👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning i läs och skriv - Nya språket lyfter

Skapad 2017-09-17 16:54 i Hälsingbergsskolan Falun
Nya Språket lyfter tydliggör progressionen i din språkutveckling och med särskild tonvikt på läsutveckling. Nya Språket lyfter utgör en länk i kedjan av styrdokument.
Grundskola 1 – 6 Svenska
I ämnet svenska från åk 1 - 6 kommer du att med arbeta med:

högläsning, gemensamt läsande och individuell läsning. Du kommer att träna på att skapa inre bilder, läsa mellan raderna och dra slutsatser av det du läst. Du kommer få möta berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande texter. Du ska få öva dig i att muntligt göra olika framförande. Du kommer att bli förtrogen med att använda både dator och penna och papper. Du får träna på att läsa och skriva olika slags texter.

Innehåll

Matriser

Sv
Svenska

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Avstämning
A Läsa
A:1 Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
A:2 Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
A:3 Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
A:4 Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
A:5 Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Avstämning A Du läser ihop bokstäver till ord och förstår det du läser.
A Skriva
A:1 Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
A: 2 Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver av bokstäver och ord.
A:3 Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter.
A:4 Jag prövar att skriva skriva till bilder. .
A:5 Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver.
B Läsa
B:1 Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få lite flyt när jag själv läser.
B: 2 Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
B:3 Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
B:4 Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt.
Avstämning B Du förstår det du läser, märker när du läser fel och börjar få flyt i ditt läsande.
B Skriva
B:1 Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet.
B:2 Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
B:3 Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter.
B:4 Jag skriver så andra kan läsa och följa med i mina texter.
C Läsa
C:1 Jag läser för att uppleva och lära.
C:2 Jag läser ofta och regelbundet.
C:3 Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
C:4 Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Avstämning C Du läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.
C Skriva
C:1 Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så de blir bättre.
C:2 Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
C:3 Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
C:4 Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra dem bättre.
D Läsa
.
D:1 Jag tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
D:2 Jag använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
D:3 Jag läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Avstämning D Du läser obehindrat med förståelse.
D Skriva
D:1 Jag följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
D:2 Jag använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta dina texter med stöd av andras råd.
D:3 Jag visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
E Läsa
E:1 Jag börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika mitt samtal om texter.
E:2 Jag använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelse.
E:3 Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen lässtrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Avstämning E Du läser längre texter med flyt och och är på väg att anpassa användningen av läs-strategier beroende på såväl syfte som typ av text.
E Skriva
E: 1 Jag följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som menings-byggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
E: 2 Jag använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
E:3 Jag försöker anpassa min text för olika syften och mottagare.
F Läsa
F:1 Jag använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
F:2 Jag använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållnings-sätt till texter.
F:3 Jag läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelse-strategier för att inta ett kritiskt förhållnings-sätt vid läsning.
Avstämning F Du läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelse-strategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.
F Skriva
F:1 Jag behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
F:2 Jag behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
F:3 Jag använder olika tekniker för att anpassa min text till syfte och mottagare.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
E nivå Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
E nivå Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.

Ny rubrik

Ny nivå