👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för arbetsområdet; Tal, räknesätt, matematiska begrepp och problemlösning

Skapad 2017-09-16 11:46 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetsområdet ska du få träna/repetera/fördjupa dina kunskaper runt att använda skriftliga räknemetoder för de fyra räknesätten och att förstå/använda tal i decimalform och bråk. Du ska också få träna vidare på att utveckla din förmåga att använda matematiska begrepp och lösa matematiska problem.

Innehåll

SYFTE (Lgr 11)

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att:

 • formulera och lösa matematikproblem
 • använda och analysera matematiska  begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • följa och föra matematiska resonemang
 • använda matematiska uttrycksformer för att samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Arbetssätt/Undervisningen

 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar, där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt.
 • Vi kommer också träna på att bedöma rimligheten i olika svar - uppskattningar
 • Du kommer arbeta med praktisk matematik, för att få en mer konkret bild av olika uppgifter
 • Du kommer att få arbeta med olika matteproblem, dels enskilt, tillsammans med en kompis och i helklass (EPA metoden). Här får du träna dig mycket på att prata matematik, sätta ord på olika matematiska begrepp samt visa lösningar med olika uttrycksformer
 • I din matematikordlista finns  samlat en översikt för begrepp och metoder     

Tips på bra matematik länkar:

www.kimsmatematik.se    - här finns alla olika  matematiska områden  med korta filmklipp, beskrivningar, självrättande uppgifter m. m. - jättebra!,

 www.matteboken.se 

 www.elevspel.se/amnen/matematik

www.nomp.se 

 www.mattemastaren.se

www.kunskapsstjarnan.se/multiplikationstabellen

 www.mattesmedjan.se 

      

Innehåll:

 • skriftliga räknemetoder för de fyra räknesätten
 • utföra beräkningar med heltal och tal i decimal- bråkform
 • utföra multiplikationer/divisioner med 10, 100 och 1000
 • positionssystemet för heltal och decimaltal
 • storleksordna heltal, decimaltal och bråktal, sätta ut tal på tallinjer,
 • Avrunda/överslagsräkna/rimlighetsbedöma; heltal och decimaltaltal - behärska avrundningsregeln
 • Matematiska begrepp som har med har med arbetsområdet att göra - se din "Matematikordlista" och även den översiktliga"Ordlistan" där alla begrepp finns samlade
 • problemlösning - använd olika strategier för att lösa ett problem. En strategi du kan använda vid problemlösning är LURBRA. http://www.kimsmatematik.com/strategier-foumlr-matematisk-problemloumlsning.html

  1. Läs hela texten och återge den med egna ord. 2. Upprepa frågan högt för dig själv och stryk under frågan. 3. Ringa in viktig information. 4. Bestäm räknesätt.  5. Rita en lösning och berätta steg för steg hur du tänker. 6. Använd matematikspråket.Andra bra tips är att:- Rita en bild- Gissa och prova- Gör en tabell- Titta efter mönster- Använd praktiskt material- Skriv ner viktig fakta​- Börja med ett liknande problem, men med enklare tal)

  

Bedömning och dokumentation

Dina kunskaper bedöms dels fortlöpande genom observationer under lektionstid och när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med lärare eller med någon kamrat. Du kommer även att få visa vilka kunskaper/förmågor du utvecklat i ett avslutande prov i arbetsområdet .

 Dina kunskaper och utvecklingsområden, i det här arbetsområdet, kommer att dokumenteras i matrisen nedan. En sammanfattande bedömning  kommer i slutet av terminen att sammanställas i Skolverkets bedömningsmatris.  Den matrisen hittar du genom att gå till fliken "Kunskaper" i ämnet matematik och sedan till fliken "Visad kunskap".  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris,åk 6, läsår 2016/2017

på väg mot grundläggande förmåga
grundläggande förmåga
god förmåga
mycket god förmåga
Problemlösning
-Förstå frågan i en textuppgift -Använda olika strategier vid problemlösningar -Tolka resultat och dra slutsatser -Avgör om ett svar är rimligt -Lösa problem själv -Lösa problem i grupp
.
Begrepp
-Använda begreppen -Beskriva begreppen -Använda olika uttrycksformer för att beskriva begrepp -Beskriva likheter och skillnader mellan begreppen -Visa samband mellan begreppen
Metoder
-Använda en skriftlig räknemetod som passar till uppgiften -Välja och använda den metod som passar bäst för uppgiften -Använda en huvudräkningsmetod som är snabb och enkel - Välja och använda passande räknesätt vid problemlösning -Använda miniräknare
.
Resonemang
-Ställa och besvara frågor i grupp -Motivera sin lösning skriftligt -Motivera sin lösning muntligt -Följa andra elevers förklaringar och bidra med idéer om hur en uppgift kan lösas -Förstå andra elevers förklaringar och bidra med egna idéer
Komunikation
-Berätta för en kamrat hur man löst en uppgift -Redovisa sina uppgifter skriftligt så någon annan förstår vad man menar -Lyssna på en kamrats förklaring hur den löst en uppgift -Visa sina lösning med bild och/eller symboler