Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattesafari 3A

Skapad 2017-09-16 13:05 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 3 Matematik
En pedagogiska planering i matematik som är kopplad till Mattesafari 3A och som även tar upp övriga delar inom matematiken tex. praktisk matematik. Vi kommer att arbeta gemensamt, på egen hand. En viktig del i matematiken är att vi lär av att lära andra, alltså dela med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångar och diskussioner.

Innehåll

 

Vi kommer att:
- jobba med laborativt material
- jobba enskilt och i grupp med problemlösning
- prata mycket matematik och träna på att förklara för varandra hur vi tänkt för att lösa en uppgift
- lära oss olika metoder man kan använda vid uträkningar, skriftliga huvudräkningsmetoder och uppställningar
- färdighetsträning i matematikboken

 

Vad ska vi kunna?

 Bedömningsmatris finns längst ner.

Undervisningens syfte & innehåll

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Pedagogisk planeringsmall

Tal och klockan
hur många 1000 är
hur tal är upp-byggda
tal-sorterna hundratal tiotal och ental
talet före och talet efter
att jämföra tal
läsa av den analoga klockan
veta vad klockan är senare och tidigare
Addition och volym
lägga till ental t.ex. 9+4 59+4
lägga ihop tal med tiotal och ental t.ex. 38+45
lägga ihop tal med hundratal och tiotal t.ex. 420+230
lägga ihop tal med hundratal tiotal och ental t.ex. 213+132
uppskatta hur mycket en liter är
10 dl är lika mycket som 1 liter
att välja rätt enhet vid uppskattning volym
Subtraktion och längd
minska med ental t.ex. 12-8 62-5
minska med tiotal och ental t.ex. 40-25
minska från hela hundratal t.ex. 100-72
mäta med en linjal
räkna ut omkretsen
uppskatta längd
att välja rätt enhet vid uppskattning av längd
Multiplikation, division och klockan
3:ans och 4:ans tabeller
att man kan byta plats på talen i en multi- plikation
att dela lika
att dela med tre och fyra
läsa av den digitala klockan
skriv vad den digitala klockan är olika tider på dygnet
De fyra räknesätten och förstoring och förminskning
välja vilket räknesätt som passar för att lösa en uppgift
räkna med de fyra räkne-sätten
skriva egna textupp-gifter
uppskatta om något är förstorat, förminskat eller naturlig storlek
förstora och förminska i ett rutmönster
para ihop och dela symmetriskt

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: