👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt 17/18: Landart

Skapad 2017-09-18 12:57 i Viktoria förskola Helsingborg
Landart i förskolan
Förskola
Regnbågens planering för Reflektionsfas 1 och 2

Innehåll

Bakgrund

Under läsåret 17/18 har alla förskolor på Raus Planterings skolområde följande utvecklingsområden:

 • Hållbar utveckling
 • Lek och fantasi
 • Barns inflytande

Med utgångspunkt i dessa mål arbetar vi på Viktoria förskola, avdelning Regnbågen, i Reggio Emilia-inspirerade projekt. Projektet grundar sig i barnens intresse och nyfikenhet. Under projektets gång dokumenterar och reflekterar vi för att se i vilken riktning vi är påväg härnäst.

Genom att ta del av dessa planeringar ges ni möjligheten att följa projektet. Här skriver vi vad vi ska göra (planering) och i ett uppföljande blogginlägg skriver vi vad vi gör (dokumentation) och hur vi ska gå vidare (reflektion). När vi har reflekterat och bestämt hur vi ska gå vidare skapar vi en ny planering där ni sedan kan ta del av nästa steg i projektet! Dessa planeringar är alltså aktiva dokument tills en slutreflektion är gjord och en ny planering skapats.  

Under uppstarten av höstterminen 2017 har vi vistats mycket i vår närliggande skog Tallskogen. I skogen har flera av barnen visat intresse för att skapa med naturmaterial och personalen har genom reflektioner kommit fram till att vi är nyfikna på Landart. Landart är en konstform som uppstod i USA under slutet av 1960-talet. Landart är platsspecifikt, det vill säga kopplat till en specifik plats i naturen där det uppstår ett möte mellan konstnärerna, i det här fallet barnen, och landskapet. Landart är ett sätt att utforska och skapa i naturen.

 

Planering

Barngruppen kommer att delas in i mindre grupper som utmanas att testa Landart under våra besök i skogen. Vilket naturmaterial barnen vill skapa med, vad de vill skapa och hur de vill skapa (ensamma eller tillsammans) är upp till barnen. Vid varje tillfälle finns minst en pedagog med som med nyfikenhet och engagemang möter barnens idéer och funderingar.

Barnens Landart dokumenteras både av barnen själva och personal. Dokumentation från de olika grupperna samlas ihop av personal som i mindre grupper låter barnen reflektera och tolka bilder av varandras Landart. Nästa steg är att barnen får delge varandra sina tolkningar och berätta om sitt skapande. 

All dokumentation av barnens landart, tolkningar och reflektioner samlas slutligen ihop som underlag för en reflektion kring hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016