👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Modersmål Arabiska HT 2017

Skapad 2017-09-18 15:47 i Vågbroskolan åk F-3 Söderhamn
Målet med undervisningen är att utveckla elevens förmåga att kommunicera i tal, läs och skrift på sitt modersmål.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under den här terminen kommer vi att arbeta med att använda språket i olika sammanhang. Vi kommer att ljuda, forma, skriva och läsa ihop bokstäver till ord. Vi kommer att skriva ord, korta och enkla meningar. Vi kommer att träna på läsförståelse samt läsa både hög och individuell läsning.

Vi kommer att berätta och beskriva om (mig själv, min familj och min skola) (årstider och traditioner). 

I samband med tema kommer vi att läsa, skriva, sjunga och spela spel.

 

Innehåll

Mål

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

 

Målet med undervisningen är:

 • att känna igen alla bokstäver och veta hur de låter.
 • att kunna all bokstäver och läsa dem ihop till enkla ord.
 • att kunna skriva bokstäverna och skriva dem ihop till enkla ord.
 • att förstå vad eleven har läst eller hört och kunna berätta vad det handlar om.
 • att kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser.
 • att kunna lyssna, förstå och följa med i handlingen när någon läser för eleven.
 • att kunna reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

 

Undervisningen och arbetsformer

Vi arbetar både individuellt och i par/grupp med bokstävernas namn och ljud.

Vi använder böcker med både bilder, bokstäver och ord som tillhör olika bilder samt böcker med korta och lätt lästa texter.

Vi arbetar även med att förstå hur olika bilder och ord hör ihop.

Vi träna på att skapa ett starkt och rikt ordförråd genom att läsa olika slags texter, här kommer även läsförståelsen vara en stor del.

Vi tränar på rättstavning på ord och korta meningar.

Vi reflektera över traditioner, högtider och jämföra det med svenska samhället. 

bedömning

 • kan läsa, skriva och uttala bokstäverna i det arabiska alfabetet.
 • kan berätta om och beskriva vardagliga händelser på ett tydligt sätt.
 • kan delta i samtal/diskussioner (förmågan att lyssna, uttrycka egna tankar och framföra egna åsikter, reflektera kring ämnet)
 • att vara engagerad under lektionen, samt deltar i olika diskussioner.
 • att lämna in läxorna i tid.
 • att lyssna på genomgångarna, även visa att man är aktiv och förstår. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål. Arabiska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Ny nivå 5
Läsa
Du läser alfabetet (och känner till läsriktningen). Du jämför ljud i modersmålet och svenska. .
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse t.ex. enkla kapitel böcker.
Skriva
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord. Du känner till skrivteckens form (och skrivriktningen) samt jämför dessa med svenska.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. Du använder stor bokstav, mellanrum och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och utropstecken) i utvecklade meningar.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen. Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du jämför ordföljd, stavningsregler och interpunktion i modersmålet med svenska.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en viss del utvecklade meningar. Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. Du börjar rätta dig efter språkets grammatik.
Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag. Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga.
Du följer en längre dialog som berör ämnen i din egen vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussioner kring berättande, beskrivande eller förklarande text med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädesplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du uttrycker (sig sina) känslor och åsikter med flera ord.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.
Kultur och samhälle
Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.