksformerna.  Byggen och konstruktion har varit stort för många i gruppen och de har utvecklat sin förmåga att skapa vidare. Vi har tillåtit dem att fortsätta och inte avbrutit dem för andra aktiviteter. De har fått känna efter och göra sina egna val. De har också inspirerat  andra barn så projektet har handlat mycket om husbyggen. Barnen har fått skapa i olika uttrycksformer och material. De har lärt sig att material kan användas på olika sätt, vissa möten var nya för vissa barn. Som att måla på sten, pinnar, med roller. Barnen har fått möjligt att få pröva sig fram. Idag erbjuder vi också bygg lek ute samt färg/form och vatten lek. Vi har arbetat med Muminhuset på olika sätt, som miniatyrer, ett stort hus i papper på väggen o

Hur går vi vidare:

Få in mer IKT i verksamheten. Fortsätta att ha inbjudande utmanande lekmiljöer/material som lockar till olika uttryck.

 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

Vi vill att barnen ska tycka det är ROLIGT och MENINGSFULLT att lära sig nya saker

 Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

# Sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

  - Stannar kvar i leken under längre tid.

  - Vågar delta i lek och utveckla den vidare.

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• Delar in i smågrupper
• Stimulerande miljö och material
• Lyssna in barnen
• Vara medforskare med barnen 

Hur blev det? Varför blev det så?

Under flera månader arbetade vi med vatten i lös och fast form. Gjorde många experiment där barnen fick upptäcka och undersöka vatten på olika sätt. Barnen fick testa och tillsammans lärde vi oss mycket. Vi vuxna var med i processen. Barnen hade mycket funderingar och ställde mycket frågor som förde processen vidare. Vi har låtit barnen påverka lekmiljöerna eftersom barnen kunnat leka i smågrupper har leken kunnat fortgå under längre tid. Att få möjlighet att leka i mindre barngrupp har utvecklat leken positivt.

# mer tid och plats

# få mer inflytande

# bättre struktur för barnen

Under våren har vi haft gruppstärkande lekar som barnen leker själva när de tagit till sig regler och lekkoder. Alla barn har inte "vågat" delta aktivt från början men efter ett tag sker utveckling där vi ser att de vågar.

Vi lyfter läsandet och fantasin genom böcker och med besök på biblioteket med barnen..

Hur går vi vidare?

Fortsätta dela in barnen i smågrupper. vi lyssnar in och visar intresse för barnens idéer och frågor. Vi vuxna är medforskare med barnen och tar reda på saker och ting. Vill lär mer om IKT. Ge mer plats för fantasin i verksamheten. Genom fantasin möter vi kunskap. Hållbar utveckling.

1. Vilka blir därför våra prioriterade mål:

# Litteracitet

# Fantasin i sagans värld

# Hållbar utveckling

 

 

 

2.Vilka blir därför våra utmaningar som pedagoger nästa år utifrån barnens lärande?
 

# Att vi blir mer säkra på IKT

# Utmaning för oss är att lyssna in barnen så att deras tankar för projektet vidare.

# Hålla kvar husets gemensamma projekt.

 

BARNS INFLYTANDE
Syfte

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• …………….
• …………….
Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• ………
• ……..
• ………
Målet når vi genom att
tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• ……….
• ……….
• ………
• ………
FÖRSKOLA OCH HEM
Syfte
Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• …………….
• …………….
Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• ………
• ……..
• ………
Målet når vi genom att
tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• ……….
• ……….
• ………
• ………

UPPFÖLJNING/REFLEKTION

Vilka ”verktyg” skall vi använda i det systematiska arbetet?
Reflektionsprotokoll, lotusdiagram, utvärderingsmallen m.m.
Hur ofta skall vi följa upp och vem ansvarar för vad?

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: