Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Problemlösning

Skapad 2017-09-16 10:26 i Lurs skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska denna hösten arbeta med Problemlösning. Vi kommer då att använda alla delar i matematiken för att kunna lösa problemen. Du kommer att diskutera, förklara både i text och muntligt, klura både enskilt och klasskamrater.

Innehåll

Mål – Syftet med "Problemlösning" är att du ska få utveckla dina kunskaper om matematik och se/pröva hur du kan använda matematik i din vardag och i ditt liv.

Lektionerna ska ge dig en chans att utveckla ett intresse för matematik och ge dig chansen att lita på att du KAN lösa matematiska problem.

Genom att diskutera och förklara så ökas din förståelse för matematiken. 

Undervisning – Vi ska arbeta denna hösttermin med problemlösning taget från Skolverket, vårt läromedel "Mattestegen" och från andra källor. Vi kommer att arbeta både enskilt, i grupp och i helklass. Vi kommer även att genomgångar och workshops där du får testa olika sätt att använda matematik.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

* väljer strategier för att lösa problem

* beskriver tillvägagångssätt

* resonerar, samtalar och redogör 

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och hur du väljer att arbeta med:

* matematiska begrepp

* metoder för att lösa problem

 

Jag kommer att resonera med dig, observera hur du arbetar, samtalar och redovisar.

Jag kommer att göra olika sorters tester under tiden vi arbetar och vid slutet av terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: