👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik & Optik åk 8

Skapad 2017-09-18 09:09 i Nannaskolan Uppsala
Planering för arbetsområdet Akustik och Optik i åk 8
Grundskola 8 Fysik
Hur fungerar ljud? Hur fungerar ljus? Vilken nytta har vi av ljud och ljus?

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

Ha kunskaper om egenskaper hos ljud och ljus
Använda begrepp för att beskriva och förklara fenomen som har med ljud och ljus att göra.
Jobba laborativt. Planera, genomföra och utvärdera.
Resonera kring vilken betydelse kunskaper om ljud och ljus har för våra levnadsvillkor.

Bedömningsuppgifter:

Prov
Laboration - planering, genomförande, dokumentation
Resonerande text om hur våra levnadsvillkor påverkats av kunskaper inom ljud och ljus.

Uppgifter

 • Akustik och optik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Prov Akustik och Optik vers 1

Genomföra undersökningar Jämföra resultat och dra slutsatser

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Uppgift 3 Toner
Uppgift 5 Reflektion i buktiga speglar
Uppgift 5 Reflektion i buktiga speglar
Uppgift 7 Reflektion i plana speglar
Uppgift 7 Reflektion i plana speglar

Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Uppgift 1 Ljudvågor
Uppgift 1 Ljudvågor
Uppgift 1 Ljudvågor
Uppgift 2 Ljudstyrka
Uppgift 2 Ljudstyrka
Uppgift 4 Ljud och buller
Uppgift 6 Färger
Uppgift 6 Färger
Uppgift 8 Ljusbrytning
Uppgift 8 Ljusbrytning
Uppgift 9 Ljusbrytning
Uppgift 9 Ljusbrytning
Uppgift 9 Ljusbrytning
Uppgift 10 Ljuskällor och reflektion

Fy
Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter

Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy
Planering av laboration

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera frågeställning/ Syfte/ Mål
Du har svårt att identifiera de faktorer som du ska undersöka och kan därför inte formulera en frågeställning.
Du kan delvis identifiera de faktorer som du ska undersöka och kan tillsammans med någon formulera en frågeställning där det framgår vilken faktor du kommer att variera.
Du kan identifiera de faktorer som du ska undersöka och kan formulera en frågeställning där det framgår vilken/a faktor/er du kommer att variera. Och som efter viss bearbetning går att arbeta utifrån.
Du kan identifiera alla faktorer som du ska undersöka och kan formulera en frågeställning som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Hypotes
Du har inte formulerat en hypotes och/eller inte motiverat den.
Du har formulerat en enkel hypotes som utgår från din frågeställning och du kan motivera den på ett vardagligt sätt.
Du har formulerat en hypotes som utgår från din frågeställning och du har försökt motivera den på ett naturvetenskapligt sätt.
Du har formulerat en utvecklad hypotes som utgår från din frågeställning och du har motiverat den på ett korrekt naturvetenskapligt sätt.
Materialval
Du har svårt att välja vilken materiel som är nödvändig för att kunna genomföra undersökningen.
Du kan välja viss del av den nödvändiga materiel som behövs för att genomföra undersökningen.
Du kan välja den materiel som behövs för att genomföra undersökningen.
Genomförande/ Metod/ Utförande
Du har svårt att formulera ett tillvägagångssätt som skulle kunna leda till ett resultat på frågeställningen.
Du kan formulera vissa delar av ett tillvägagångssätt som skulle kunna leda till ett resultat på frågeställningen.
Du kan formulera ett tillvägagångssätt som med små justeringar kan leda till ett resultat kopplat till frågeställningen och kan till viss del motivera dina val av metod.
Du kan formulera ett tillvägagångssätt som kan leda till ett resultat kopplat till frågeställningen och kan motivera dina val av metod.

Fy
Utvärdering av laboration

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Frågeställningar
Du har glömt ta med din frågeställning från din planering.
Du har med din frågeställning från planeringen.
Hypotes
Du har glömt ta med din hypotes från din planering.
Du har med din hypotes från planeringen.
Material
Du har glömt ta med ditt material från din planering.
Du har med ditt material från planeringen.
Redogörelse för genomförande
Du har svårt att beskriva genomförandet så att man förstår vad du gjort.
Du beskriver vissa moment ganska kortfattat i genomförandet.
Du beskriver de flesta moment i genomförandet.
Du beskriver alla moment i genomförandet.
Resultat
Du har missat att redovisa resultatet.
Du redovisar delar av resultatet med hjälp av texter, bilder, tabeller och/eller diagram.
Du redovisar stora delar av resultatet med hjälp av texter, bilder, tabeller och/eller diagram.
Du redovisar hela resultatet tydligt med hjälp av texter, bilder, tabeller och/eller diagram.
Slutsats
Du har svårt att jämföra resultaten med frågeställningen och drar därför inte några slutsatser eller motiverar dem med koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för inga resonemang kring resultatens rimlighet.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar enkla slutsatser som motiveras med viss koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser som motiveras med relativt god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Du jämför alla resultat med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser som motiveras med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Felkällor / Förslag på förbättringar
Du har svårt att se vad som skulle kunna vara en felkälla. Du har svårt att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du försöker ge exempel på en felkälla. Du bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du kan ge exempel på olika felkällor. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du kan ge exempel på olika felkällor. Dina resonemang kring resultatens rimlighet förs i relation till möjliga felkällor. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Du gör en bristfällig dokumentation av undersökningen och har utelämnat väsentlig information.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningen.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningen.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningen.