👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokanalys 1 - Sjuan

Skapad 2017-09-18 08:34 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
GA mall för bokanalys.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser en bok och gör en bokanalys.

Innehåll

Elevdel

Övergripande mål

Ni ska utveckla er förmåga att läsa skönlitteratur samt att granska, förstå och resonera kring innehållet och budskapet.

Mål

Målet är att ni ska läsa ut en skönlitterär bok. Medan ni läser boken ska ni föra en loggbok på innehållet och budskapet i romanen. När boken är utläst ska ni gå tillbaka till era anteckningar eller videologgar för att ta hjälp av dem när ni skriver en analys på hela boken.

Undervisning

Blogga eller videologga om boken.

Inlämning en gång i veckan under en fyrveckorsperiod. Videologgen får vara max tre minuter och väljer du att blogga, är det max 200 ord. I loggarna ska du redogöra för vad som har hänt i boken sedan du bloggade/videologgade senast. Förmåga 1 kommer främst att bedömas utifrån din logg.

Följande kan du tänka på när du gör din logg: 

Endast för första loggen till varje bok: 
Hur börjar boken? Kastades man direkt in i en händelse eller byggdes handlingen upp genom en presentation av personer och miljö för att sedan upptrappas? 

Kan tas med varje gång du gör en logg: 
Beskriv vad som hänt. Vem gjorde vad? Och vad ledde det till? 
Beskriv de viktigaste personerna och platserna i boken. Motivera. 
Berätta vad du tror kommer att hända längre fram i handlingen. Motivera.

Bokanalystillfället (på lektionstid).

Förmågorna 2 och 6 är obligatoriska d.v.s. det förmågor som du måste arbeta med. Denna läsomgång gör vi alla även förmåga 3. Här nedan kommer ett stycke med stödfrågor kopplat till varje förmåga (förutom förmåga 6 eftersom att den genomsyrar alla förmågorna). På ett läsår ska du försöka visa alla förmågorna mer än en gång.

Obligatoriskt:
Stödfrågor till förmåga 2

Sammanfattning 
Sammanfatta hela handlingen från början till slut (kortfattat, max ca. 500 ord). 
Hur är handlingen uppbyggd? (Kronologisk ordning, tillbakablickar, parallellhandlingar etc.) Motivera.
Persongalleri
Vilka är de viktigaste personerna? Motivera.
Vad gör personerna? Motivera.
Hur är de som personer? 
Karaktärsutveckling - välj en person och beskriv hur den person ändrar sig under berättelsens gång. Förklara vad det är som gör att hen förändras.
Platsbeskrivning
Beskriv någon viktig plats? (varför är den viktig, hur ser den ut)
Viktiga händelser
Vilka är de viktigaste händelserna och vad leder de till? Motivera.
Resonera kring vad de viktigaste händelserna i texten leder till för några av personerna i texten?
Resonera kring de viktigaste händelserna. Vad spelade de för roll för textens handling (för dig som läsare)?
Början
Var (miljö) och när (vilken del av historien) börjar texten? Motivera.
Slutet
Hur slutar boken? Känns slutet trovärdigt? Motivera.

Verkets budskap (stödfrågor till förmåga 3)
Vad hittar du för tydligt budskap i boken? Motivera.
Kan du hitta något budskap som går att läsa mellan raderna? Motivera.
Vad vill författaren med säga med boken? Kan man lära sig något mer av boken?
Hur tänker du runt det som har hänt i boken? Finns det några kopplingar till sådant som du eller någon i din närhet varit med om?
Kan du hitta några kopplingar mellan bokens handling och  aktuella eller historiska händelser? Motivera.
Påminner texten om något annat du läst eller sett? T.ex. sättet den är skriven på, handlingen eller vad den väcker för känslor.
Finns det några symboler i boken? I så fall vilka och vad stor de för?

 

Tips för att utveckla förmåga 6
Styckeindelning
Punkt och stor bokstav
Korrekt stavning
Textbindning
Talspråk/skriftspråk
Meningsbyggnad (både korrekt och varierad)
Varierat ordval
Korrekturläs
Kamratrespons

 

Uppgifter

 • Inlämning bokanalys 1

 • Boklogg 3

 • Boklogg 2

 • Boklogg 1

 • Boklogg 2

 • Boklogg 3

 • Bokanalys

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
GA svenska matris 7 - 9 med fyra nivåer

F
E
C
A
SV-1. Läsa
Förmågan att läsa med flyt. Både skönlitterära texter (romaner, dikter, pjäser etc.) och sakprosatexter (faktatexter, tidningstexter etc.). Förmågan att anpassa sitt sätt att läsa efter vilken typ av text som eleven ska läsa.
Eleven behöver utveckla vidare förmågan att läsa skönlitteratur och sakprosatexter för att få flyt och bra lässtrategier.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
SV-2. Läsa
Förmågan att sammanfatta de centrala delarna i ett verk (text) och koppla ihop dem med handlingen i verket. Eleven kan kommentera centrala delar (det som är viktigast i verket) och koppla ihop dem med händelseförloppet i verket och orsakskedjor (varför hände en viss sak i verket och vad ledde det till?).
Eleven behöver utveckla förmågan att sammanfatta innehållet i texter och kommentera när och/eller under hur lång tid saker händer och orsaken till varför saker händer i texter.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
SV-3. Läsa
Förmågan att reflektera om budskap i det som lästs. Kan koppla ihop det som lästs med egna erfarenheter, livsfrågor (kärlek, vänskap etc.) och omvärldsfrågor (levnadsvillkor, jämställdhet etc.).
Eleven behöver utveckla vidare förmåga att kunna tolka budskap i olika texter och föra ett resonemang runt det.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
SV-6. Skriva
Förmågan att med ett varierat språk anpassa texter efter det sammanhang som den ska förekomma i. Detta med avseende på textbindning (ord som knyter ihop olika meningar och händelser med varandra), språklig variation (använder varierat ordförråd och meningsbyggnad), texttyper (tidningsartiklar skrivs på ett sätt, dikter på ett annat etc.), språkliga normer (skriver "var" istället för "va", "jag" istället för "ja" etc) och strukturer (styckeindelning, rubriksättning etc.).
Eleven behöver utveckla vidare förmågan att skriva olika slags texter, kunna anpassa språket och kunna använda sig av vanliga strukturer som t.ex. skiljetecken, stor bokstav och styckeindelning.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.