👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 3

Skapad 2017-09-17 21:22 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Planering för elever med svenska som andraspråk.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11

Innehåll

Svenska som andraspråk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11

Inledning

Under läsåret kommer vi att fokusera på skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer.

Lärande mål

Du ska:

 • kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • kunna stava vanligt förekommande ord.
 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
 • kunna skriva läsligt för hand och på ett digitalt verktyg.
 • kunna skriva texter som ha en enkel röd tråd och en i huvudsak fungerande handling.
 • kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Undervisning

Vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra, i helklass och i smågrupper.

Vi arbetar med att förstå skriftliga instruktioner. 

Vi tränar stavningsregler.  

Vi har klassråd där alla får komma till tals och där vi tränas i att ta ställning i olika frågor.

Vi skriver berättande texter och faktatexter och bearbetar dem efter råd från lärare eller annan elev.

Vi skriver på ett digitalt verktyg eller för hand.

Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

Arbetsområdet relaterar till följande kunskapskrav åk 3

Nedanstående är kunskapskrav som skall vara uppnådda i år 3.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva en berättelse med inledning, i huvudsak fungerande handling.
 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
 • berätta om något du varit med om så att det huvudsakliga innehållet framgår.
 • kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.
 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.
 • använda ämnesspecifika ord när du skriver en faktatext

Uppgifter

 • Läsläxa kapitel 4

 • Läsläxa kap 6

 • Läsläxa kapitel 5

 • Hemlig läxa - skrivläxa

 • Läsläxa kapitel 2

 • Läsläxa kapitel 3

 • v. 5 läsläxa - Den nedgrävda skatten.

 • Läsläxa kapitel 1

 • Läsläxa kapitel 7 - Cupen

 • Läsläxa kap 9- Köttbullar och makaroner

 • Läsläxa kap 10 - Viktig information

 • Läsläxa kapitel 11- Stöldligan

 • Läsläxa kapitel 12 - Asta tjuvlyssnar

 • v. 9 läsläxa - Övernattning

 • v. 3 läsläxa - Skattjakten del 2

 • v. 11 läsläxa - En dag av törst

 • v. 4 läsläxa - Jag tänker sluta!

 • v. 6 läsläxa - Blåljus och sirener

 • v. 8 läsläxa - Tjuvarnas modus operandi

 • v. 10 läsläxa - Testa med tandborste och tvål

 • v. 12 läsläxa - Dikten

 • v. 16 läsläxa - Skatten på sin rätta plats

 • v. 17 läsläxa - Kanske datorer och en massa spel?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3