👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola åk 6 svenska lå 17/18

Skapad 2017-09-18 15:36 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 6 Svenska
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor.

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola svenska åk 6

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

 

Förmågan läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Läsa med flyt

Egen läsning av skönlitteratur och sakprosatexter (informativa texter).

Läsförståelse/Budskap och upplevelse

Högläsning av både elever och vuxna. Här jobbar vi också med lässtrategierna för ökad läsförståelse med hjälp av bl.a. En Läsande Klass.

Skriva bokrecensioner och redovisa böcker muntligt.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Skriva texter

Produktion av olika slags texter bl.a de obligatoriska  skrivaruppdragen i Skrivarstugan (Se särskild planering för Skrivarstugan).

Skrivregler

Träna stavning genom att t.ex. ha Veckans ord, samla ord och jobba med språklära (Dagsboken).

Berättande texter

Arbeta med uppbyggnad av texter (inledning, handling, avslut), samt gestaltande beskrivningar.

Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa.

Söka, välja ut och sammanställa fakta

Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Sammanställningar

Kombinera text och annan estetik

Ge omdömen om- och bearbeta text

Samtala

I klassrådet tränar man på att argumentera och hur beslutsprocessen går till. 

Muntliga redogörelser

Muntliga redogörelser, t.ex bokredovisning.

Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk

Diskussioner kring de svenska minoritetsspråken i samband med att man läser Sverige i SO.

 

Läromedel
Lektioner från www.smartklubben.se

Dagsboken

UR - Retorikkampen

En Läsande Klass

Skrivarstugan

Skolverkets bedömarträning

 

5. Bedömning

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

6. Kunskapskrav

Se rubriker under Arbetssätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6