👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår fantastiska kropp

Skapad 2017-09-16 21:46 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Din kropp består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem - människokroppen. Det här arbetsområdet handlar om hur din kropp normalt fungerar.

Innehåll

Undervisningens utformning och hur eleverna får visa sina förmågor:

 • Eleverna får genomgångar av cellen, andning, hjärta, blodomlopp, immunförsvar, skelett, muskler och hud.

 • Filmer som visar ovanstående begrepp.

 • Diskussioner i mindre grupper samt helklass.

 • Färdighetsträning av begrepp och innehåll.

 • Eleverna genomför laborationer. 

 • Eleverna skriver en laborationsrapport. 

 • Utvärdering sker genom flera mindre läxförhör och modellbyggen

Konkretiserade mål:

Du får lära dig:

 • att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer (6.1)
 • hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem (6.1)
 • beskriva hur olika organsystem (matspjälkningsorgan (6.2), andningsorgan (6.3), cirkulationsorgan (6.4), utsöndringsorgan (6.4), immunförsvar (6.5), rörelseorgan (6.6-6.7) och hud (6.8)) fungerar och hur de hela tiden samarbetar. 
 • nedanstående begrepp: 
  • 6.1cellandning, cellmembran, cellkärna, celldelning, stamcell, vävnad, organ, organsystem
  • 6.2: matspjälkningenzym, magsaft, bukspott, galla, tarmludd
  • 6.3: luftrörlungblåsor, andningscentrum, diafragma, stämband
  • 6.4: blodomlopp, artär, ven och kapillär, lilla och stora kretsloppet, ,blodtryck, muskelpump, blodplasma, hemoglobin
  • 6.5: flimmerhår, immunförsvar, vit blodkropp, lymfa, lymfkörtel, antikropp, vaccination
  • 6.6: rörben, röd och gul benmärg, benhinna, brosk, ledband, disk
  • 6.7: skelettmuskel, hjärtmuskel, glatt muskel, böj-och sträckmuskel, sena, muskelfiber, mjölksyra
  • 6.8: hornlager, tillväxtlager, pigmentceller

 

Du ska kunna svara på följande frågor:

 • Varför är förbränning/cellandning så viktig? 6.1
 • Hur förser kroppen alla celler med syre och bränsle? 6.1
 • Finns det olika typer av celler? 6.1
 • Varför är stamceller viktiga? 6.1
 • Hur transporteras maten genom matspjälkningssystemet? 6.2
 • Exakt hur tar vi upp syre och blir av med koldioxid genom andningen? 6.3
 • Hur transporteras syre, näring och avfallsämnen runt i kroppen? 6.4
 • Vad består blod av? 6.4
 • Hur renas blod? 6.4
 • Vad är det för skillnad mellan yttre och inre försvar? 6.5
 • Förklara begreppen immunitet och vaccinering. 6.5
 • Vilka uppgifter har skelettet? 6.6
 • Vilken betydelse har mitokondrierna för musklerna? 6.7
 • Hur förbättras konditionen? 6.7
 • Vad består huden av och vad har den för uppgift? 6.8

 

Ni ska göra modeller av:
 • olika typer av celler
 • kroppens matspjälkningssystem
 • cirkulationssystemet
 • kroppens försvarssystem

 

 

Veckoplanering BIOLOGI åk 8 ht 17 Människokroppen

 

 

 

Vecka

Tillfälle 1

Tillfälle 2

Tillfälle 3

39

Kap 6.1 Cellen s 228 /Light s 152

Fotosyntes och förbränning s 230-231 / Light s. 

Gruppindelning

Victorialoppet

Studiedag

40

Kap 6.1 Cellens minisamhälle s 231-237

Kap 6.2 Näring till cellerna. Enzym s. 238-241

Inlämning av läxa TESTA DIG SJÄLV 6.1 s 235/ L158 och 6.2 s 241/ L 161

Grupparbete

41

Kap. 6.3 Andning s 242-244

Kap 6.3 Andning s 242.244

Inlämning av läxa TESTA TIG SJÄLV 6.3

Kap 6.4 Hjärta och blodomloppet s 244-246

42

Temavecka

Temavecka 

Temavecka

43

Kap 6.4 Hjärtat och blodomloppet s 247-249

Kap 6.4 Hjärtat och blodomloppet s 250-252

Inlämning av läxa TESTA DIG SJÄLV 6.4

Grupparbete

44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

HÖSTLOV

45

Kap 6.5 Immunsystemet

s 253-256

Kap 6.5 Immunsystemet

s 253-256

Inlämning av läxa TESTA DIG SJÄLV 6.5

Grupparbete

46

Grupparbete

Grupparbete

Redovisning

Grupparbete

Redovisning

47

Buffert

Buffert

Buffert

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi 7-9

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden
med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt
som till viss del för diskussionerna framåt.
som för diskussionerna framåt.
som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

E
C
A
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert,
och i huvudsak fungerande sätt.
och ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna
och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resonera kring undersökningens resultat och ge förslag på förbättringar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om samband i människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.